اثر عوامل زمینه‌ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت ، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

2 استادیار،گروه مدیریت واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد اسلامی ، فیروزکوه، ایران. (نویسنده مسئول)؛ Dr.jahangirfard@gmail.com

3 استادیار،گروه مدیریت واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد اسلامی ، فیروزکوه، ایران.

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت روش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل پرسنل یک سازمان نظامی در شهر تهران می باشد که تعداد آنها 280 نفر می باشند. برای انتخاب نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان تعداد 162 نفر و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه‌های استاندارد در زمینه متغیرهای تحقیق می‌باشد. روایی محتوایی پرسشنامه های تحقیق به وسیلۀ اساتید خبره و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان دادند که عوامل زمینه‌ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارند. همچنین وابستگی سیاسی(82/0)، پیچیدگی قوانین و مقررات(79/0)، فرهنگ کار ضعیف(76/0) و شرایط نامناسب بازار کار(73/0) نیز بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


ارشدی، نسرین؛ پیریایی، صالحه(1391) اعتمادپذیری کارکنان، قابلیت اعتماد سرپرست و اعتماد بین فردی به عنوان پیشایندهای رفتارهای انحرافی محیط کار، مشاوره شغلی و سازمانی، 4(13)، 83-100.
بهرامی، حمیدرضا؛ داستانی، معصومه و پورامینی، زهرا(1395). رابطه امنیت شغلی با رفتار سیاسی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 24(3)، 32-15.
فرهادی نژاد، محسن؛ لگزیان، محمد (1390) پیمایش طولی در زمینه علل فساد اداری و روش­های کنترل آن در دستگاه­های اجرایی خراسان رضوی، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی شماره ۸، ۶۰-۴۵
رهنورد، فرج اله؛ طاهرپور کلانتری، حبیب اله؛ رشیدی، اعظم (۱۳۸۹) شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه­های اجرایی، پژوهشنامه مدیریت ۶ (۱)، ۵۲-۳۵
قدرتی پور، مرتضی؛ حسن مرادی، نرگس (1393) بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان و مدیریت در بروز رفتارکاری انحرافی، فصلنامه مدیریت دولتی، 6(2)، 354-333
گل پرور، محسن؛ سلحشور، آزاده. (1395). الگوی ساختاری رابطه رهبری مخرب با تمایل به خشونت و رفتارهای انحرافی در کارکنان. مجله پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 6(2)، 93-123.‎
منتخب یگانه، محمد؛ بشلیده، کیومرث؛ شمسی، مرجان؛ هزاریان؛(1395) بررسی رابطه رهبری اخلاقی با رفتارهای انحرافی در محیط کار: نقش میانجی تعهد عاطفی و جو اخلاقی، مدیریت فرهنگ سازمانی، 14 (1)، 137- 153 .
موسوی، سید نجم الدین؛ زارع، فرجاد(1396). بررسی نقش رفتارهای سیاسی بر بروز رفتارهای منافقانه با توجه به نقش میانجی معنویت، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 6(4)، 187-161.
واعظی؛ رضا؛ حسین­پور؛ داود؛ رنجبرکبوترخانی؛ مصطفی؛(1395) تأثیر عدالت سازمانی در بروز رفتار انحرافی بر اساس نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی، فصلنامه مطالعات رفتارهای سازمانی،شماره3، 85-112
هادوی‌نژاد، مصطفی؛ بهارلویی، الهه (۱۳۹۴). رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان: پیشایندها و پیامدهای سازمانی، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره ۲۲
Bennett, R. J. and Robinson, S.L. (2000). Development of a measure of workplace deviance. Journal of Applied Psychology, 85(3), 349-360.
Chen, Y., Li, S., Xia, Q., & He, C. (2017). The Relationship Between Job Demands and Employees’ Counterproductive Work Behaviors: The Mediating Effect of Psychological Detachment and Job Anxiety. Frontiers in psychology, 8, 1890.
Clark, O. L., & Walsh, B. M. (2016). Civility climate mitigates deviant reactions to organizational constraints. Journal of Managerial Psychology, 31(1), 186-201.
Di Stefano, G., Scrima, F., & Parry, E. (2017). The effect of organizational culture on deviant behaviors in the workplace. The International Journal of Human Resource Management, 1-22.
Ferris, G. R. (2017). Politics in organizations: theory and research considerations. New York, NY: Routledge publisher.
Galperin, B. Loka, Y. Peti, R. (2012). Exploring the nomological network of workplace deviance: Developing and validating a measure of constructive deviance. Journal of Applied Social Psychology, 42(12), 2988-3025.
Harvey, P., Martinko, M. J., &Borkowski, N. (2017). Justifying deviant behavior: The role of attributions and moral emotions. Journal of business ethics, 141(4), 779-795.
Juan, R. &Jusepe, P. F. (2016). The Political Consequences of Economic Shocks: Implications for Political Behavior in Russia. Problems Of Post-Communism, No,63, pp. 221–240.
Kim, T., Atkin, D. J. & Lin, C. A. (2016). Investigating the role of education in the incidence of political citizenship behavior. Journal Of Broadcasting & Electronic Media, No, 60, pp. 23–39.
Kura, K. M. (2016). Re-examining the relationship between perceived workgroup norms, self-regulatory efficacy and deviant workplace behaviour. African Journal of Economic and Management Studies, 7(3), 379-396.
Pulich, M. (2014). Workplace deviance: strategies for modifying employee behavior. The Health Care Manager, 23(4), 290-301.
Pacu, L. (2017). Organizational and Innovation Policies. Journal Of Information Technology & Politics, No, 9, pp. 352–369.
Robinson, S. L & Bennett, R. J. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study. Academy of Management Journal, 38(2), 555-572.
Silva, H. M. S., &Ranasinghe, R. M. I. D. (2017). The Impact of Job Stress on Deviant Workplace Behaviour: A Study of Operational Level Employees of Comfort Apparel Solutions Company in Sri Lanka. International Journal of Human Resource Studies, 7(1), 74-85.
Treadway ،Darren C. ،Breland،Jacob W. ،Williams ،Lisa M. ،Cho ،Jeewon،Yang ،Jun Ferris ،Gerald R. (2013). Social influence and interpersonal power in organizations: Roles of performance and political skill in two studies. Journal of Management. No, 39, pp. 1529- 1533.
Tuclea, C. E., Vrânceanu, D. M., & Filip, A. (2015). Dimensions of Deviant Workplace Behavior in Small and Medium-Sized Enterprises. Revista de Management Comparat International, 16(1)