ارائه مدل ساختاری تفسیری زنجیره تامین تاب آور درصنایع دفاعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی و محقق صنایع دفاعی Rahimi_akr@yahoo.com

2 استادیار مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیار مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به اهمیت زنجیره تأمین در کسب مزیت رقابتی، گفته می‌شود رقابت بین سازمان‌ها با رقابت بین زنجیره‌های تأمین آن‌ها جایگزین گردیده است. بنابراین مدیریت مؤثر زنجیره تأمین، عاملی اساسی در موفقیت سازمان‌ها محسوب می‌گردد. اختلالات به‌عنوان نتایج رویدادهای غیرمنتظره، جزء غیرقابل‌تفکیک از زنجیره‌های تأمین سازمان‌های امروزی است که در شرایط عدم اطمینان به فعالیت می‌پردازند. رویکرد تاب‌آوری در مدیریت زنجیره تأمین  برای مقابله با این رویدادهای غیرمنتظره در زنجیره تأمین و بهبود سریع و بازگشت آن به حالت اولیه و قبل از وقوع رویداد، معرفی گردیده است. نقش محصولات دفاعی در ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل تهدیدات نظامی، اهمیت و ضرورت به‌کارگیری رویکرد تاب‌آوری در مدیریت زنجیره تأمین صنایع دفاعی را به‌خوبی نشان می‌دهد. این تحقیق باهدف تدوین مدل تاب‌آوری زنجیره تأمین صنایع دفاعی، ابتدا به شناسایی مهم‌ترین اقدامات تاب آور زنجیره تأمین پرداخته، سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، آن‌ها را دسته‌بندی نموده و در ادامه با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM) به ارائه مدلی که روابط بین این اقدامات را نشان می‌دهد، می‌پردازد. قدرت نفوذ و وابستگی اقدامات نیز با استفاده از تکنیک MICMAC، تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از مجموع37 اقدام معرفی‌شده در تحقیقات پیشین برای زنجیره تأمین تاب آور، 19اقدام در تاب آور سازی زنجیره تأمین صنایع دفاعی مؤثرند که در قالب 5دسته و شامل ارتباط با تأمین‌کننده، انعطاف‌پذیری، چابکی، افزونگی و امنیت می‌باشند. ارتباط با تأمین‌کننده به‌عنوان پایه‌ای‌ترین و محرک‌ترین اقدام و اقدامات افزونگی، چابکی و امنیت به‌عنوان وابسته‌ترین و تحت تاثیرترین اقدامات برای تاب‌آوری زنجیره تأمین صنایع دفاعی معرفی شدند. بنابراین مدیران قبل از هر چیز، می‌بایست بر برقراری ارتباط مؤثر با تأمین‌کنندگان جهت ارتقاء تاب‌آوری زنجیره تأمین متمرکز گردند.

کلیدواژه‌ها


توحیدی، ارسطو، صنیعی، محمد،(1386)، "مهندسی تولید قدرت نظامی" « مجله نگرش راهبردی » اردیبهشت و خرداد  - شماره 79 و 80 (20 صفحه - از 57 تا 76)
نوروز شاد، نادر،(1396)، " رابطه قدرت دفاعی و بازدارندگی"، سایت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
 Azevedo, S., Carvalho, H., Cruz, V. M., Grilo, F.,(2010). “The influence of agile and resilient practices on supply chain performance” An innovation conceptual model proposal”, Innovative optimization methods in lojestics, ISSN:1863-3390, pp: 265-282
Azevedo, S.G., Machado, V., Barroso, A. and Cruz-Machado, V. (2008), “Supply chain  Vulnerability: environment changes and dependencies”, International Journal of Logisticsand Transport, Vol. 1 No. 1, pp. 41-55.
Barroso, A. P., Machado, V. C., & Machado, V. H. (2010). Supply hain resilience using the mapping approach. INTECH Open Access publisher
Blackhurst, J., Dunn, K. S., Craighead, C. W.,(2011) “An empirically derived framework of global supply resiliency”, Journal of Business Logistics, Volume2, Issue, PP:374-391
Blanchard, D., (2010).” Supply Chain Management Best Practices”, 2nd Edition. John  Wiley & Sons, UK ISBN: 978-0-470-53188-4
Blos, M.F., Quaddus, M., Wee, H.M. and Watanabe, K. (2009) Supply chain  risk management (SCRM): a case study on the automotive and electronic industries in Brazil, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 14, No. 4, pp. 47–52.
Brandon-Jones, E., Squire, B., Autry, C. W., and Petersen, K. J. (2014) A  ontingent resourcebased perspective of supply chain resilience and robustness, Journal of Supply Chain Management, 50(3), pp. 55–73.
Briano, E., Caballini, C. and Revetria, R. (2009), “Literature review about supply chain vulnerability and resilience”,Proceedings of the 8th WSEAS International Conference onSystem Science and Simulation in Engineering, pp. 191-7.
Carvalho, H. & Cruz-Machado, V. (2011). “Integrating lean, agile, resilience and green paradigms in supply chain management (LARG_SCM)”, Faculae de Cadencies e Technologic da Universidad Nova de Lisboan: 27- 48.
Carvalho, H., Azevedo, S. G., and Cruz Machado, V. (2012). Agile and resilient approaches to supply chain management: Influence on performance and competitiveness. Logistics Research,4, pp. 49–62.
Carvalho, H., Barroso, A. P., Machado, V. H., Azevedo, S., and Cruz-Machado, V. (2012),Supply chain redesign for resilience using simulation, Computer and Industrial Engineering, 62,pp. 329–341.
Choi, S.B., Min, H., Joo, H.Y. and Choi, H.B. (2016),“Assessing the impact of green supply chain practices on firm performance in the Korean manufacturing industry”,International Journal of Logistics Research and Applications: A Leading Journal of Supply Chain Management, Vol. 20 No. 2, pp. 129-145.
Chopra, S. and Meindle, P. (2004), “Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation” ,Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ
Christopher, M., & Peck, H. (2004). Building the Resilient Supply Chain.The International Journal of Logistics Management, 15(2), 1–14.
Cruz, P. E. B. E., (2012). ” Lean, Agile, Resilient and Green Supply Chain Management Interoperability Assessment Methodology”.  Dissertação para obtenção de grau de Mestre em Engenharia e Gestão Industrial (MEGI), Universidade nova de lisboa.
Falasca, M., Zobel, C.W. and Cook, D. (2008), "A decision support framework to assess supply chain res ilience", in Fiedrich, F. and Van de Walle, B. (Eds), paper presented at  International ISCRAM Conference, Washington, DC. Pp: 596–605.
Feleming, j. Redogal, R. (2010), “Resilience, an Evolving Concept: A Review of Literature Relevant to Aboriginal Research” Canadian Institutes health research 6(2): 7–23.
Hohenstein, N.-O., Feisel, E., Hartmann, E., & Giunipero, L. (2015). Research on the henomenon of supply chain resilience: a systematic review and paths for further investigation. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 45(1/2), 90–117.
Hugos, M.(2006). “Essential of supply chain management”. John Wiley & Sons, Inc.
Juttner, U. (2005), “Supply chain risk management – understanding the business equirements from a practitioner perspective”,International Journal of Logistics Management, Vol. 16 No. 1, pp. 120-41.
Juttner, U. and Maklan , S. (2011). Supply chain resilience in the global financial crisis: an empirical study, Supply chain management: An international journal , 16(4), pp.246-259.
Juttner, U., Peck, H. and Christopher, M. (2003), “Supply chain risk management: utlining anagenda for future research”,International Journal of Logistics: Research & Applications,Vol. 6 No. 4, pp. 197-210
Kamalahmadi, M., & Parast, M. M. (2016). “A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience: Major findings and directions for future research”. International Journal of Production Economics, 171, 116–133.
Kumar, A., Datta, S. S., Mahapatra, S. S., (2016),"Evaluation and selection of resilient suppliers in fuzzy environment: exploration of fuzzy-VIKOR", Benchmarking: An International Journal, Vol. 23 Iss 3
Narasimhan, R. and Talluri, S. (2009) Perspectives on risk management in supply chains. Journal of Operations Management, Vol. 27, No. 2, pp. 114–118.
Peck, H. (2006). Reconciling supply chain vulnerability, risk and supply chain management.International journal of logistics: Research and applications. Vol. 9. Pp. 127-142
Petit, F. (2010).Concepts d’analyse de la vulnérabilité des infrastructures essentielles-prise en compte de lacybernétique, Montreal Polytechnic Thesis.
Pfohl,  H. C.,  KOhler, H., Thomas, D., (2010). “State of the art in supply chain risk management research: empirical and conceptual findings and a roadmap for the implementation in practice”,  Logistics Research 2(1), PP:33-44
Ponis, S. T., & Koronis, E. (2012). Supply chain resilience: definition of concept and its formative elements. Journal of Applied Business research, 28(5), 921.
Ponomarov, S. and Holcomb, M. (2009), “Understanding the concept of supply chain resilience”,The International Journal of Logistics Management, Vol. 20 No. 1, pp. 124-43.
Priya Datta, P., Christopher, M., & Allen, P. (2007). Agent-based modelling of complex production/distribution systems to improve resilience. International Journal of Logistics Research and pplications, 10(3), 187–203
Rao, S. and Goldsby, T.J. (2009) Supply chain risks: a review and typology, The International Journal of Logistics Management, Vol. 20, No. 1, pp. 97–123.
Rice, J. B., & Caniato, F. (2003). Building a secure and resilient supply network. Supply Chain Management Review, 7(7), 22–30.
Sahu,A.k., Datta,.S, Mahapatra, S.S., (2017)," Evaluation of performance index inresilient supply chain: a fuzzy-based approach ", Benchmarking: An International Journal, Vol. 24 Iss1 pp. 118 – 142
Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., and Simchi-Levi, E. (2008). “Designing and Managing the Supply chain: Concepts, Strategies and Case Studies”. 3rd Edition, McGraw-Hill Irwin, Boston.
Soni, U., Jain, V., & Kumar, S. (2014). Measuring supply chain resilience using a deterministic modeling approach. Computers & Industrial Engineering, 74, 11–25
Stock, J.R., Boyer, S.L., 2009. Developing a consensus definition of supply chain management: a qualitative study. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 39 (8), 690-711.
Tang, C.S. (2006), “Robust strategies for mitigating supply chain disruptions”, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 9 No. 1, pp. 33-45.
Wagner, S. and Bode, C. (2006) An empirical investigation into supply chain vulnerability, Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 12, No. 6, pp., 301–312.
Wu, T., Blackhurst, J., Ogrady , P.,(2007) “Methodology for supply chain disruption analysis”, Journal International Journal of Production Research Volume 45, Issue 7, 1665-1682
Zsidisin, G.A. and Smith, M. (2005), “Managing supply risk with early supplier  nvolvement – a case study and research propositions”, The Journal of Supply Chain management,Vol. 41 No. 4, pp. 44-57.