نقش عوامل فناورانه در موفقیت مدیریت دانش در سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با ورود به عصر دانایی، موفقیت مدیریت دانش به وجود پیش‌نیازهای ساختاری، فرهنگی، فناورانه و انسانی ویژه‌ای نیاز دارد. هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد فناورانه مورد نیاز برای موفقیت مدیریت دانش در سازمان است. سؤال اساسی پژوهش عبارت است از اینکه ابعاد فناورانه مورد نیاز برای موفقیت مدیریت دانش در سازمان کدام است؟ وضعیت جامعه آماری در خصوص ابعاد و مؤلفه‌های مورد نظر چگونه است و نیز آن‌که چه رابطه‌ای بین ابعاد پیش گفته و موفقیت مدیریت دانش وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش دانشگاه هوایی شهید ستاری است؛ نمونه آماری پژوهش نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعیین شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی- میدانی استفاده شده است. نتایج حاصل از به‌کارگیری روش‌های آماری حاکی از رابطة معنا‌دار مؤلفه‌های فناورانه با مدیریت دانش، تفاوت معنادار بین وضعیت موجود مؤلفه‌ها با وضعیت مطلوب مؤلفه‌ها و اولویت متفاوت مؤلفه‌ها در تأثیرگذاری بر مدیریت دانش است. در پایان با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی به جامعه علمی و سازمانی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها