بررسی میزان آگاهی و باور دانشجویان دانشگاه افسری ‌امام علی(ع) نسبت به ماهیت و ابعاد مختلف جنگ نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به دنبال بروز تحولات گسترده در سطح جهان و افزایش هزینه‌های مادی و معنوی به کارگیری جنگ سخت، امروزه گرایش به بهره‌گیری از جنگ نرم، در دایرة توجهات قرار گرفته است. لذا پرداختن به موضوع جنگ نرم از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع یکی از عوامل مهم در رسیدن به اقتدار و امنیت و حفظ و استمرار آن، به میزان آگاهی و بهره‌مندی از دانشجویان (به عنوان افسران عصر جنگ نرم) نسبت به ماهیت و ابعاد مختلف جنگ نرم بستگی دارد؛  چرا که مشکل عدم آگاهی، از مشکلات خطر آفرینی است که سبب تهاجم افکار بیگانگان و دشمنان به حوزة اندیشه، باور و ایمان نیروهای مسلح می‌‌گردد. لذا این پژوهش که با هدف بررسی میزان آگاهی و باور دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) نسبت به ماهیت و ابعاد مختلف جنگ نرم صورت گرفته است از نظر ماهیت، اهداف و روش جمع آوری داده‌ها، جزء تحقیقات «توصیفی ـ پیمایشی» محسوب می‌شود؛ و برای گرد‌آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در وضعیت کلّی «میزان آگاهی و باور دانشجویان دانشگاه افسری امام‌علی(ع) نسبت به ماهیت و ابعاد مختلف جنگ نرم» در حد خوبی است. به نحوی که 6/60 درصد از پاسخ دهندگان در حد زیاد و خیلی زیاد با ماهیت و ابعاد جنگ نرم آشنایی دارند. «الگوگیری از قرآن و سیرة ائمه»، «ولایت‌مداری و تبعیت از ولایت فقیه»، « بصیرت دهی وبصیرت یابی» و «ایمان و اخلاق» بیشترین تأثیر را در مقابله با جنگ نرم دشمن به خود اختصاص می‌دهند. تلویزیون بیشرین تأثیر و کتابخانه و بهره‌برداری از منابع نوشتاری و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه، کمترین نقش را در آگاهی دهی به پاسخ‌دهندگان، به خود اختصاص داده‌اند.
در این رابطه، مهم‌ترین رفتاری که از دانشجویان دانشگاه افسری امام‌علی(ع) انتظار می‌رود آن است که با استمرار بخشی و بهره‌گیری هر چه بیشتراز اصول اساسی اسلام و قرآن و الگو قرار‌دادن پیامبر و ائمة اطهار و تبعیّت از ولایت فقیه و همچنین با افزایش سطح دانش، بصیرت، ایمان و اخلاق در جهت مقابله با جنگ نرم و خنثی کردن تلاش‌های دشمن، همواره تلاش نموده و سطح آگاهی و باور خود را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها