بررسی رابطه هوش هیجانی و با وجدان بودن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌‌ی بین هوش هیجانی و با وجدان بودن بود. این پژوهش از حیث هدف، پژوهش کاربردی، از دیدگاه زمان گردآوری، از نوع پیمایشی و از نظر روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از نوع میدانی است. پرسش‌نامه هوش هیجانی شات و پرسش‌نامه شخصیتی NEOPI - R  بر روی 32 نفر از فرماندهان و تعداد 539 نفر از افراد تحت امر آنان که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند، توزیع گردید. داده‌ها، توسط نرم افزار SPSS و به کمک روش‌های آماری همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان دادند که بین هوش هیجانی فرماندهان گروهان و با وجدان بودن آنان رابطه مثبت (317/0r =) وجود دارد که در سطح 05/0، این رابطه معنادار است. 

کلیدواژه‌ها