تبیین نقش فرهنگ سازمانی در توسعه استعداد کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش‌عالی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی( نویسنده مسئول)، m-abolghasemi@sbu.ac.ir

3 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار مدیریت آموزش‌عالی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

صاحب‌نظران اهمیت فرهنگ‌سازمانی را در ارتباط با توسعه مورد تأکید قرار می­دهند و استدلال می­کنند که فرهنگ پایه و اساسی است که در بستر آن توسعۀ استعدادهای انسانی در سازمان اتفاق می­افتد. مطالعۀ حاضر باهدف بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر توسعۀ استعداد کارکنان انجام شد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری تحقیق دانش‌آموختگان مستعد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری در رشتۀ مهندسی هوافضا بودند که تعداد200 نفر از آن‌ها به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها از طریق دو پرسش‌نامه فرهنگ‌سازمانی و توسعۀ استعداد بر اساس مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت انجام گرفت. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ‌سازمانی تأثیر مثبت معنی‌داری بر توسعۀ استعداد کارکنان دارد؛ از بین ابعاد فرهنگ‌سازمانی، مؤلفه‌های حمایت مدیریت، خلاقیت فردی و سیستم پاداش به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر توسعۀ استعدادها می‌باشند. مؤلفۀ نظارت و کنترل تأثیر منفی معنی‌داری بر توسعۀ استعدادها داشته است.

کلیدواژه‌ها


خانکا، اس اس (1389)، رفتار سازمانی، ترجمه غلامرضا شمس مورکانی، تهران: انتشارات آییژ.
خورشیدی، عباس ( 1389)، رفتار سازمانی با رویکرد پژوهشی، تهران: انتشارات یسطرون.
رابینز، استیفن. پی؛ جاج، تیموتی. ای ( 1392)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمۀ سید محمد اعرابی و محمد تقی‌زاده مطلق، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رسولی، رضا، صالحی، علی(1394)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، تهران: دانشگاه پیام نور.
رعنایی‌کرد شولی، حبیب‌الله؛ علوی، سیدمسلم؛ السادات‌انعمی، فائزه(1395)، مدیریت فرهنگ سازمانی بر مبنای مدل موجودی فرهنگ سازمانی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، (1)، صص 35- 1.
زرندی، سعید؛ معدنی، جواد(1395)، طراحی و تبیین مدل مطلوب فرهنگ سازمانی برای مقابله با فساد اداری در سازمان‌ها، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی،(2)، صص 117- 85.
شاطری، کریم(1394)، ارائه الگویی برای توسعه و نگهداشت استعدادها در شرکت مادر تخصصی توانیر، رساله دوره دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
شاطری، کریم؛ ابیلی، خدایار؛ رضاییان، علی؛ قلی‌پور، آرین( 1394)، شناسایی سازوکارهای توسعۀ استعدادها در صنعت برق ایران، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 7، 26-1.
عطاآبادی، حسین‌علیان؛ تقوی‌رشیدی‌زاده، حسین؛ زارعی، فرهاد( 1393)، نظام مدیریت استعدادها، تهران: نشر اموخته.
فتحی وآجارگاه، کوروش؛ نوری، فیروز (1395)، مدیریت یادگیری در سازمان‌ها؛ آموزش و بهسازی منابع انسانی در هزارۀ سوم، تهران: علم استادان.
فردانش، هاشم( 1392)، طراحی آموزشی، مبانی، رویکردها و کاربردها، تهران: انتشارات سمت.
کشاورزی، علی‌حسین؛ رمضانی، یوسف (1389)، بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و شاخص‌های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز، چشم‌انداز مدیریت دولتی، (3)، 46- 25.
کیان، مریم (1392)، فرهنگ آموزش و یادگیری: چشم‌اندازی بر محیط یادگیری الکترونیکی در دانشگاه، یزد: انتشارات دانشگاه یزد.
مورهد، گریگوری؛ گریفین، ریکی( 1393)، رفتار سازمانی، ترجمۀ سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: انتشارات مروارید.
 Bethke-Langenegger, P., Mahler, P. & Staffelbach, B. (2011). Effectiveness of Talent Management Strategies. European Journal of International Management, 5(5), p.524-539.
Bolander, P., Asplund, K. & Werr, A. (2014). Talent Management in a Collectivistic and Egalitarian Context: The Swedish Case. Stockholm School of Economics/EFI Working Paper Series in Business Administration, no. 2014:2, Stockholm.
Cappelli , P . Keller , J . R . ( 2 0 1 4 ) .  Talent  Management: Conceptual Approaches and Practical Challenges. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1, pp.305-331.
Chabault, D., Hulin, A., & Soparnot, R. (2012). Talent management in clusters. Organizational Dynamics, 41(4), 327-335.
Cheese, P., Thomas, R. J., & Craig, E. (2008). The Talent Powered Organization: Strategies for Globalization, Talent Management and High Performance. London and Philadelphia: Kogan Page.
CIPD. (2007). Research insight: Talent management. London, UK.
 Collings, D. G. and Mellahi, K. (2009).Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda. Human Resource Management Review 19 (4), 304-313.
Collings, D. G., Scullion, H. & Vaiman, V. (2011). European Perspectives on Talent Management. European Journal of International Management, 5 (5), pp.453-462.
Cook, S. and Macaulay, S. (2009). Talent Management: Key Questions for Learning and Development. Training Journal, 37- 41.
Gallardo-Gallardo, E., Dries, N., & González-Cruz, T. F. (2013). What is the meaning of ‘talent’in the world of work? Human Resource Management Review, 23(4), 290-300.
Garavan, T. N. Carbery, R. and Rock, A. (2012) “Mapping talent development: definition, scope and architecture”, European journal of Training and Development, Vol. 36, No. 1, pp.5-24.
Harrisr, L., & Foster, C. (2010). Aligning talent management with approaches to equality and diversity: Challenges for UK public sector managers. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 29 (5), 422-435.
 He, Y., Li, W., & Keung Lai, K. (2011). Service climate, employee commitment and customer satisfaction. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(5), 592-607.
Ketter, P. (2010), Six Trends that Will Change Workplace Learning Forever. Training and development 64 (12), 34-40.
McDonnell, A. (2011). Still Fighting the "War for Talent"? Bridging the Science Versus Practice Gap. Journal of Business Psychology, 26, pp.169-173.
McShane, S. L., & Von Glinow, M. A. Y. (2010).Organizational behavior: Emerging knowledge and practice for the real world. Boston: McGraw-Hill Irwin.
Michaels E, Handfield-Jones H, Axelrod B (2001) The war for talent. Harvard Business Review Presp, Boston.
Pfeffer, J. (2001). Fighting the war for talent is hazardous to your organization’s health. Organizational Dynamics, 29, 248-259.
 Pruis, E. (2011) .The Five Key Principles for Talent Development. Industrial & Commercial Training 43 (4), 206-216.
Rita Kagwiria lyria (2013). Role of Talent Management on Organızatıon Performance in Companıes Lısted in Naıbobı Securıty Exchange in Kenya: Lıterature Revıew.  International Journal of Humanities and Social Science Vol. 3 No. 21.285-290.
Robbins. P. Stephen, (2005), "Organizational behavior", prentice Hall.
Silzer, R., & Dowell, B. (2010). Strategic talent management matters. In R. Silzer & B. Dowell (Eds.), Strategy-driven talent management: A leadership imperative, pp. 3-72.
Sparrow, P. R. & Makram, H. (2015). What is the Value of Talent Management? Building Value-Driven Processes within a Talent Management Architecture. Human Resource Management Review, 25(3), pp.249-263.
Strack, R., Caye, J. M., Bhalla, V., Tollman, P., Linden, C., Haen, P. & Quiros, H. (2012). Creating People Advantage 2012 – Mastering HR challenges in a two-speed world. Boston Consulting Group & World Federation of People Management Associations.
Tansley, C., Turner, P., Carley, F., Harris, L., Sempik, A., & Stewart, J. (2007). Talent: Strategy, Management, Measurement: Chartered Institute of Personnel & Development.
ulrich, d., & smallwood, n. (2012). what is talent? leader to leader, 2012(63), 55-61.
uygulamasi, y. y. p. b. m. (2014). an application on the brand of talent management perspective, journal of yasar university, 9(35), 6099-6260.