ارائه طرح معماری جنگ اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به پیچیدگی‌ها، ابعاد، تعداد زیاد مؤلفه‌های د‌رگیر و حوزة تأثیر جنگ اطلاعات، معماری این حوزة با هدف کاهش پیچیدگی‌ها و افزایش توانمندی به‌کار‌گیری و گسترش این مفهوم، می تواند امری کارساز باشد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های اجرای پروژه‌های معماری سازمانی، برنامه ریزی اولیه، انتخاب چارچوب، انتخاب متدولوژی و تدوین طرح اجرای پروژهاست. در این راستا و طی این مقاله، نخست ادبیات حاکم بر معماری سازمانی و جنگ اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس مدل عملیاتی جنگ اطلاعات معرفی می‌گردد. طرح معماری جنگ اطلاعات شامل حوزة‌های توانمند‌ساز در جنگ اطلاعات، چارچوب پایة پیشنهادی، متدولوژی پایة پیشنهادی و مراحل اجرایی متدولوژی پایة پیشنهادی، بخش بعدی مقاله را شامل می‌شود. در ادامه همین بخش، طرح کلان پیشنهادی اجرای معماری جنگ اطلاعات مطرح می‌شود و مدلی در همین راستا ارائه می‌گردد که ابعاد آن دقیقاً مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ارزیابی طرح پیشنهادی، نظر سنجی‌های انجام شده و نتیجه‌گیری پایان بخش این مقاله است.

کلیدواژه‌ها