بررسی وضعیت وب گاه ارتش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با گزینش و انتخاب دانشجو برای دانشگاه‌های افسری بر اساس مدل پذیرش فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه، یکی از دغدغه‌های سازمان‌های موفق استفاده بجا از فناوری‌های دیجیتال موجود در بستر اینترنت در راستای اهداف و منافع سازمان است. با توجه به این امر، تأثیر اینترنت در حوزه استخدام و پذیرش افراد نیز مسأله‌ای است که بررسی و تحلیل آن می‌تواند راهکارهای مؤثر و منافع متعددی را برای سازمان‌های بزرگ از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) ارائه نماید. از این رو،  هدف ما در این پژوهش بررسی وب‌گاه آجا و تأثیر آن بر روی داوطلبان ورود به دانشگاه‌های افسری بر اساس مدل پذیرش فناوری بوده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که «لذت»، «سهولت استفاده» و «سودمندی درک شده» از وب‌گاه آجا موجب «خود-کارآمدی» داوطلب شده و اثر بسیار مثبتی بر «نگرش» وی به فناوری خواهد داشت. توأمان با «نگرش» مثبت به فناوری، مجموعه این عوامل موجب ارتقای «تصویر سازمانی» ارتش جمهوری اسلامی بین داوطلبان شده و در نتیجه «جذابیت» حضور در ارتش را در آنها افزایش خواهد داد. در نتیجه افراد بیشتری به ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری و حضور در ارتش ترغیب خواهند شد. در این پژوهش از پرسش‌نامه به عنوان ابزار گردآوری داده استفاده شده و جامعه آماری داوطلبان حضور در دانشگاه‌های افسری آجا بودند. از آزمون فرضیه‌ها و همچنین آزمون‌های دقت، سازگاری، صحت هم‌گرایی و تفکیک‌پذیری برای ارزیابی مدل مورد استفاده، به کار گرفته شدند.

کلیدواژه‌ها