دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، آبان 1390، صفحه 1-207