دوره و شماره: دوره 19، شماره 76، اسفند 1398، صفحه 1-193 
مفهوم‌پردازی همپایی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع

صفحه 69-102

10.22034/iamu.2020.43078

محمد مهدی ملکی کرم آباد؛ حسنعلی آقاجانی؛ منوچهر منطقی؛ بهنام عبدی