بازبینی نحوه چیدمان آمادگاه‌های نزاجا در جنگ ناهمتراز با رعایت اصول پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف آماد و پشتیبانی در جنگ ناهمتراز، پشتیبانی همه‌جانبه نیروهای مسلح در کلیه حالت‌ها و در هر شرایط و هر نوع عملیات نظامی با هر نوع ابزار و روش، متناسب با شرایط و انواع عملیات به منظور کاهش آسیب‌پذیری و ارتقای پایداری است. عواملی همچون چالاکی، بدیع بودن، دقت و پاسخگویی با حداکثر سرعت مبنای شکل‌گیری و نقش آماد و پشتیبانی در پشتیبانی عملیات ناهمتراز هستند. با توجه به اینکه استقرار آمادگاه‌های فعلی به بیش از سه دهه باز می‌گردد و محورهای تهدید جدیدی به وجود آمده است؛ در این مطالعه سعی شده است با بررسی آسیب‌پذیری آمادگاهای موجود، پراکنش مناسبی برای آمادگاه‌ها پیشنهاد شود. در این پژوهش، نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق موردی- زمینه‌ای با هدف پراکنش آمادگاه‌های نزاجا با توجه به جنگ ناهمتراز با تأکید بر اصول پدافند غیرعامل می‌باشد. نتایج حاصل با استفاده از تهیه پرسش‌نامه و همچنین مصاحبه با تعدادی از کارشناسان و خبرگان این امر نشان می‌دهد که در نواحی شرقی کشور نیاز به احداث آمادگاه وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها