بررسی شاخص‌های ژئومورفولوژیکی مناطق خشک و تأثیر آن در مکان‌یابی منطقه دفاع عامل و غیر عامل یگان‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از جمله محورهای اساسی که در قانون برنامه چهارم بر آن تأکید شده، موضوع امنیت ملی و توسعه پدافند غیرعامل است. این موضوع در تعیین منطقه دفاع عامل و غیرعامل یگان‌های نظامی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل تصمیم‌گیری و طرح‌ریزی فرماندهان در یک منطقه محسوب می‌شود. به‌طوری که این انتخاب می‌تواند امنیت، تهدیدات، توان رزم نیروها را تحت تأثیر قرار دهد. علم ژئومورفولوژی در قلمرو علوم نظامی با بررسی شیب زمین، خاک‌شناسی، زمین‌شناسی، ژئومورفولوژی و شبکه زهکشی در این طرح‌ریزی دخالت می‌نماید. هدف از این تحقیق مکان‌یابی مناطق پدافندی نیروهای نظامی و شناسایی قابلیت‌های بالقوه منطقه به منظور تعمیم به سایر مناطق کشور با شناخت محدودیت‌ها و چالش‌های که این عوامل برای نیروها به وجود می‌آورند است. روش تحقیق پهنه‌بندی دشت مسیله و محدوده آن با اتکا به کار میدانی، داده‌های تجربی و تصاویر ماهواره‌ایGoogle earth, Aster، نقشه‌های توپوگرافی1:50000، زمین‌شناسی و خاک‌شناسی 1:250000 و استفاده از مدل پهنه‌بندی و نرم افزار Arc/GISانجام شده است. نتایج حاکی از این است که با بررسی عوامل ژئومورفولوژیکی مناطق و با به‌کارگیری راهبردهای تاکتیکی و تکنیکی، انتخاب مناطق پدافندی یگان‌ها و تأمین امنیت آن‌ها در محدوده‌های پایکوهی و سطوح نیمه مرتفع محدوده مطالعاتی با دقت قابل اجرا است.

کلیدواژه‌ها