ارائه برنامه راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزش نهاجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اطلاعات نقش کلیدی در موفقیت سازمان‌ها بر عهده دارد، به ویژه آنکه مدیریت را قادر به تصمیم‌گیری بر روی گستره وسیعی از وظایف و کارکردها، می‌سازد. و از آنجایی که نهاجا دارای کارکردهای متعدد و تنوع کارکنان و تخصص‌های مختلف بوده و از گستردگی سر زمینی برخوردار می‌باشد، لذا جمع آوری حجم زیادی از اطلاعات صحیح و دقیق، شفاف و مرتبط با این کارکردها و کارکنان، که نیاز به دسته‌بندی، پردازش، تحلیل و بازیابی دارد، استفاده از فناوری اطلاعات را با دید جامع و راهبردی الزامی ساخته است.
 معاونت آموزش نهاجا که در رأس مدیریت هرم سازمانی آموزش و سیاست گذار موسسات آموزشی وابسته است (دانشگاه هوایی، مرکز آموزش‌های هوایی و آموزشگاه بهیاری و.....) مأموریت اجرای فرایند انواع آموزش‌های مختلف را بر عهده دارد؛ برای مدیریت آموزشی، یعنی مدیریت آن بخش از کارکردهای سازمان که مستقیماً با داده‌ها و اطلاعات آموزش مرتبط است، از جمله طراحی، برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا و ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی (تهیه و تدوین مواد و محتوی دروس، روش‌ها و وسایل آموزشی، مشاوره و راهنمایی تحصیلی، اقدامات آموزشی مکمل برنامه‌ها) ناگزیر از به‌کارگیری برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات است.
این تحقیق با هدف شناسایی وضعیت موجود فناوری اطلاعات در معاونت آموزش نهاجا و تعیین عوامل کلیدی مؤثر بر برنامه‌ریزی راهبردی در معاونت آموزش نهاجا و برنامه راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزش نهاجا صورت گرفته است: در نتیجه از آن مدل برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزش نهاجا پیشنهاد شده است.
روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان معاونت آموزش نهاجا، معاونت فاوای نهاجا، دفتر پژوهش‌های راهبردی، دانشگاه هوایی شهید ستاری و فرماندهی آموزش‌های هوایی شهید خضرائی است.156 نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از جامعه مذکور انتخاب شد. ابزار گرد آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 سؤال طراحی و اعتبار سنجی گردید. داده‌های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS[1] و LISREL[2] و براساس آزمون‌های t استیودنت و F (فیشر) و رگرسیون چند متغیره تحلیل گردید. نتایج تحقیق وضعیت موجود فناوری اطلاعات و عوامل کلیدی مؤثر بر برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات را نشان داد و مدل مناسب برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات برای برنامه‌ریزی در معاونت آموزش نهاجا تأیید شد.

کلیدواژه‌ها