بهینه سازی الگوی توزیع و پشتیبانی در زنجیره تأمین سامانه آماد و پشتیبانی در شرایط پویا و عدم قطعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع،دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران،تهران،ایران(نویسنده مسئول)

3 استاد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

4 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی(فومن)، دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

تحقیقات انجام شده در زمینه تصمیمات مدیریت لجستیک و برنامه‌ریزی توزیع، نگرش یکسانی به مؤلفه‌های مکانیابی و موجودی نظیر مقدار سفارش، مقدار ذخیره اطمینان مراکز ذخیره‌سازی موجودی و جوابگویی به تقاضاها‌ دارند. هدف اصلی این مقاله تصمیم‌گیری در مسائل لجستیک نظامی است که در آن ضمن مکان‌یابی مراکز پشتیبانی، هزینه‌های مسئله حداقل و زمان رسیدن محموله‌ها به مناطق پیش‌بینی‌شده نیز حداقل گردد و درنتیجه سطح سرویس‌دهی که منجر به رضایتمندی یگان‌ها می شود حداکثر گردد. در این مقاله به مسئله مکان­یابی و موجودی در یگان‌های پشتیبانی در شرایط پویا و عدم قطعیت در قالب برنامه­ریزی ریاضی سه سطحی پرداخته‌شده است. در این مقاله پشتیبانی مناطق به‌عنوان سطح اول و پشتیبانی یگان‌ها یا مراکز توزیع به‌عنوان سطح دوم و یگان‌ها به‌عنوان سطح سوم در نظر گرفته شده است، مسئله تحقیق تعیین تعداد و مکان استقرار واحدهای پشتیبانی (انبارها) و سطح موجودی آنها و تخصیص یگان‌ها یا واحد پشتیبانی مستقیم (به‌صورت سیار یا ثابت) جهت تامین کالا های مورد نیاز می‌باشد به‌طوری‌که ضمن کاهش هزینه کل در کوتاهترین زمان ممکن برای چابکی، پشتیبانی به شکل مطلوب‌تر و علمی‌تری با افزایش رضایتمندی انجام‌گیرد و بتواند تمام واحدها در هر دوره زمانی به‌طور کامل با سطح قابل‌قبول تحت پوشش قرار دهد مدل ارائه شده چند کالایی و چند دوره‌ای تحت شرایط عدم قطعیت در میزان تقاضا و هزینه‌ها می‌باشد. در ادامه مدل پیشنهادی با رویکرد فازی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی امکانی محدودیت شانسی را با ارائه‌ی شاخص فازی جدید که حالت توسعه‌یافته‌ی شاخص اعتبار است با نرم‌افزار GAMS 24 حل شده است.

کلیدواژه‌ها


کاردر لاله، زنجیرانی فراهانی، رضا،(1396) ؛ زنجیره تأمین و لجستیک در سطح ملی و بین الملل، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ دوم، تهران، ایران
رستمی محمود (1386) فرهنگ واژه‌های نظامی، انتشارات ایران سبز، تهران.
بی‌نا، (1385)آیین‌نامه عملیات، گات زمینی دافوس آجا، تهران.
عیسایی، حسین. (1390). مدیریت لجستیک (کارکردها و فرآیندها)(چاپ اول). تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).
Agrali, S. J. Geunes, and Z. C. Taskın.(2012). “A Facility Location Model with Safety Stock Costs: Analysis of the Cost of Singlesourcing Requirements.” Journal of Global Optimization 54: 551–581.
Ahmadi-Javid, A. and Hoseinpour, P.(2015). Incorporating location, inventory and price decisions into a supply chain distribution network design problem.Computers & Operations Research, 56, pp.110-119.
Barahona, F. and D. Jensen.( 1998). “Plant Location with Minimum Inventory.” Mathematical Programming 83 (1): 101–111.
Diabat, A. Aouam, T. and Ozsen, L.,(2009). An evolutionary programming approach for solving the capacitated facility location problem with risk pooling. International Journal of Applied Decision Sciences, 2(4), pp.389-405.
Diabat, A., Jabbarzadeh, A., & Khosrojerdi, A. (2018). A perishable product supply chain network problem with reliability and disruption considerations. International Journal of Production Economics.
Firoozi, Z., S. H. Tang, Sh Ariafar, and M. K. A. M. Ariffin.(2013). “An Optimization Approach for a Joint Location Inventory Model Considering Quantity Discount Policy.” Arabian Journal for Science and Engineering 38 (4): 983–991.
Hinojosa, Y., J. Kalcsics, S. Nickel, J. Puerto, and S. Velten.(2008). “Dynamic Supply Chain Design with Inventory.” Computers & Operations Research 35 (2): 373–391.
Jha, A., K. Somani, M. K. Tiwari, F. T. S. Chan, and K. J. Fernandes.(2012). “Minimizing Transportation Cost of a Joint Inventory Location Model Using Modified Adaptive Differential Evolution Algorithm.” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 60: 329–341.
Jayaraman, V.(1998). “Transportation, Facility Location and Inventory Issues in Distribution Network Design: An Investigation.” International Journal of Operations & Production Management 18 (5): 471–494.
Kaya, O., & Urek, B. (2016). A mixed integer nonlinear programming model and heuristic solutions for location, inventory and pricing decisions in a closed loop supply chain. Computers & Operations Research, 65, 93-103
Lei Ning, Cao Jiping, Gao Yinjie, Wang Qingxiao, (2019), Dynamic multi-objective optimization of battlefield support
Liao, S., and C. Hsieh.(2009). “A Capacitated Inventory-location Model: Formulation, Solution Approach and Preliminary Computational Results.” In Next-Generation Applied Intelligence, edited by B. Chien, T. Hong, S. Chen and M. Ali, 323–332. Berlin: Springer.
Max Shen, Z., and L. Qi.(2007). “Incorporating Inventory and Routing Costs in Strategic Location Models.” European Journal of Operational Research 179 (2): 372–389.
Miranda, P. A., and R. A. Garrido.(2008). “Valid Inequalities for Lagrangian Relaxation in an Inventory Location Problem with Stochastic Capacity.” Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 44 (1): 47–65.
Miranda, P. A., and R. A. Garrido.(2004). “Incorporating Inventory Control Decisions into a Strategic Distribution Network Design Model with Stochastic Demand.” Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 40 (3): 183–207.
Miranda, P. A., and R. A. Garrido.( 2009). “Inventory Service-level Optimization within Distribution Network Design Problem.” International Journal of Production Economics 122 (1): 276–285
Mahar, S., Bretthauer, K.M. and Venkataramanan, M.A.,(2009). An algorithm for solving the multi-period online fulfillment assignment problem. Mathematical and Computer Modelling, 50(9), pp.1294-1304.
Melo, M. T., S. Nickel, and F. Saldanha da Gama.(2006). “Dynamic Multi-Commodity Capacitated Facility Location: A Mathematical Modeling Framework for Strategic Supply Chain Planning.” Computers & Operations Research 33 (1): 181–208.
Melo, M. T., S. Nickel, and F. Saldanha-da-Gama.( 2009). “Facility Location and Supply Chain Management – A Review.” European Journal of Operational Research 196 (2): 401–412.
Nova Indah Saragih, Senator Nur Bahagia,  Suprayogi, Ibnu Syabri,(2019), A heuristic method for location-inventory-routing problem in a three-echelon supply chain system, Computers & Industrial Engineering,Volume 127,Pages 875-886,
Nozick, L. K., and M. A. Turnquist.( 1998). “Integrating Inventory Impacts into a Fixed-charge Model for Locating Distribution Centers.” Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 34 (3): 173–186.
Ozsen, L., C. R. Coullard, and M. S. Daskin.(2008). “Capacitated Warehouse Location Model with Risk Pooling.” Naval Research Logistics 55 (4): 295–312.
Perl, J., and S. Sirisoponsilp.(1988). “Distribution Networks: Facility Location, Transportation and Inventory.” International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 18 (6): 18–26.
Rafie-Majd, Z., Pasandideh, S. H. R., & Naderi, B.(2018). Modelling and solving the integrated inventory-location-routing problem in a multi-period and multi-perishable product supply chain with uncertainty: Lagrangian relaxation algorithm. Computers & Chemical Engineering, 109, 9–22.
Sourirajan, K., L. Ozsen, and R. Uzsoy.(2007). “A Single-product Network Design Model with Lead Time and Safety Stock Considerations.” IIE Transactions 39 (5): 411–424.
Sadjadi, S.J., Makui, A., Dehghani, E. and Pourmohammad, M.( 2016). Applying queuing approach for a stochastic location-inventory problem with two different mean inventory considerations. Applied Mathematical Modelling, 40(1), pp.578-596.
Savadkohi, E., Mousazadeh, M., Torabi, S.Ali,(2018) A possibilistic Location-Inventory model for multi-period perishable pharmaceutical supply chain network design.Chemical Engineering Research and Design
Silva, F., and L. Gao.(2013). “A Joint Replenishment Inventory-location Model.” Networks and Spatial Economics 13 (1): 107–122.
Shavandi, H., and B. Bozorgi.(2012). “Developing a Location-inventory Model
 under Fuzzy Environment.” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 63: 191–200.
Sajady, H., and H. Davoudpour.(2012). “Two-echelon, Multi-commodity Supply Chain Network Design with Mode Selection, Leadtimes and Inventory Costs.” Computers & Operations Research 39: 1345–1354.
Shu, J., Z. Li, H. Shen, T. Wu, and W. Zhong.(2012). “A Logistics Network Design Model with Vendor Managed Inventory.” International Journal of Production Economics 135: 754–761.
Tsiakis, P., Shah, N. and Pantelides, C.C.,(2001). Design of multi-echelon supply chain networks under demand uncertainty. Industrial & Engineering Chemistry Research, 40(16), pp.3585-3604.
Tapia-Ubeda,FranciscoJ.MirandaPabloA.RodaIrene.MacchiMarco,Durán Orlando,(2018).An Inventory-Location Modeling Structure for Spare Parts Supply Chain Network Design Problems in Industrial End-User Sites,Volume 51, Issue 11, Pages 968-973,
Yang, T., and J. Lu.(2011). “The Use of a Multiple Attribute Decision-making Method and Value Stream Mapping in Solving the Pacemaker Location Problem.” International Journal of Production Research 49 (10): 2793–2817.
Wijk, A. C. C., I. J. B. F. Adan, and G. J. van Houtum.(2012). “Approximate Evaluation of Multi-Location Inventory Models with Lateral Transshipments and Hold Back Levels.” European Journal of Operational Research 218: 624–635.
Xin-hua, L., and Q. Jin.(2007). “Joint Decision Problem for Inventory Control and Facility Location.” In IEEE International Conference on Automation and Logistics, Shandong, China, August 18–21, 2873–2877.
Zhang, Y., and J. Huo.(2005). “Customer Service and Distribution Center Location.” In International Conference on Services Systems and Services Management (ICSSSM), 315–317.
Chongqing. Zhang Zhi-Hai; Avinash Unnikrishnan,(2016). A coordinated location- inventory problem in closed-loop supply chainTransportation Research Part B 89 , 127–148
Zheng Xiaojin, Meixia Yin, Yanxia Zhang,)2019(, Integrated optimization of location, inventory and routing in supply chain network design, Transportation Research Part B: Methodological,Volume 121,Pages 1-20,
Zhuo Dai, Faisal Aqlan, Xiaoting Zheng, Kuo Gao,(2018),A location-inventory supply chain network model using two heuristic algorithms for perishable products with fuzzy constraints, Computers & Industrial Engineering,Volume 119,Pages 338-352,ISSN 0360-8352