تأثیر روایتگری سازمانی بر نهادینه‌سازی فرهنگ‌سازمانی(موردمطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)(نویسنده مسئول deyhim1357@gmail.com)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر پدیدۀ روایتگری سازمانی بر نهادینه‌سازی فرهنگ‌ سازمانی انجام پذیرفته که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش را 571 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) تشکیل داده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و بر اساس جدول مورگان 230 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌های محقق ساخته روایتگری سازمانی و پرسش‌نامه فرهنگ‌ سازمانی دنیسون (2000) بود که بر اساس طیف لیکرت تنظیم‌ شده است. برای محاسبه روایی پرسش‌نامه از طریق تحلیل عاملی و استفاده از نظرات خبرگان و برای محاسبه پایایی پرسش‌نامه‌ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب مذکور 85/0 و 88/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از اطلاعات جمعیت‌شناختی (آمار توصیفی) و در بخش استنباطی نیز برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین مؤلفه‌های روایتگری سازمانی و نهادینه‌سازی فرهنگ ‌سازمانی، رابطۀ معنی‌داری وجود دارد و سهم تأثیرگذاری هر یک از این عوامل متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


احمدی، علی‌اکبر، سلسله، مینو (1390)، جزوه رفتار سازمانی، دانشگاه پیام نور، تهران.
 ال. دفت، ریچارد (2008)، عصر جدید مدیریت، ترجمۀ طاهره فیضی و محمدعلی سرلک، تهران: انتشارات گستره، 1387.
اصغری صارم، علی،  دانایی‌فرد، حسن،  فانی، علی‌اصغر،  قلی‌پور، آرین (1395)، واکاوی نقش داستان‌سرایی سازمانی در توسعه منابع انسانی؛ کنکاشی در ادبیات پژوهشی، مدیریت دولتی، سال هشتم، شماره 25.
دولتی، حسن، ضامنی، فرشیده (1395)، تبیین رابطه هویت ملی و پاسخگویی به تهاجم فرهنگی دشمن، فصلنامه مطالعات ملی، سال هفدهم. شماره 4.
دیهیم‌پور، مهدی، دولتی، حسن (1396)، تأثیر عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی بر میزان ترک خدمت کارکنان نظامی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، سال نهم، شماره 4.
ذکایی، سهیلا (1386)، ارتباطات و فرهنگ، ماهنامه علمی تخصصی روابط عمومی ایران، شماره 55.
رابینز، استیفن (1378)، رفتار سازمانی، ترجمۀ پارساییان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رهنمود، فرج‌الله، عباسپور، باقر (1386)، حاکمیت خوب و امکان پیاده‌سازی آن در ایران، مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 55.
سرلک، محمدعلی (1391)، چهره‌های نوظهور سازمان، تهران: نشر مرجع دانش،.
شریفی، حسین، حاجی‌پور، مرضیه، مشرف‌جوادی، محمدحسن (1392)، بررسی نقش فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری از طریق افزایش شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخ‌گویی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات ایران، شماره 3.
طبرسا، غلامعلی، صادقیان، سعید (1392)، مدیریت منابع انسانی الکترونیک، تهران: نشر مهربان.
طوسی، محمدعلی (1372)، فرهنگ‌ سازمانی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
فرج‌وند، اسفندیار (1396)، از هم‌افزایی تا هم‌آفرینی، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 6(1).
مشبکی، اصغر (1380)، مدیریت رفتارساز‌مانی، تهران: نشر ترمه.
مقدسان، محمدحسین، سرلک، محمدعلی، اندیشمان، آسیه، بهمنی، اکبر (1394)، بررسی و تبیین روایتگری سازمانی در ایجاد فرهنگ اخلاق‌مدار و معنوی، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 13(4).
Adamson, G., Pine, J., Van Steenhoven, T., and Kroupa, J. (2014). HowStorytelling can Drive Strategic Change. Strategy and Leadership", 34 (1),36.
Allen, D.K., Brown, A., Karanasios, S., & Norman, A. (2013). How should technology – mediated organizational change be explained? A comparison of the contributions of critical realism and activity theory. Mis Quarterly, 37(3), pp. 835 - 854.
Barker, R. T. Gower, K. (2010). "Strategic application of storytelling in organizations". Journal of Business Communication, 47(3), 295312.
Boyce, M. (Winter, 2013). "Collective centering and collective sensemaking in the stories and storytellingof one organization". Organizational Studies, 16, (1), 107138.
Boyce, M. E. (2003). "Organisational story and storytelling: a critical review". Journal of Organisational Change Management, 9 (5), 526.
Brown, J. S. , Denning, S. , Groh, K. , Prusak, L. (2005) " Storytelling inorganizations: How narratives and storytelling are transforming 21stcentury management", UK. 117.
Brown, J. S. , P. Duguid. (2001)."Organizational learning & commu-nities of practice: Toward a unified view of working", learning, & innovation. Organ. Sci. 2 40˚57.
