استفاده از ITIL وCOBIT در مدیریت خدمات فن‌آوری اطلاعات سازمان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه یکی از مشکلات کلیدی تمامی سازمان‌ها و کسب‌ و کارهای جهانی، مدیریت منابع فن‌آوری اطلاعات و توسعة آن‌ها در جهت تحقق اهداف کلان سازمان است. هم‌سو با روند تکامل کسب‌وکارها در جهان و توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات، نگرش‌ها و راه‌حل‌های مدیریتی و سازمانی مختلفی ظهور یافته‌اند که هدف اصلی تمامی آنان، مدیریت مؤثّر و کارآمد فن‌آوری اطلاعات در راستای موفّقیت و بقای کسب‌وکار است.
«کتابخانه زیرساخت فن‌آوری اطلاعات[1]» چارچوبی جامع و جا افتاده در زمینة مدیریت خدمات فن‌آوری اطلاعات است که بر اساس گردآوری بهترین تجربیّات جهانی تدوین شده است. این الگو، کاملاً فرآیندی بوده و در دو بخش کلّی «ارائة خدمات» و «پشتیبانی خدمات» (در کنار مدیریت نرم‌افزارهای کاربردی، مدیریت زیرساخت، مدیریت امنیت و دیدگاه کسب ‌و کار) شکل می‌گیرد و در واقع یک چارچوب راهنما برای مدیران فن‌آوری اطلاعات در مدیریت و بهینه‌سازی زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات است و این امکان را برای آنان فراهم می‌سازد تا از سطح خدمات ارائه شده در سازمان، اطمینان حاصل نموده و بتوانند زیرساخت‌های مورد نیاز را بر طبق یک برنامة از پیش تعیین شده تأمین نمایند.
طراحی مدل بلوغ سازمان مدیریت خدمات فن‌آوری اطلاعات، بر اساس الگوی بین‌المللی و ارائة خدمات با کیفیت و مستمر، از نیازهای ضروری مدیریت ارشد سازمان‌ها به حساب می‌آید؛ لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا با نگرش فرآیندی و با مرور الگوی مطرح و رایج در خدمات فن‌آوری اطلاعات و اطلاع از کم و کیفیت آن، طرح مناسبی را (که شامل مدل بلوغ سازمان است)، برای مدیریت خدمات فن‌آوری اطلاعات تهیه و ارائه نمود. 

کلیدواژه‌ها