بررسی اولویت¬بندی استفاده¬ی مدیران و فرماندهان ازانواع قدرت به روش AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در مدیریت و متون معتبر علوم اجتماعی، قدرت مفهوم نسبی است که برای توصیف قدرت مرئی یا کنترلی که یک فرد و یا یک واحد فرعی سازمانی بر روی دیگران دارد، به کار برده شده است. مدیران سازمان‌ها در شکل‌گیری و ساخت فرهنگ سازمانی اداره و سازمان نقش مهمی دارند. مدیران برای انجام امور و هدایت کارکنان بایستی از قدرت کافی جهت نفوذ بر رفتار کارکنان تحت امر خود، برخوردار باشد و متناسب با موقعیت و فرهنگ سازمانی از انواع قدرت، به طور درست و منطقی استفاده کنند. هدفِ کلّیِ این تحقیق تعیین استفاده‌ی مدیران و فرماندهان از مفیدترین نوع  قدرت در سازمان است؛ سؤال اصلی تحقیق، تعیینِ چگونگیِ اولویت‌بندیِ استفاده‌ی مدیران و فرماندهان از انواع قدرت با روش AHP است. نوع تحقیق کاربردی است و با توجّه به اینکه روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه و توزیع آن مقدور می‌شود بنابراین تحقیقی پیمایشی است. حجم نمونه 60 نفر و از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و نتایج استخراج شده از تحقیق نشان می‌دهد که قدرتِ مرجعیت برترین قدرت مورد قبول واستفاده‌ی مدیران است. با توجّه به موارد یاد شده در این پژوهش به بررسی اولویت‌بندی استفاده‌ی مدیران و فرماندهان از انواع قدرت به روش AHPپرداخته می‌شود با امید به اینکه نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، مورد استفاده‌ی محققان، مسئولان، مدیران و فرماندهان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها