شناسایی موانع مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی . دانشگاه عالی دفاع ملی(نویسنده مسئول) vahdat_60@yahoo.com

2 دانشیار مدیریت راهبردی ، دانشگاه دفاع ملی

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی موانع مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی می باشد. مساله این تحقیق شناسایی موانع مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی  است. به منظور تحلیل و بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر نوآوری دفاعی، لازم است موانع پیش رو مورد توجه قرار گیرد.  جامعه آماری پژوهش حاضر، پژوهشگران، اساتید، متخصصان و صاحب نظران فناوری نظامی  بودند که تعداد 100 نفر از آنها شناسایی شدند و 80 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای اطمینان از روایی پرسش نامه، ازنظرات و پیشنهاد های صاحب نظران در مورد سؤالات پرسش نامه و  نیز ترتیب قرار گرفتن سؤالات استفاده گردید. همچنین روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تایید شد. مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه 89/. بود. نتایج پژوهش نشان داد که سیاست گذاری های ابلاغی دفاعی، ظرفیت نوآوری، بعد عملیاتی نوآوری و دانش، فناوری، راهکنش و نظریه های دفاعی از پیش نیازهای اصلی نظام نوآوری فناورانه دفاعی هستند. نتایج نشان داد  که موانع سیاست گذاری ، موانع ظرفیت نوآوری، ، موانع بعد عملیاتی نوآوری، موانع دانش، فناوری ،راهکنش و نظریه های دفاعی، موانع نوآوری، موانع حس سازی، موانع طراحی ، موانع فناوری و موانع مرزشکنی دانش از اصلی ترین ابعاد موانع  مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی می باشند.

کلیدواژه‌ها


بیانات  مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)‏ دردیدار مشترک ن م استان سمنان ،20/8/85
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مراسم نظامی مشترک ن م استان فارس 12/2/87
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بازدید از کارخانجات صنایع مکانیک ودجا 30/6/76).
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بازدید از نمایشگاه صنایع دفاعی10/6/95
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با نخبگان آجا در دانشگاه شهید ستاری مورخه 2/8/1386
1)اسماعیلی، محسن . بالی،حمید.(1394)الگوی راهبردی تأمین امنیت ملی در سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران. تهران: فصلنامه آفاق امنیت/ سال هشتم / شماره بیست و هفتم.
2)حبیبی، نیک بخش.(1392)ماهیت شناسی جنگ در فضای عدم تقارن. تهران:مرکز انتشارات راهبردی
3)خادم الرضا ،علی.(1396)تعریف استراتژی،جعبه ابزار کارآفرینی. تهران:دیباگران تهران
4)سرمد، زهره؛  بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1391). روشهای تحقیق در علوم رفتاری.  چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات آگاه.
5)شلینگ, م. (1387). مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک. تهران: ترجمه محمد                                                                                                    اعرابی و محمد تقی زاده مطلق ; دفتر پژوهشهای فرهنگی.
6)فشارکی،مهدی.کریمی فرد،مجید.جوان کاری،فرزاد.(1391)تعاریف و مفاهیم محیط تحقیق و توسعه فناوری دفاعی در ودجا. تهران: موسسه آموزشی دفاعی صنایع دفاعی
7)قربانی،سعید.(1392)علم و فناوری دفاعی در اندیشه های دفاعی امام خامنه ای(مد ظله).تهران:سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
8)گروه مطالعاتی دانشگاه دفاع ملی.(1387)اصول و الزامات مرز شکنی دانش. تهران:انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی
9)موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی (1391).تعاریف و مفاهیم محیط تحقیق و توسعه فناوری دفاعی در ودجا.تهران:حوزه علوم ، تحقیقات و توسعه فناوری
10)نظری‌زاده، فرهاد(1382)، ارایه الگویی برای ارزیابی عملکرد نوآوری و بکارگیری آن در یک صنعت دفاعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
11)نظری زاده،فرهاد. (1391). مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری. مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی, 23-58.
12)نظری زاده، فرهاد.فولادی،قاسم.کریمی فرد،مجید.(1395)نظام نوآوری دفاعی ودجا.تهران:موسسه آموزشی دفاعی صنایع دفاعی
1)Brown-Tim, (2008). Design Thinking , Harvard Business ReviewGioia,D.A,&Chittipetti,K.(1991)Sensemaking and sensegiving in strategic
2)Analesis change initiation.Srategic management Journal,1991:443-448
3)Mahdjoubi,D.(2009).FourTypes of R&D.Stavangar,Norway
https://fa.wikipedia.org