افزایش اثربخشی تجهیزات در نزاجا با بهره‌گیری از روش‌های نگهداری و تعمیرات پیش‌گیرانه، پیش‌گویانه و سامانه نت بهره‌ور جامع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اهمیت تجهیزات و وسایل در نیروهای نظامی و همچنین ویژگی‌های خاص آن‌ها و این‌که خیلی از این تجهیزات به آسانی قابل تهیه نبوده و هزینه تهیه آنها بسیار بالا است، توجه به نگهداری و تعمیرات را در نزاجا بیش از پیش کرده است. با توجه به ضایعات و هزینه‌های ناشی از استفاده نکردن از روش‌های مناسب و علمی نگهداری و تعمیرات، ضمن بررسی انواع روش‌های نگهداری و تعمیر، به شناسایی مواردی که اثربخشی تجهیزات یگان‌های نزاجا را افزایش می‌دهد و این‌که هر کدام چه تأثیری بر افزایش اثربخشی تجهیزات دارند، پرداخته‌ایم.‌ برای این کار، ابتدا شاخص‌ها و معیارهای اثربخشی تجهیزات را از منابع معتبر علمی، مصاحبه با صاحب‌نظران و خبرگان این حوزه استخراج و پرسش‌نامه‌ای را در چهار بخش تهیه نمودیم. پس از ارزیابی و تأیید روایی و پایایی پرسش‌نامه، آن را در میان جامعه آماری توزیع و سپس جمع آوری و به بررسی و تجریه و تحلیل آن با نرم‌افزار SPSS18 پرداختیم. در ادامه نقش نگهداری و تعمیرات پیش‌گیرانه، پیش‌گویانه و نگهداری و تعمیرات بهرور جامع را در افزایش اثربخشی تجهیزات یگان‌های نزاجا سنجیدیم. در پایان با استفاده از منابع، نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل داده‌ها، پیشنهادهایی به‌منظور افزایش اثربخشی تجهیزات نزاجا ارائه نمودیم.

کلیدواژه‌ها