بررسی تأثیر دوره‌های آموزش نظامی بر توانمندسازی روان‌شناختی سربازان تحت آموزش نزاجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

همه ساله تعداد قابل توجهی از جوانان ذکور کشور برابر قوانین به خدمت سربازی اعزام گشته و همه آنان در ابتدای خدمت خود طی یک دوره حداقل 2 ماهه، آموزش‌های اولیه نظامی را فرا می‌گیرند تا برای ادامه خدمت در یگان‌های مربوط آماده شوند. این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر دوره‌های آموزش نظامی بر توانمندسازی روان‌شناختی سربازان صورت گرفته است. بدین منظور تعداد 230 نفر از سربازان تحت آموزش در یک دوره از یکی از مراکز آموزشی نزاجا به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده و به روش شبه آزمایشی و با استفاده از یک پیش آزمون و یک پس آزمون محقق ساخته و بر اساس الگوی پنج عاملی اسپریتزر مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های جمع‌آوری شده دو آزمون پس از تحلیل توصیفی با استفاده از روش t زوجی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که دوره‌های آموزشی وظیفه عمومی با معناداری قابل قبول بر توانمندسازی روان‌شناختی سربازان تأثیرگذار است و لذا فرضیه اصلی و سه مورد از فرضیه‌های فرعی مرتبط با مؤلفه‌های معنی داری، اعتماد و شایستگی تأیید شده و فرضیه‌های فرعی مرتبط با مؤلفه‌های خودمختاری و تأثیرگذاری به خاطر نشان دادن اثر معنادار منفی پذیرفته نشد. میانگین سنی 1/25 سال برای نمونه آزمون، کوتاه بودن دوره آموزش، اکتساب برخی از این توانمندی‌ها در طول دوره تحصیلات دانشگاهی و سوابق کاری پیش از اعزام به خدمت و نیز شرایط ویژه مرکز آموزش نظامی از مهم‌ترین علل پایین بودن تغییر در میانگین مؤلفه‌ها در دو آزمون (ناشی از میزان تأثیر دوره) و نیز منفی بودن اثر دوره در برخی از مؤلفه‌ها به شمار می‌رود. با این حال با به‌کار‌گیری پیشنهادات مطرح شده می‌توان میزان این تأثیر را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها