الگویی برای برنامه‌ریزی اعزام و استقرار تحرکات نیروهای نظامی زمینی بر اساس شدت بحران‌های رخ داده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران(gholamhossin.soleimani@yahoo.com)

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

امروزه یکی از الزامات در جنگ‌های نوین، توان جابه‌جایی سریع و هدفمند نیروهای رزمی است. با توجه به شکل‌گیری پدیده جدید جنگ‌های ترکیبی و تغییر شدید صحنه‌های نبرد کنونی و لزوم ورود به رویکرد جدید عملیاتی، تحرک، چابکی، چالاکی و جابه‌جایی سریع یگان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین واحدهایی که در شرایط مساوی دارای تحرک بالاتری هستند، کارآمدتر خواهند بود. ازاین­رو پژوهش پیش رو به ارائه یک الگو برای تحرکات نظامی بر پایه مبانی تحقیق در عملیات پرداخته است. در این مطالعه سناریوهای مختلف برای بروز جنگ و در پی آن تحرکات نظامی بررسی شده و برای دو سناریو مدل‌سازی ریاضی بر پایه زنجیره تامین توسعه شده است. در این مدل­های ریاضی چند هدفه، هدف اصلی، رسیدن به مقصد با کمترین تأخیر و هدف جانبی کمینه کردن هزینه‌های کل می‌باشد. مسئله پیش رو با استفاده از نرم افزار حل مسائل تحقیق در عملیات به نام GAMS حل و درستی عملکرد آن اثبات شد. در پایان، با استفاده از یک مثال، نتایج محاسباتی این مسئله مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


جعفری، احمد؛ نصرت‌پناه، سیاوش؛ سهیلی ارشدی، افشین (1392). طراحی الگوی راهبردی ترابری چابک در جنگ ناهمگون.  راهبرد دفاعی. دوره  11، شماره  42، ص 134-  103.
موسوی، سید مصطفی (1392). تعیین نزدیک‌ترین مسیر حمل و نقل زمینی در لجستیک عملیات نظامی با استفاده از  .GIS دانشگاه امام حسین (ع).
نصرت‌پناه، سیاوش؛ نادری خورشیدی، علیرضا؛ فرجی، مرتضی و کریم، کاشانیان (1393). طراحی و تبیین الگوی راهبردی نظام فرماندهی ترابری و تحرک جاده‌ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فصلنامه راهبرد دفاعی.
Akgüna; I. and B. Ç. Tansel (2007). "Optimization of transportation requirements in the deployment of military units." Computers & Operations Research.
Fletcher, TaLena, "Optimal Supply Delivery Under Military Specific Constraints" . Electronic Theses and Dissertations. 1782., 2018
Hermann. CF, International crises; insights from behavioral research., (1972).,  Free Press.
Jian-jun, C. H. E. N. "Study on Routing Optimization for Physical Distribution Based on Ant Colony Algorithm." Computer Simulation 2 (2011).
Jun, Wu Jianjun Liu. "MIXED ANTS ALGORITHM OF ROUTING PROBLEM FOR LOGISTICS DISTRIBUTGION." China Civil Engineering Journal 8 (2004).
Koo, H., and Moon, I., Wartime logistics model for multi-support unit location–allocation problem with frontline changes,. INTERNATIONAL TRANSACTIONS INOPERATIONAL RESEARCH., pp:1-25,.  2018.
Lee, H., and Kim, M., A Predictive Model for Forecasting Spare Parts Demand in Military Logistics., Proceedings of the 2018 IEEE IEEM., pp; 1106-1110., 2018.
McKinzie K, Barnes JW. (2003) A review of strategic mobility models supporting the defense transportation system.
Schank;, J., M. Mattock; And G. Summer; (1991). A Review Of Strategic Mobility Models And Analysis, Rand.
Stucker;, J. And I. Kameny (1993). "Army Experience With Deployment Planning In Operation Desert Shield." National Defense Research Institute.
YıldırımUğur Ziya.(2009).A MULTI‐MODAL DISCRETE‐EVENT SIMULATION MODE FOR MILITAY DEPLOYMENT (PhD Thesis). BİLKENT UNIVERSITY.
Yıldırım;, U. Z., İ. Sabuncuoğlu;, B. Tansel; and A. Balcıoğlu (2008). "A DESIGN OF EXPERIMENTS APPROACH TO MILITARY DEPLOYMENT PLANNING PROBLEM." Simulation Conference: 8.