مفهوم‌پردازی توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی در دانشگاه‌های بخش دفاع (مورد مطالعه دانشگاه افسری امام علی(ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)(نویسنده مسئول)

2 دانش آموخته دکترای مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

حراست از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی و منافع آن، مستلزم شناسایی نیازمندی های خاص جنگ های آینده و مدیریت جهادی به منظور احصاء این موارد است. از جمله مهمترین عوامل در این مسیر، فناوری و توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی برای بکارگیری آن می باشد. هدف از انجام این پژوهش، مفهوم پردازی و تبیین مولفه‌ها، پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی در دانشگاه‌های بخش دفاع (مورد مطالعه دانشگاه افسری امام علی(ع)) است. پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و جهت‌گیری آن، بنیادی است. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، ترکیبی (کیفی و کمی) است. در فاز کیفی براساس تئوری داده‌بنیاد، مضامین و ابعاد قابل ‌توجه در این رابطه استخراج شد. یافته‌های حاصل از فاز کیفی با ابزار پرسشنامه در فاز کمی و با استفاده از آزمون تحلیل عاملی، تحلیل همبستگی پیرسون و رتبه بندی فریدمن مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است. یافته ها نشان می‌دهند که به منظور توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی؛ پیشایندهای توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی شامل زیرساخت‌های سازمانی، فرهنگ سازمانی، روابط کاری و تعهد و حمایت سازمانی؛ مولفه‌های توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی شامل تحقیق و توسعه، ارزیابی و اکتساب فناوری، بکارگیری فناوری، خلاقیت و نوآوری، یادگیری، جذب فناوری و پیوند خارجی و پیامدهای توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی شامل رشد و توسعه فردی، رشد و توسعه سازمانی، بهره‌وری، خلق مزیت رقابتی، توانمند‌سازی کارکنان، مدیریت تغییر، مدیریت امنیت اطلاعات، تمرکز زدایی و مدیریت مشارکتی باید مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


آقایی، مجتبی؛ باسیرو، سید امید.(1394)، رتبه‌بندی توانمندی فناورانه در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه با رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال سوم، شماره 11، ص 122-97.
حیدری، کیومرث؛ عبدی، فریدون.(1391)، جنگهای آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحبنظران نظامی غرب، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 48، سال دوازدهم، ص 76-43.
خمسه، عباس؛ قضاتی، حمید.(1393)، سنجش و تحلیـل توانمنـدیهـای فناورانـه صـنایع تجهیـزات سـنگین(تحقیق مـوردی: شرکت هپکو)، دو فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 22،ص 8-1.
خمسه, عباس؛ دری، علیرضا.(۱۳۹۱)، ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژیک صنایع دفاعی، دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران، انجمن مدیریت فناوری ایران، https://www.civilica.com/Paper-IRAMOT06-IRAMOT06_038.html
طباطباییان، سیدحبیب اله؛ منطقی، منوچهر؛ حنفی زاده، پیام؛ نقی زاده، محمد؛ نیرومند، پوراندخت.(1391)، الگوی بهبود توانمندی فناورانه در بنگاه‌های دانش بنیان تامین‌کننده تجهیزات الکترونیک پلیس بر پایه الگوی توانمندی پویا، پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)، دوره 7، شماره 2، ص 177-159.
محمدی، اردشیر؛ پرتوی، محمد تقی.(1392)،  رویکردهای پدافند غیرعامل و تأثیر آنها بر عملکرد آجا در جنگ‌های آینده ، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 44، ص 148-115.
  شاه‌کرمی‌پور، سیدحمید، تیرگر، احسان (1391)، مولفه‌های رفتاری سازمان، مدیریت و کارکنان، اصفهان، انتشارات رعنا.
محمدی، مهدی؛ منطقی، منوچهر؛ الیاسی، مهدی؛ صابرفرد، علیرضا؛ سعدآبادی، علی اصغر.(1395)، شناسایی شایستگی‌های عمومی مؤثر بز ارتقای ظزفیت جذب دانش فناورانه در صنایع پیشرفتة دفاعی ج.ا.ایران؛ مطالعة موردی: صنعت فضایی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال چهاردهم، شماره 55، ص 193-155.
Ahmad, Nurazwa; Othman, Siti Norezam; Lazim, Halim Mad. (2014), A Review of Technological Capability and Performance Relationship in Manufacturing Companies, International Symposiom on Technology Management and Emerging Technologies, Bandung, Indonesia, PP: 193-198.
Ahmad, Nurazwa., Mad Lazim, Halim., Shamsuddin, Alina., Wahab, Eta., Abu Seman, Noor Aslinda. (2019).  The Relationship between Technological Capability and Manufacturing Performance. International Journal of Recent Technology and Engineering,  Volume 7, Issue 6, PP: 432-438.
Ernst, D; Ganiatsos, T; Mytelka L. (1998),Technological Capabilities and Export Success in Asia, Routledge Press, London.
Jans, Smith (2009), understanding empowerment and resolving its  paradox Lessons from Mary Parker Follett, Journal of Management   History, Vol. 4, No. 1, PP: 16-28
Jirayuth, Chantanaphant; Nabi, Md. Noor Un; Dornberger, Utz. (2013), The Macrotheme Review, Volume 2, Issue 4, PP: 16-26.
Lall, Sanjayalall.(1992), "Technological capabilities and industrialization," World Development, vol. 20, pp. 165-186.
Marcelle, G. (2004). Technological Learning. A strategic imperative for firms in the developing world. Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing Limited.
Reichert, Fernanda Maciel; Zawislak, Paulo Antônio. (2014). Technological Capability and Firm Performance. Journal of Technology Management & Innovation, Volume 9, Issue 4, PP: 20-35.
Scales, Robert H. (2005), Urban Warfare: A Soldier’s View, Military Review, PP: 9-18.
Strauss, A. and J. Corbin (2007). Basics of Qualitative Research. Third Edition, age Publications.
Salisu, Yakubu., Julienti Abu Bakar, Lily. (2018). Technological Collaboration, Technological Capability and SMEs Product Innovation Performance. International Journal of Management Research & Review, Volume 8, Issue 2, PP: 1-13.
Salisu, Yakubu., Julienti Abu Bakar, Lily. (2019). Technological Capability, Innovativeness and the Performance of Manufacturing Small and Medium Enterprises (SMEs) in Developing Economies of Africa. IOSR Journal of Business and Management, Volume 21, Issue 1, PP: 45-50.
World Bank.(2001), Innovation Capacity Tool: Firm level innovation in the Korean economy, p.16.
Zawislak, Paulo Antônio., Edi Madalena, Fracasso. (2018). Technological intensity and innovation capability in industrial firms. Innovation capability in firms, Volume 15,  No 2, PP: 189-207.