شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تحول در ساختار سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی(استراتژیک)، مربی دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)

2 کارشناس ارشد پدافند غیر عامل- مربی دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)

3 کارشناس ارشد مدیریت – دانشگاه افسری امام علی(ع)

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

سازمان­ها با ایجاد روابط و نظم داخلی جهت جامه عمل پوشاندن به مأموریت ذاتی خود اقدام به طراحی ساختار می­نمایند. با توجه به پیچیدگی و عدم اطمینان  محیطی عوامل متعددی هستند که به‌عنوان پیشران­های مهم بر تحول ساختار سازمان­های نظامی تأثیر می­گذارند و هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل مهم بر ساختار سازمان­های نظامی به جهت ایجاد درک و تصویر کلی ، تبیین و پیش­بینی متغیر­­های ایجادکننده تحول، جهت نظم دهی و ساختاردهی مناسب و افزایش قابلیت سازمانی می­باشد . جامعه آماری شامل سازمان­های نظامی ارتش و حجم نمونه شامل 200 نفر از خبرگان این حوزه، روایی پرسش­نامه توسط اساتید مدیریت نظامی مورد تایید  و پایایی نیز با محاسبه  آلفای کرونباخ  0.84 به دست آمد. برای این تحقیق بامطالعه و بررسی بیش از 100 منبع مختلف تعداد 28 شاخص به‌صورت اکتشافی جمع‌آوری گردید که این 28 شاخص با انجام و استفاده از تکنیک نگاشت شناختی و تحلیل عاملی به 24 شاخص اصلی تقلیل یافت و در چهار عامل پنهان به ترتیب بیشترین واریانس، شامل: ارکان جهت ساز ، محیط بین­المللی ، قابلیت­های موردنیاز و محیط عمومی دسته­بندی شدند و در ادامه با آزمون فریدمن رتبه­بندی شاخص­ها انجام گردید. برابر این رتبه­بندی اولین شاخص مهم « تنوع تهدیدها » و آخرین شاخص « بیماری‌های عفونی، بلایای طبیعی و گرم شدن زمین » به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


