ارزیابی برنامه آموزش‌های علمی در بافت سازمان‌های نظامی و ارائه الگوی آموزشی متناسب (با تأکید بر ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه افسری امام علی(ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ارزیابی یک برنامه آموزشی از این جهت مهم است که می‌تواند به بهبود برنامه و در نتیجه موفقیت آن در دست‌یابی به اهدافش کمک کند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی برنامه‌های آموزش‌های علمی در بافت سازمان‌های نظامی با تأکید بر ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی عمومی در دانشگاه افسری امام علی(ع) به عنوان مصداقی از برنامه‌های علمی در جریان آموزش است تا از این طریق با پیدا کردن نقاط ضعف و قوت آن، بتوان به بهبود آن کمک نمود و نتایج حاصل را اعتبار بیرونی داده و تعمیم پذیر نمود. این مطالعه در دو مرحله‌ی کیفی و کمی انجام گرفت؛ به طوری که داده‌های مرحله کیفی گردآوری شده با استفاده از پرسش‌نامه، مصاحبه و مشاهده نشان‌دهنده هماهنگی نسبتاً ضعیف بین سه عامل اصلی تشکیل‌دهنده یک برنامه آموزشی یعنی هدف‌گذاری، نحوه آموزش و نیازهای داوطلبان است. داده‌های کمی که به عبارتی مکمل مرحله کیفی می‌باشد؛ موید نتایج به دست آمده از مرحله کیفی است. در واقع مرحله کمی که به وسیله پیش آزمون و پس آزمونی که بر اساس اهداف برنامه آموزش زبان طراحی و عملیاتی شده، نشان‌دهنده عدم پیشرفت قابل توجه و معنادار دانشجویان در طول نیم‌سال تحصیلی است. این موضوع می‌تواند موید نبود هماهنگی کامل و همه جانبه بین اجزای تشکیل‌دهنده برنامه آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه باشد که نه تنها ضرورت مطالعه در سایر حوزه‌های آموزشی را اجتناب ناپذیر می‌نماید، بلکه مستلزم ضرورت برقراری تطابق و توازن بین سه عامل اهداف، آموزش و نیازها در برنامه‌های آموزش‌های علمی از یک طرف و برنامه آموزش زبان انگلیسی عمومی در دانشگاه افسری امام علی(ع) از طرف دیگر می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها