دوره و شماره: دوره 19، شماره 74، شهریور 1398، صفحه 1-167 
ارائه الگوی مدیریت سرمایه فکری در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 1-30

حبیب اله دهقان؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ احمد یعقوب نژاد؛ فریدون رهنما رودپشتی