ارائه الگوی مناسب پراکنش آمادگاه‌های نزاجا در جنگ ناهمتراز با رعایت اصول پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف آماد و پشتیبانی در جنگ ناهمتراز، پشتیبانی همه جانبه نیروهای مسلح در کلیه حالات و در هر شرایط و هر نوع عملیات نظامی با هر نوع ابزار و روش، متناسب با حالات، شرایط و انواع عملیات به منظور کاهش آسیب‌پذیری و ارتقای پایداری می‌باشد. عواملی همچون چالاکی، بدیع بودن، دقت و پاسخگویی با حداکثر سرعت مبنای شکل‌گیری و نقش آماد و پشتیبانی در پشتیبانی عملیات ناهمتراز هستند. با توجه به این‌که استقرار آمادگاه‌های فعلی به بیش از سه دهه باز می‌گردد و محورهای تهدید جدیدی به وجود آمده است؛ در این مطالعه سعی شده است با بررسی آسیب‌پذیری آمادگاهای موجود پراکنش مناسبی برای آمادگاه‌ها پیشنهاد گردد. در این پژوهش، نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق موردی-زمینه‌ای با هدف ارائه الگوی مناسب پراکنش آمادگاه‌های نزاجا با توجه به جنگ ناهمتراز با تأکید بر اصول پدافند غیرعامل می‌باشد. نتایج حاصله با استفاده از تهیه پرسش‌نامه و همچنین مصاحبه با تعدادی از کارشناسان و خبرگان و انجام فرآیند تحقیق نشان می‌دهد که در برخی مناطق طبق الگوی ارائه شده نیاز به باز نگری و احداث آمادگاه وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها