تناسب فرد-سازمان و تأثیر آن بر تعلق خاطر کاری کارکنان از طریق ایجاد اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، دانشگاه یزد (نویسندۀ مسئول)، mb.fallahi88@yahoo.com

2 استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

چکیده

یکی از مسائل سازمان­های امروزی عدم تعلق خاطر کارکنان به کار است. تعلق خاطر کاری یک عامل مهم رفتاری است که تاکنون در سازمان­های نظامی ایران به تبیین آن پرداخته نشده است. هدف این پژوهش، تعیین تأثیر تناسب فرد-سازمان بر تعلق خاطر کاری با نقش میانجی اعتماد سازمانی است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری را کارکنان ستادی یک سازمان نظامی تشکیل دادند، که با تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 176 نفر، از طریق روش نمونه­گیری تصادفی­ طبقه­ای انتخاب شدند و مورد پیمایش قرار گرفتند. به منظور جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­ استاندارد تناسب فرد-سازمان، اعتماد سازمانی و تعلق خاطر کاری استفاده گردید، که پایایی آن­ها، از طریق آلفای کرونباخ، و روایی آن­ها، از طریق روایی محتوایی و روایی سازه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک عامله، و مدل‌یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار  Smart-PLS و SPSS انجام شد. نتایج نشان داد، تناسب فرد-سازمان بر اعتماد سازمانی و تعلق خاطر کاری، به ترتیب با ضرایب مسیر 778/0 و 366/0 تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، اعتماد سازمانی در رابطه بین تناسب فرد-سازمان و تعلق خاطر کاری، نقش میانجی ایفا می­کند.

کلیدواژه‌ها


ابزری، مهدی؛ عباسی، عباس؛ حق شناس، اصغر؛ انصاری، محمد اسماعیل (1389). بررسی تأثیر تناسب فرد- سازمان و فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها (مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان(. پژوهش‌های مدیریت در ایران، شماره 14(2)، ص 20-1.
تقوی یزدی، مریم (1395). رابطه مولفه‌های سلامت سازمانی با اعتماد سازمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دبیران آموزش و پرورش ساری، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 7(3)، ص 95- 116.
شائمی برزکی، علی؛ ابزری، مهدی؛ مویدی، زهرا (1395). بررسی تأثیر ویژگی‌های شغلی بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش میانجی تناسب فرد-سازمان (مورد مطالعه: شرکت گار ساتان اصفهان). مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 14(3)، ص 719-693.
صنفی‌زاده، پیا ؛ زارع روسان، احمد (1391). روش تحلیل ساختاری چند سطحی با استفاده از نرم فزار smart-PLS، تهران: انتشارت ترمه.
یزدانی، نرجس؛ خوراکیان، علیرضا؛ رحیم­نیا، فریبرز (1396). تأثیر پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار در پرتو تعلق خاطر کاری و سرمایه­های روانشناختی. چشم‌انداز مدیریت دولتی. شماره 31، ص 41-15.
Afsar, B., Badir, Y., & Khan, M. M. (2015). Person–job fit, person–organization fit and innovative work behavior: The mediating role of innovation trust. The Journal of High Technology Management Research, 26(2), 105-116.
Akhtar, R., Boustani, L., Tsivrikos, D., & Chamorro-Premuzic, T. (2015). The engageable personality: Personality and trait EI as predictors of work engagement. Personality and Individual Differences, 73, 44-49.
Argyris, C. (1957). Personality and organization: The conflict between system and the individual. New York: Harper & Brothers.
Arthur, W., Jr., Bell, S. T., Villado, A. J., & Doverspike, D. (2006). The use of person-organization fit in employment decision making: an assessment of its criterion-related validity. J Appl Psychol, 91(4), 786-801.
Astakhova, M. N. (2016). Explaining the effects of perceived person-supervisor fit and person-organization fit on organizational commitment in the US and JapanJournal of Business Research, 69(2), 956-963.
Basit, G., & Duygulu, S. (2018). Nurses’ organizational trust and intention to continue working at hospitals in Turkey. Collegian, 25(2), 163-169.
Cable, D. M. & DeRue, D. S. (2002). The convergent and discriminant validity of subjective fit perceptions. Journal of applied psychology, 87(5), 875-884.
Cable, D. M. & Judge T. A. (1996). Person–organization fit, job choice decisions, and organizational entry. Organizational behavior and human decision processes, 67(3), 294-311.
Cazier, J. A., Shao, B. B., & Louis, R. D. S. (2007). Sharing information and building trust through value congruence. Information Systems Frontiers, 9, (5), 515-529.
Chathoth, P. K., Mak, B., Jauhari, V., & Manaktola, K. (2007). Employees' perceptions of organizational trust and service climate: a structural model combining their effects on employee satisfaction. Journal of Hospitality & Tourism Research, 31(3), 338-357.
Chathoth, P. K., Mak, B., Sim, J., Jauhari, V., & Manaktola, K. (2011). Assessing dimensions of organizational trust across cultures: A comparative analysis of US and Indian full service hotels. International Journal of Hospitality Management, 30 (2), 233-242.
Chatman, J. A. (1989). Improving interactional organizational research: A model of person-organization fit. The Academic of Management Review, 14(3), 333-349.
Chaudhary, R., & Akhouri, A. (2018). Linking corporate social responsibility attributions and creativity: Modeling work engagement as a mediator. Journal of Cleaner Production, 190, 809-821.
Chung, Y. W. (2017). The role of person–organization fit and perceived organizational support in the relationship between workplace ostracism and behavioral outcomes. Australian Journal of Management, 42(2), 328-349.
Chen, I. S. (2017). Work engagement and its antecedents and consequences: A case of lecturers teaching synchronous distance education courses. Computers in Human Behavior, 72, 655-663.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-336.
Choi, H. M., Kim, W. G., & McGinley, S. (2017). The extension of the theory of person-organization fit toward hospitality migrant worker. International Journal of Hospitality Management, 62, 53-66.
Fallahi, M. B., & Maleki, E. (2014). Investigating the Effect of Perceived Organizational Support and Values Congruence on the Employees’ Entrepreneurship Behaviors (Shiraz Public Organizations as Case Study). Asian Journal of Management, 5(3), 335-340.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equatin models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 39-50.
Gawke, J. C., Gorgievski, M. J., & Bakker, A. B. (2017). Employee intrapreneurship and work engagement: a latent change score approach. Journal of Vocational Behavior, 100, 88-100.
Hair, J. E., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. & Tathma, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis (6th Ed). New Jersey: Prentice Hall.
Hoffman, B. J., & Woehr, D. J. (2006). A quantitative review of the relationship between person–organization fit and behavioral outcomes. Journal of Vocational Behavior, 68(3), 389-399.
Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M. (2007). The conceptualization and measurement of faculty trust in schools. Essential ideas for the reform of American schools, 87-114.
Judge, T. A. & D. M. Cable (1997). Applicant personality, organizational culture, and organization attraction. Personnel psychology, 50(2), 359-394.
Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.
Kanungo, R. N. (1979). The concepts of alienation and involvement revisited. Psychological bulletin, 86(1), 119. 
Kristof, A. L. (1996). Person-organization fit: An integrative review of its conceptualizations, measurement, and implications. Personnel Psychology, 49, 1-49.
Kristof-Brown, A. L., Zimmerman, R. D., & Johnson, E. C. (2005). Consequences of individuals' fit at work: A meta-analysis of person-job, person-organization, person-group, and person-supervisor fit. Personnel Psychology, 58, 281-342.
Lin, C. P. (2010). Modeling corporate citizenship, organizational trust, and work engagement based on attachment theory. Business Ethics, 94(4), 517-531.
Maden, C. (2014). Impact of fit, involvement, and tenure on job satisfaction and turnover intention. The Service Industries Journal, 34(14), 1113-1133.
Maslach, C. & Leiter, M.P. (1997). The Truth about Burnout, Jossey-Bass, New York: NY.
Mayer, R.C., Davis, J.H., & Schoorman, F.D., (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20, 709-734.
Memon, M. A., Salleh, R., Baharom, M. N. R., & Harun, H. (2014). Person-organization fit and turnover intention: The mediating role of employee engagement. Global Business and Management Research, 6(3), 205-209.
Paek, S., Schuckert, M., Kim, T. T., & Lee, G. (2015). Why is hospitality employees’ psychological capital important? The effects of psychological capital on work engagement and employee morale. International Journal of Hospitality Management, 50, 9-26.
Sabokro, M., & Fallahi, M. B. (2018). Explanation of Work-Family Conflict through Psychological Capital among Nurses. Iranian Journal of Nursing Research, 13(2), 81-89.
Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2003). UWES–Utrecht work engagement scale: test manual. Unpublished Manuscript: Department of Psychology, Utrecht University, 8.
Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness studies, 3(1), 71-92.
Schaufeli, W. B., Taris, T. W., & Van Rhenen, W. (2008). Workaholism, Burnout, and Work Engagement: Three of a Kind or Three Different Kinds of Employee Well‐being?  Applied Psychology, 57(2), 173-203.
Silva, N. D., Hutcheson, J., & Wahl, G. D. (2010). Organizational strategy and employee outcomes: A person–organization fit perspective. The Journal of psychology, 144(2), 145-161.
Sortheix, F. M., Dietrich, J., Chow, A., & Salmela-Aro, K. (2013). The role of career values for work engagement during the transition to working life. Journal of Vocational Behavior, 8(3), 466-475.
Supeli, A. & Creed, P. A. (2013). The Incremental Validity of Perceived Goal Congruence: The Assessment of Person–Organizational Fit. Journal of Career Assessment, 22(1), 28-42.
Tabataba'i-Nasab, S. M., Sabokro, M. and Fallahi M. B. (2017).  The effect of psychological capital on work engagement with mediating role of work -family conflict among nurses. Quarterly Journal of Nersing Management, 6(1): 20-31.
Thomas W. H. (2015). The incremental validity of organizational commitment, organizational trust, and organizational identification. Journal of Vocational Behavior, 88, 154-163.
Toh, S. M. & E. S. Srinivas (2012). Perceptions of task cohesiveness and organizational support increase trust and information sharing between host country nationals and expatriate coworkers in Oman. World Business, 47(4), 696-705.
Ugwu, F. O., Onyishi, I. E. & Sanchez, A. M. R. (2014). Linking organizational trust with employee engagement: the role of psychological empowerment. Personnel Review, 43(3), 377 – 400.
Verquer, M. L., Beehr, T. A., & Wagner, S. H. (2003). A meta-analysis of relations between person–organization fit and work attitudes. Journal of Vocational Behavior, 63(3), 473-489.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.