اچ .داونپورت ،تامس و پروساک ، لارنس .مدیریت دانش . مترجم دکتر حسین رحمان سرشت .چاپ اول، 1379، تهران، ناشر شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ، واحد آموزش.
آذر،عادل،خسروانی ، فرزانه، و جلالی، رضا.(1395). ،تحقیق در عملیات نرم(رویکرد ساختار دهی مسئله) ،سازمان مدیریت صنعتی،تهران.
آلبرتس، دیوید استیون، هایس ، ریچارد،قدرت در لبه(فرماندهی و کنترل در عصر اطلاعات) ، مترجم مرتضی احمدی و علی اصغر حقیری، 1396، تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.
آلبرتس ، دیوید استیون،آینده فرماندهی و کنترل ، طرح ریزی تلاشهای پیچیده ، مترجم مسعود اسفندیاری ، 1395، تهران ، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.
  استونر، جیمز ای. اف ، فری من، آر. ادوارد و گیلبرت، دانیل. آر. مدیریت، سازماندهی. رهبری.کنترل ،دوم، سید محمد اعرابی و علی پارسائیا،1379، تهران، نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 اندرسون،دین،اکرمناندرسون،لیندا،فراسوی مدیریت تغییر،ترجمه میر علی سید نقوی ، 1392، تهران، مهربان نشر.
بکهارد،ریچارد،پریتچارد،وندی،مدیریت تحول و نوآوری،ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی،1393، تهران ، نشر مدیران.
حبیب پور ،کرم،صفری ، رضا،راهنمای جامع کاربرد SPSS ،(1388 )، چاپ دوم،تهران، انتشارات غزال.
حیدری،کیومرث،عبدی ،فریدون،(1391 )،جنگ های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران غربی ، فصلنامه مدیریت نظامی،12(48).
دانایی فرد،حسن،الوانی،سیدمهدی،آذر ،عادل،روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت : رویکرد جامع،1392 ،انتشارات صفار، تهران.
ریاحی،بهروز،نصرتی،علیرضا،(1396)،نگرش در تدوین راهبردهای باز مهندسی ساختار نظام اداری کشور،فصل نامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال اول شماره سوم،پاییز 1396،صفحات 94-67.
رشید،غلامعلی ،محرابی ،غلامعلی،کلانتری ،فتح ا..، شجاعی ، شهرام،زنجانی ، داوود،(1393)، واکاوی الگوهای حاکم بر جنگ های آینده و مقایسه ان با جنگ هشت ساله و جنگ های اخیر ، فصلنامه راهبرد دفاعی شماره 48.
فرنچ،وندال،اچ بل ،سسیل،مدیریت تحول در سازمان ،1389،ترجمه، الوانی سید مهدی، دانایی فرد ، حسن ،انتشارات صفار ، تهران.
قاضی میرسعید ،سید علیرضا،فرتوک زاده ، حمیدرضا، ولیوند زمانی،حسین، حعفری ، سید اصغر ، باقری، ابولفضل، (1396)، تحلیل مضمون ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ های آینده از منظر فرماندهی معظم کل قوا مدضله العالی، فصلنامه مدیریت نظامی ، شماره 4 ، زمستان 1396، تهران.
قلی پور،آرین ، محمد اسماعیلی ،ندا ،دبیری، افشین، (1396)، مدل منابع انسانی، تهران، موسسه نشر مهربان.
 کریمی، آصف، رحمانی، سوما،(1394)، طراحی مدل کسب و کار برای چابکی سازمان، توسعه کارآفرینی ،دوره 8،شماره 2،تابستان 94،ص 273 -292.
کلانتری، فتح ا..،(1394)، واکاوی راهبرد های نظامی آمریکا در جنگ های حال و آینده ، فصل نامه راهبرد دفاعی ، سال سیزدهم، شماره 51.
کلانتری، فتح ا..،(1395)، مشخصات جنگ احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی ایران و راهبردهای مقابله با آن، فصل نامه راهبرد دفاعی ، سال چهاردهم ، شماره 56.
لشکربلوکی، مجتبی، (1393)، جاری­سازی استراتژی، تهران، انتشارات آریانا قلم.
ناصحی فر، وحید ، حبیبی بدرآبادی ،محبوبه ، حبیبی بدرآبادی ،علی ،(1389)، عوامل ساختاری مؤثر بر نوآوری و خلق دانش در سازمان­ها، پژوهشنامه مالیات/ دوره جدید/ شماره نهم/(مسلسل 57 )، پاییز و زمستان ،تهران.
نوه ابراهیم ، عبدالرحیم و یوسفی، فرزانه، (1395)، عوامل موثر بر سکوت سازمانی، مانع ایجاد کارآفرینی سازمانی، فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره 2.
 Albalate, Daniel, Bel, Germ, Elias, Ferran, 2012. Institutional determinants of military spending. Journal of Comparative Economics 40 (2), 279–290.
Bauer ,Talya, Erdogan, Berrin,(2012), An Introduction to Organizational Behavior,www.flatworldstudents.com.
 Bove a,b, Bove a,b, Vincenzo, , Roberto Nistic , Military in politics and budgetary allocations , Journal of Comparative Economics 42 (2014) 1065–1078
 Broom, G. (2009). Cutlip & center’s effective public relations (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education
 D. Lynch ,Thomas, L. Cruise , Peter ,Handbook of Organization Theory and Management The Philosophical Approach,Taylor and francis group,2005, Second Edition, Washington
D. Ketz and R. L. Kahn, “The Social Psychology of Or-ganizing,” 2nd Edition, Wiley, New York, 1978.