Brown, J. S. Denning, S. Groh, K. Prusak, L. (2004). Storytelling in Organizations: Why Storytelling Is Transforming 21st Century Organizations and Management. Boston, Butterworth Heinemann.
Carter, M. Z., Armenakis, A. A., Field, H. S., & Mossholder, K. w. (2013). Transformational leadership, relationship quality and employee performance during continuous incremental organizational change. Journal of Organizational Behavior, 34(7), pp. 942 – 958.
Curry, Monica. (2016). Reshaping Organizational Culture: Leader's Role in Storytelling. Ann Arbor.
David A. Gilliam  ,Karen E. Flaherty. (2015). Storytelling by the sales force and its effect on buyer–seller exchange. Industrial Marketing Management 46 ,132–142.
Denning, S. (2005). " The Leaders Guide to Storytelling", San Francisco: JosseyBass.Durrance, B. (February, 1997)." Stories at work". Training and Development 51, (2), 2530.
Dissertation, Thomas University. Denison, Daniel, (2000), "Organizational Culture: Can it be a key lever for Driving Organizational Chang,” International Institute forManagement Development, Denison@imd, Chapter2, http://www.denisonconsulting.com.
Ferrell, O. C., J. Fraedrich and L. Ferrell:( 2005), "Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases 6" (Houghton Mifflin Co., Boston).
Fisher, D. H. Fowler, S. B. (1995). "Reimagining Moral Leadership in Business: Image, Identity and Difference". Business Ethics Quarterly, 5(1), 2942.
Fleming, D. (2001). "Narrative Leadership: Using the Power of Stories", Strategy & Leadership, 29(4), 3440.
Gabriel, Y. (2000), Storytelling in Organizational :Facts,Fiction and Fantasies. Oxford : Oxford University Press.
Gabriel, Y. (2004) ".Narratives, stories, and texts", in D. Grant, C. Hardy, C. Oswick and L. Putnam (eds.). Handbook of Organizational Discourse, 61˚77.
Haffar, Mohamed, Al-Karaghouli, Wafi, Ghoneim, Ahmad, (2014), "An empirical investigation of the influence of organizational culture on individual readiness for change in Syrian manufacturing organizations,"Journal of Organizational Change Management, Vol 27. 1.
Harrison, K. (2014)." Strategic Public Relations, a practical guide to success (4th Ed.)". Perth: Century Consulting.
Kaye, M. (1996). Myth-makers and Story-tellers. Melbourne, AU, Business and Professional Publishing.
McKee, R. (2013). "Storytelling that moves people". Harvard Business Review, June 2003, 58.
McVinney, D. Batista, j. (). "Storytelling in Organizations: Facts, fictions, and fantasies". London: Oxford University Press.
Michael L. Kent ,(2015), The power of storytelling in public relations: Introducing the 20 master plots, Volume 41, Issue 4, November, Pages 480–489.
Mitroff, I., Kilmann, R. H. (1995). Stories Managers Tell: A New Tool for Organizational Problem Solving. Management Review, July, 1828.
Morrison, E.W. & Milliken, F. J. (2000). Organizational Silence: A Barrier to Change and  Development in a Pluralistic World. Academy of Management Review,  25(4),706-725.
Orr, J. (1995)." Talking About Machines: Ethnography of a Modern Job". ILR Press, Ithaca, NY.
Parkin, M. (2004). Tales for Change: Using Storytelling to Develop People and Organisations". London, Kogan Page.
Schein, E, H, (2004), Organizational culture and leadership. CA: Jossey-Bass, San Francisco.
Simmons, A. (2006). The Story Factor. New York: Basic Books.
Sinclair, J. (2013). " The impact of stories". The Electronic Journal of Knowledge Management, 3 (1), 5364.
Suppiah, V, and Singh, S, M, (2010), Organisational culture’s influence on tacit Knowledge sharing behavior, Journal of Knowledge Management, 15 (3): 462-477.
Valencia, J. C., Jimenez, D. J., and Valle, R. S. (2011). Innovation or Imitation? The Role of Organizational Culture. Management Decision , 49(1), 55-72.
Volker John X., Phillips Michael D., Anderson Steven J., (2011) "Storytelling: A Portal to Understanding Entrepreneurial Organizations" Vol. 5, Iss. 3, pp. 104 – 109.
Wilkins, A. (2004). “The Creation of Company Cultures: The Role of Stories and Human Resource Systems. Human Resource Management 23 (1) : 4160.
Witherspoon,P. (1997).Communicationg Leadership:An Organizational Perspective,Boston:PrenticeHall.
Yilmaz, C. and Ergan, E. (2008). Organizational culture and firm effectiveness: An examination of relative effects of culture traits and the balanced culture  hypothesis in an emerging economy. Journal of World Business, 290-306.
Zorn, T.; Page, D.; Cheney, G. (2000). "Nuts about change: Multiple perspectives on changeorientated communication in a public sector organization". Management Communication Quarterly, 13(4), 515566