ارائه مدلی جهت پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) درسازمان‌های تحقیقاتی نظامی (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های تحقیقاتی نظامی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علم و صنعت، seyyedmohsen.mirbaghery@yahoo.com

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی پیشرفت (نویسنده مسئول)، rafeei@iust.ac.ir

3 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، دانشکده فناوری های نوین

چکیده

بسیاری از سازمان‌‌ها و شرکت‌‌ها به دنبال یافتن راه‌کارهایی برای ایجاد فرآیندهای منظم و رسمی مدیریت پروژه هستند که منجر به نظم‌دهی هر چه بیشتر سازمان در انجام پروژه‌های جاری در قالب زمان، بودجه و سطح کیفی مورد نظر می‌شود. شرح وظایف و اهداف متنوع و گوناگونی را می‌توان بر اساس نیاز‌ها و ویژگی‌های سازمان، از راه‌اندازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه انتظار داشت. مهم‌ترین انتظاری که از دفتر مدیریت پروژه سازمان می‌رود، ایجاد فرآیندهای منظم و یکپارچه مدیریت پروژه در قالب ساختار واحد مدیریت پروژه می‌باشد. پژوهش حاضر نیز قصد دارد با بهره‌‌گیری از تحقیقات انجام گرفته به شناسایی و توضیح ابعادی بپردازد که هدایت‌گر سازمان‌ها در بکار گیری دفاتر مدیریت پروژه هستند. ابعاد شناسایی شده تحت عنوان الزامات پیاده‌سازی مدل دفتر مدیریت پروژه ارائه شده‌اند. در این پژوهش ابتدا اهمیت و ضرورت دفتر مدیریت پروژه بیان شده و پس از بیان مبانی نظری و مدل های مفهومی دفتر مدیریت پروژه، ساختار دفتر مدیریت پروژه تشریح می‌گردد. سپس در پاسخ به سؤال ‌های تحقیق، مدل مفهومی پژوهش ارائه می‌شود و عناصر این مدل مفهومی توضیح داده می‌شوند. اطلاعات پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده و جهت تأیید مدل با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت از خبرگان سازمانی نظرسنجی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، یکی از سازمان‌های تحقیقاتی نظامی به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است و بوسیله نرم افزار spss، ابتدا فرض نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد آزمون قرار گرفته و سپس با استفاده از آزمون تی-استودنت وضعیت هریک از مؤلفه‌های دفتر مدیریت پروژه ارزیابی شده است. به‌طور خلاصه، مؤلفه های تأیید شده‌ی دفتر مدیریت پروژه با سه مؤلفه اصلی با عناوین برنامه‌ریزی (سبد پروژه)، تحویل(طرح و پروژه) و مرکز تعالی و در قالب 17 مؤلفه فرعی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


احمدوند، علی محمد، رزگرپور، حمید، ارسنجانی، محمدعلی، ارشادی، محمود، (۱۳۹۰)، "نقش رویکرد مدیریت سبد پروژه در گسترش سطح عملکرد دفتر مدیریت پروژه"، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، انجمن مدیریت پروژه ایران.
اربابی، هانی، کاشف حقیقی، محمدعلی، صبحیه، محمدحسین، نظر، احد، (۱۳۸۷)، "بررسی موجودیت دفتر مدیریت پروژه(PMO)  در ایران: رویکرد توصیفی"، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران: گروه پژوهشی آریانا.
امانی زاده، اویستا، حسینعلی بیگی، مرتضی، تبریزیان، زهرا، کیوانلو، علی، (۱۳۹۵)،" تعیین عملکرد دفتر مدیریت پروژه در پروژه‌های عمرانی کشور"، دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران.
اسلامی، سعید، (1393)، " ارائه مدل کاربردی جهت استقرار مؤثر دفتر مدیریت پروژه (PMO) در پروژه‌های عمرانی" پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده عمران.
حمید زاده، احسان، (1393)، "طراحی و پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) و تعیین بلوغ و کارکردهای آن در سازمان‌های پروژه‌محور"، پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده عمران.
زیدی، حسن، الفتی، علی، مفتح زاده، الهام، (۱۳۹۸)، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر عملکرد دفتر مدیریت پروژه با رویکرد کارت امتیازدهی متوازن، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد.
زین العابدین، بهزاد، (۱۳۹۰)، " دفتر مدیریت پروژه (PMO) در شرکت‌های هلدینگ پروژه‌محور"، کنفرانس‌ سازمان‌های هلدینگ، سالن همایش رازی.
صالحی طالشی، محمد جواد، اربابی، هانی، حسینعلی پور، مجتبی، (1396)، بررسی دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه‌محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران و رابطه ی آن با موفقیت پروژه، فصلنامه بهبود مدیریت، پیاپی ۳۶، ۱۱۹ -۱۴۳.
فعال، شاهین، (1393)، "دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه‌محور "، چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه.
میرهادی، محمد حسین، زارع اشکذری، جلال الدین، (۱۳۸۳)، "دفاتر مدیریت پروژه، مفاهیم و کارکردها"، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران: گروه پژوهشی آریانا.
Amer, Magdi, Elayoty, Noha, (2018), Roadmap to Project Management Office (PMO) and Automation using a Multi-Stage Fuzzy Rules System, International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Vol. 9, No. 10.
Andersen, Bjorn. Henriksen, Bjornar. Aarseth, Wenche, (2007), Benchmarking of Project Management Office Establishment: Extracting Best Practices. Journal of Management in Engineering. Vol. 23, No.2, 97-104.
Aubry, M., Müller, R., Hobbs, B., & Blomquist, T, (2010), Project management offices in transition. International Journal of Project Management, 28(8), 766-778.
Aubry, M., Hobbs, B., & Thuillier, D, (2008), Organisational project management: An historical approach to the study of PMOs. International Journal of Project Management, 26(1), 38-43.
Aubry, M., Hobbs, B., & Thuillier, D, (2007), A new framework for understanding organisational project management through the PMO. International journal of project management, 25(4), 328-336.
Dai, C. X., & Wells, W. G, (2004), An exploration of project management office features and their relationship to project performance. International Journal of Project Management, 22(7), 523-532.
Dsouza, Kevin C. Evaristo, J. Roberto, (2006), Project management offices: A case of knowledge-based archetypes. International Journal of Project Management. Vol. 26, No.5, 414-423.
Englund, R. L, Graham R. J. & Dinsmore P.C., (2003), Creating the project office. A manager’s guide to leading organizational change. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
Farmer, Charlotte Mitcham, Mazzuchi, Thomas A., Sarkani, Shahram, (2014). Integrating acquisition strategy and PMO capability: A catalyst for defense systems engineering transformation. Procedia Computer Science, 28, 744-753.
Gestao, F., (2015) Terzieva, M. & Morabito, V ,The path towards discovering PMO: an exploratory analysis of the Italian banking sector. International Journal of Information Systems and Project Management, pp. 27–40.
Hill, G. M, (2008), The Complete Project Management Office Handbook, 2nd ed. Auerbach Publications, Boca Raton.
Hill, G. M, (2004), Evolving the project management office: a competency continuum, Information Systems Management, 21(4), 45-51.
Hobbs, B., Aubry, M. & Thuiller, D, (2014), The project management office as an organizational innovation. International Journal of Project Management, 547–555.
Hofman, D. G. & Bolles, D., (2015), PMO Framework and PMO Models for Project Business Management. Project Management World Journal. IV(I).
Julian, Jerry. Group, Julian Advisory, (2008), How project management office leaders facilitate cross‐project learning and continuous improvement. Project Management Journal. Vol. 39, No. 3, 43–58.
Kendall, G. I., & Rollins, S. C., (2003), Advanced project portfolio management and the PMO: multiplying ROI at warp speed. Florida: J. Ross Publishing.
Oliveira, Ronielton Rezende, Martins, Henrique Cordeiro, (2018), Strategy, People and Operations as influencing agents of the Project Management Office performance: an analysis through Structural Equation Modeling, Gest. Prod., São Carlos Journal, V. 25, N. 2, Pp. 410-429.
Patona, Steve, Andrew, Barrie, (2019), The role of the Project Management Office (PMO) in product lifecycle management: A case study in the defence industrym, International Journal of Production Economics, Volume 208, Pp. 43-52.
Pemsel, Sofia. Wiewiora, Anna, (2013), Project management office a knowledge broker in project-based organizations. International Journal of Project Management. Vol. 31, No.1. pp. 31–42.
Rad, P. F., & Levin, G. (2002), The Advanced Project Management Office: a comprehensive look at function and implementation. CRC press.
Robert K.Wysocki, (2009), "Effective Project Management"; Fifth Edition, Wiely Publishing,Inc Gerard M.hill, The complete PMO handbook.
Santos, V. & Varajão, J., (2014), PMO as a Key Ingredient of Public Sector Projects’ Success - Position Paper. Procedia Computer Science, 1190–1199.
Unger, Barbara Natalie. Gemünden, Hans Georg. Aubry, Monique, (2012), The three roles of a project portfolio management office: Their impact on portfolio management execution and success. International Journal of Project Management. Vol. 30, No.5, 608-620.
Vitor,S, (2015), Project Management Office Models – a review. Conference on ENTER prise Information Systems / International Conference on Project MANagement / Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies, CENTERIS.