بررسی رابطه وظیفه‌شناسی، عزت‌نفس و نظم ‌و ترتیب با پرورش نظامی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین متغیرهای وظیفه‌شناسی، عزت‌نفس و نظم‌ و ترتیب دانشجویان و ابعاد پرورش نظامی(دین‌داری، همبستگی یگانی و اعتماد یگانی) بود. این پژوهش از حیث هدف، پژوهش کاربردی، از نقطه نظر زمان گردآوری، از نوع پیمایشی و از نظر روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، میدانی است. پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته بین 269 نفر از دانشجویان دا.اف، به روش تصادفی طبقه‌ای، توزیع گردید. داده‌ها، توسط نرم‌افزار SPSS و به کمک روش‌های آماری همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی چند متغیره تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان دادند که در بین متغیرهای مستقل پژوهش، به‌ترتیب متغیر نظم‌ و ترتیب، عزت‌نفس و وظیفه‌شناسی و در بین ابعاد منتسب به پرورش نظامی به‌ترتیب متغیر دین‌داری، همبستگی و اعتماد یگانی، دارای بیشترین میانگین در بین دانشجویان دا.اف می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها