امکان‌سنجی پیاده‌سازی لجستیک مبتنی بر فناوری رایانش ابری (موردمطالعه: یک سازمان دفاعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آماد، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، تهران، ایران m.baqerimanesh@chmail.ir

2 استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران m.gholami30@yahoo.com

3 کارشناس ارشد آماد، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

4 مربی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، امکان‌سنجی پیاده‌سازی لجستیک مبتنی بر فناوری رایانش ابری در یک سازمان دفاعی می­باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کابردی، ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو تحقیقات مقطعی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران یکی از یگان‌های دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهر تهران در دو حوزه لجستیک و فاوا، می­باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 197 نفر به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه بر اساس اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه‌ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت در تحلیل داده‌ها با توجه به نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون‌های پارامتریک (تی تک نمونه و فریدمن) استفاده‌شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می‌دهد علیرغم مطلوبیت ابعاد توانایی و پذیرش در حوزه ابعاد مربوط به اختیار حداقل شرایط موردنیاز جهت پیاده‌سازی فناوری رایانش ابری در لجستیک سازمان هدف فراهم نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


آبرومند، جمال (1380). شبیه­سازی و تحلیل دینامیکی سیستم لجستیک، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علم وصنعت، دانشکده مهندسی صنایع.
حمیدی، حجت الله.، خطیبی، علی (1398). بررسی معماری و چالش‌های رایانش ابری خودرویی، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی حمل و نقل، سال دهم، شماره سوم، صص 543-565.
حیدری، جلیل.، محمدی، نوید.، ونکی، امیرسالار.، جمالی، محسن (1396). ارائه چارچوبی به‌منظور انتخاب سامانه مناسب برای پیاده سازی رایانش ابری (موردمطالعه: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران)، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 9، شماره 4
رحیمی، محمد مسعود.، حکیم­پور، فرشاد (1396). مروری بر به­کارگیری فناوری­های رایانش ابری در پردازش داده­های مکانی. نشریه علمی ترویجی مهندسی نقشه­برداری و اطلاعات مکانی، دوره نهم، شماره 1.
زنجیرانی فراهانی، رضا و عسگری، نسرین (1390)."مدل­سازی زنجیره تدارکات اقلام در سیستم آماد و پشتیبانی" فصلنامه علمی – ترویجی مدیریت زنجیره تأمین، سال چهاردهم، شماره36، 1390.
صادق زاده، پیام.، بهره پور، داوود.، صادق زاده، پیمان (1392). تحلیل و بررسی چالش های امنیتی موجود در محاسبات ابری، همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه­های
 کامپیوتری، مدل­سازی و امنیت سیستم­ها، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران.
صراف جوشقانی، حسن.، غفاری توران، حسین. (1391). بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین نظامی. فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیره تأمین، 14 (36)،62-82.
عیسایی، حسین. (1390). مدیریت لجستیک (کارکردها و فرآیندها)(چاپ اول). تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).
مرعشی، مژگان.، عبدالوند، ندا (1397). ارائه یک مدل برای حاکمیت انتقال فناوری رایانش ابری، فصلنامه رشد فناوری، سال چهاردهم، شماره 55.
نوری، فیروز.، فتحی، کوروش.، خراسانی، اباصلت.، اصنافی، امیررضا (1397). طراحی و عرضه خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری توسط ارائه­دهندگان خدمات یادگیری، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال پنجم، شماره 17
هوگس، مایکل.، هولیتزک، درک (2011). کسب‌وکار در ابرها. ترجمه سیدحسین سیادت 1395 تهران: الماس رهگشا.
یعقوبی، نورمحمد.، جعفری، حمیدرضا.، شکوهی، جواد (1394). شناسایی و رتبه­بندی عوامل ریسک رایانش ابری در سازمان­های دولتی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 30(3): 759-784.
Aydin, I. Hallac, R ., Karakus, B.(2015) "Architecture and implementation of a scalable sensor data storage and analysis system using cloud computing and big data technologies," Journal of Sensors.
Bitam, S. Mellouk, A and Zeadally, S.(2015) "VANET-cloud: a generic cloud computing model for vehicular Ad Hoc networks," IEEE Wireless Communications, vol. 22, pp. 96-102.
Botta, W. De Donato, V. Persico, A. Pescapé,. (2016) "Integration of cloud computing and internet of things: a survey," Future Generation Computer Systems, vol. 56, pp. 684-700.
Chaqfeh, M.  Mohamed, N. Jawhar, I. Wu, J.(2016) "Vehicular Cloud data collection for Intelligent Transportation Systems ".in Smart Cloud Networks & Systems (SCNS), pp. 1-6.
Feuerlicht G, Govardhan S.(2010) Impact of Cloud Computing: Beyond a Technology Trend. SYSTEMS INTEGRATION.
Garison, G., Wakefield, R. L. and Kim, S., (2015), The effects of IT capabilities and delivery model on cloud computing success and firm performance for cloud supported processes and operations, International Journal of Information Management, (35)4, 377- 393.
Guerrero-ibanez, J. Zeadally, S. Contreras-Castillo, J. (2015) "Integration challenges of intelligent transportation systems with connected vehicle, cloud computing, and internet of things technologies," IEEE Wireless Communications, vol. 22, pp. 122-128.
Gupta, P.; A. Seetharaman & J. R. Raj ( 2013). The usage and adoption of cloud computing by small and medium businesses. International Journal of Information Management 33, 861-870.
Habib, S. M.; S. Hauke; S. Ries & M. Mühlhäuser (2012). Trust as a facilitator in cloud computing: a survey. Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications, 2- 6
Hank, P. Müller, S. Vermesan, O.  Van Den Keybus, N.(2013) "Automotive ethernet: in-vehicle networking and smart mobility," in Proceedings of the Conference on Design, Automation and Test in Europe, pp. 1735-1739.
Hansen, M. C. and Loveland, T. R.(2012) "A review of large area monitoring of land cover change using Landsat data," Remote sensing of Environment, vol. 122, pp. 66-74.
He, W. Yan, G and Da Xu, L. (2014) "Developing vehicular data cloud services in the IoT environment," IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 10, pp. 1587-1595.
Ibrahim, M. A. (2015). Exploring the Feasibility of Adopting Cloud Computing in Computer Center Taiz University. Int. J. Advanced Networking and Applications, 6(4), 2359-2366.
Kauffman, R., Ma, D. and Yu, M., (2014), A metrics site for firm- level cloud computing adoption readiness, Springer International Publisher.
Khazaei, H.  Zareian, S.  Veleda, R.  Litoiu, M. (2015) "Sipresk: A Big Data Analytic Platform for Smart Transportation," in EAI International Conference on Big Data and Analytics for Smart Cities.
Laudon, K. (2002). Information Systems Management: Organization and technology, 7ª edition. Prentice Hall. Englewood Cliffs, NJ, PP 23-28.
Li Zhou, You Zhu, Yong Lin, and Yongmei Bentley,(2012). Cloud Supply Chain: A Conceptual Model, in European, Proceedings of International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, Austria.
Li, Q. Zhang, T. Yu, Y.(2011) "Using cloud computing to process intensive floating car data for urban traffic surveillance," International Journal of Geographical Information Science, vol. 25, pp. 1303-1322.
Li, Z. Kolmanovsky, I. Atkins, A and Michelini, J.(2014) "Cloud aided safety-based route planning," in Systems, Man and Cybernetics (SMC), 2014 IEEE International Conference on, pp. 2495-2500.
Lin, C. Yang, J. (2018) Cost-efficient deployment of fog computing systems at logistics centers in industry 4.0, IEEE Transactions on Industrial Informatics 14 (10) 4603–4611.
Mell, P. and Grance, T. (2011) “The NIST definition of cloud computing,” NIST Spec. Publ. 800-145.
Mian, R. Ghanbari, H. Zareian, M. Shtern, M. Litoiu, M. (2014) "A Data Platform for the Highway Traffic Data," in MESOCA, pp. 47-52.
Nooshinfard, F., Ghorbani, M, (2014). Cloud computing in National Library and Archives of Iran: easiness, security and flexibility in distribution of knowledge for libraries, citizens and the society, Paper presented at the IFLA World Library and Information Congress. Lyon, France.
Novais, L.  Maqueirab, J.  OrtizBas, A. (2019). A systematic literature review of cloud computing use in supply chain integration. Computers & Industrial Engineering. Vol. 129, PP 296-314.
Oliveira, T., Thomas, M. and Espadanl, M., (2014), Assessing the determinants of cloud computing adoption: An analysis of the manufacturing and services sectors, The journal of information and management, (51)5, 497-510.
Rakesh D. RautBhaskar B. GardasBalkrishna E. NarkhedeVaibhav S. Narwane, (2019). To investigate the determinants of cloud computing adoption in the manufacturing micro, small and medium enterprises: A DEMATEL-based approach", Benchmarking: An International Journal, Vol. 26 Issue: 3, pp.990-1019.
Sarna, D., (2010). Implementing and developing cloud computing applications. Tehran: Oloome Rayaneh Publications.
Shrman, T., (2011). Cloud computing and supply chain: A natural fit for the future. Logistics Management.
Srinivasan, K., Gupta, T,. Agarwal, P,. Nema, A,.(2018). A Robust Security Framework for Cloud-based Logistics Services. Proceedings of IEEE International Conference on Applied System Innovation, pp.162-165
Sultan, N. (2010). Cloud Computing for Education: A New dawn? International Journal of Information Management 31 (3): 272-278.
Toka, A., Aivazidou, E., Antoniou, A. (2013). Cloud Computing in Supply Chain Management, E-Logistics and E-Supply Chain Management: Applications for Evolving Business, 218-231.
Xia, B. Wang, H. Li, Y. Li,. Zhang, Z. (2016) "A distributed spatial–temporal weighted model on MapReduce for short-term traffic flow forecasting," Neurocomputing, vol. 179, pp. 246-263.
Xiao, S. Liu, X and  Wang, Y. (2015) "Data-Driven Geospatial-Enabled Transportation Platform for Freeway Performance Analysis," IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, vol. 7, pp. 10-21.
Yuvaraj, M. (2013) Cloud Computing Applications in Indian Central University libraries: A study of librarians use. Library Philosophy and Practice (e-journal). 992.
Zhang, Q., Cheng, L. & Boutaba, R. (2010). Cloud computing: state-of-the-art and research challenges. Journal of internet services and applications, 1(1), 7-18.