E. Ongaro and S. van Thiel (eds.),(2018) The Palgrave Handbook of PublicAdministration and Management in Europe, https://doi.org/10.1057/978-1-137-55269-3_55
Egeberg, M. (2012). How bureaucratic structure matters: An organizational perspective.
Harri Laihonen, Sari Mäntylä, (2018) "Strategic knowledge management and evolving local government", Journal of Knowledge Management, Vol. 22 Issue: 1, pp.219-234, https://doi.org/10.1108/JKM-06-2017-0232
In B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), Handbook of public administration. London.
J. H. Jackson and C. P Morgan, “Organization Theory,” 2nd Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1982.
 J. D. Thompson, “Organization in Action,” McGraw-Hill, New York, 1966.
Joo Hatch, Mary,(2018)organization Theory (modern,symbolic,and postmodern prespective),fourth edit.oxford university press.ISBN 978-0-19-251306-9
J. Child, “Organizational Structure, Environment and Per- formance: The Role of Strategic Choice,” Sociology, Vol. 6, No. 1, 1972, pp. 1-22. doi:10.1177/003803857200600101
Joint Publication 3-01Joint ,PCountering Air and Missile Threatsublication , 21 April 2017-3-01
J. H. Jackson and C. P Morgan, “Organization Theory,” 2nd Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1982.
Kent Andersson a, Martin Bang a, Carina Marcus b, Bjgorn Persson a, Peter Sturesson a,Eva Jensen a, Gunnar Hult a, Military utility: A proposed concept to support decision-making, Technology in Society 43 (2015) 23e32.
Kurtuluş, Genç Yılmaz,(2014) ,Environmental Factors Affecting Human Resources Management Activities of Turkish Large Firms, International Journal of Business and Management; Vol. 9, No. 11; 2014
Lise Bjørnstad, Anne, M.J. Lichacz ,Frederick , Organizational flexibility from a network organizational perspective , Leadership & Organization Development Journal Vol. 34 No. 8, 2013 pp. 763-783 r Emerald Group Publishing Limited 0143-7739  DOI 10.1108/LODJ-02-2012-0021
M Grant, Robert,(2016), Contemporary strategy analysis, John Wiley & Sons
 Magena , Clila, , Lapidb ,Ephraim, Israel's military public diplomacy evolution: Historical and conceptual dimensions, https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2017.11.003
 O. C. Ferrell and S. J. Skinner(1988). “Ethical Behavior and Bu- reaucratic Structure in Marketing Research Organiza- tions,” Journal of Marketing Research, Vol. 25, No. 1, 1988, pp. 103-109. doi:10.2307/3172930
P. R. Lawrence and J. W. Lorsch, “Organization and En-vironment,” Irwin, Homewood, 1967.
 Rechard, L.Daft,(2016) , Organization Theory & Design ,12EDIT.printed in canada
R. Germain, et al., “Supply Change Variability, Organ-izational Structure and Performance: The Moderating Ef-fect of Demand Unpredictability,” Journal of operations management, Vol. 26, No. 5, 2008, pp. 557-570. doi:10.1016/j.jom.2007.10.002
Smith, Marisa, Busi ,Marco, Ball ,Peter,, Factors Influencing an Organisations ability to Manage Innovation: a Structured Literature Review and Conceptual Model,International Journal of Innovation Management,2008, Volume: 12, Issue: 4pp. 655-676
Snow, et al., “Managing 21st Century Network Organiza- tions,” Organizational Dynamics, Vol. 20, No. 3, 1992, pp. 4-20. doi:10.1016/0090-2616(92)90021-E
Tran , Quangyen, Tian ,Yezhuang ,Organizational Structure: Influencing Factors         and Impact on a Firm,American Journal of Industrial and Business Management, 2013, 3, 229-236
 Vahdati ,Soudabeh , Yasini  ,Niloofar , Factors affecting internet frauds in private sector: A case study in Cyberspace Surveillance and Scam Monitoring Agency of Iran Computers in Human Behavior 51 (2015) 180–187
W. Zheng, B. Yang and G. N. Mclean, “Linking Organ- izational Culture, Strategy and Organizational Effective- ness; Mediating Role of Knowledge Management,” Jour- nal of Business research, Vol. 63, No. 7, 2010, pp. 763- 771. doi:10.1016/j.jbusres.2009.06.005