دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، اردیبهشت 1390، صفحه 1-224