بررسی نقش میانجی انعطاف‌پذیری منابع انسانی در رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و هوش سازمانی در یگان‌های منتخب اطلاعات نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی , دانشکده اقتصاد و مدیریت, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران ,ایران(نویسنده مسئول) Hassan.kavyani@gmail.com

2 دانشجوی دروه دکتری مدیریت بازرگانی و عضو هیأت علمی دانشکده فرماندهی و کنترل دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)

3 کارشناس ارشد جفرافیا، مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)

چکیده

یگان‌های اطلاعات نظامی به علت فعالیت در محیط‌های پیچیده و متلاطم، نیازمند بهره‌گیری از رویکردهایی چون انعطاف‌پذیری منابع انسانی، هوش سازمانی و دوسوتوانی سازمانی در جهت تحقق مأموریت خود می‌باشند. لذا با توجه به اهمیت روابط این متغیرها بر برتری اطلاعاتی پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجی انعطاف‌پذیری منابع انسانی در رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و هوش سازمانی در یک یگان اطلاعات نظامی انجام‌شده است. این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی و از جهت نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به شمار می‌آید. روش تحلیل داده‌ها از نوع همبستگی و به‌طور مشخص مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده فرماندهان و مدیران عالی دو یگان‌ اطلاعات نظامی به تعداد 68 نفر می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌های دوسوتوانی جانسن، انعطاف‌پذیری منابع انسانی رایت و اسنل و هوش سازمانی آلبرخت با اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه‌ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشانگر آن است که علیرغم عدم‌تأیید تأثیر مستقیم هوش سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی، هوش سازمانی از طریق انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر دوسوتوانی سازمانی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


ارتش امریکا.(1387). عملیات جنگ اطلاعات و الکترونیک.مترجم ابراهیم پور دهقان. تهران: انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی . چاپ اول
اعرابی؛ سید محمد و دانش‌پرور؛ میترا .(1386). الگوهای انعطاف‌پذیری در مدیریت منابع انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 55، صص 24 – 1
امینی؛ شیما و یعقوبی؛ نورمحمد.(1395). بررسی تاثیر هوش سازمانی بر مدیریت بحران در کارخانه نیرو کلر اصفهان. پژوهش های مدیریت در ایران. دوره 2. شماره4
بابا  شاهی؛ جبار، احمدزاده؛ سلیمان، شریعت؛ حسین و افخمی اردکانی؛ مهدی .(1393). مدل تعاملی انعطاف منابع انسانی و تحلیل رفتگی. دو فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی. سال ششم. شماره دوم . صص79-98
تافلر؛ آلوین.(1366). موج سوم. ترجمه: شهیندخت خوارزمی. تهران: نشر نو. چاپ سوم
تافلر؛ آلوین.(1374). جابجایی در قدرت. ترجمه: شهیندخت خوارزمی. تهران:نشر سیمرغ، چاپ پنجم
حبیبی؛ آرش .(1391). آموزش کاربردی نرم‌افزار لیزرل. کتاب الکترونیک.www.parsmodir.com
حسینی؛ سید یعقوب و چلی سریل؛ نینا.(1392). تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان. فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت )بهبود و تحول). سال بیست و سوم.  شماره 71
دیوید؛  فرد آر .(1390). مدیریت استراتژیک. مترجمان: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی.چاپ بیست و یکم
ذاکری؛ سید تراب.(1387). مدار اطلاعاتی. تهران: انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی . چاپ اول
رابینز؛ استیفن پی. (1382). مبانی رفتار سازمانی. مترجمان: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی.چاپ ششم
رزمخواه؛ محمدرضا.(1386). مدیریت اطلاعات وتاثیر آن بر بنیه دفاعی. فصلنامه مدیریت نظامی. شماره25. صفحات 27 تا 48
رزمخواه؛ محمدرضا و شیخ الاسلام زاده؛ جواد.(1387). بررسی نقش مسنت در ارتقاء سامانه اطلاعات نظامی. مطالعات دفاعی استراتژیک. شماره 31 و32. صفحات 133تا158
زارعی؛ علی اصغر و واحدی؛ مرتضی.(1389). موضوع شناسی اطلاعات نظامی. مطالعات راهبرد دفاعی. شماره110. صفحات 63تا 110
سیادت؛ سیدعلی، کاظمی؛ ایرج و مختاری پور؛ مرضیه. (1389). بررسی مقایسه ای رابطه بین هوش سازمانی و رهبری تیمی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی اصفهان. چشم انداز مدیریت
دولتی. شماره1
سیدنقوی؛ میرعلی، حقیقی کفاش؛ مهدی و نجفی کلیانی؛وحید .(1391). انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه. فصلنامه مطالعات مدیریت. سال بیست و دوم. شماره 67. صص 153 – 129
شیخ؛ محمدرضا و حسن پور؛ حمید.(1394). طرحریزی عملیات اطلاعاتی( زمینی). تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران. چاپ اول
طبرسا؛ غلامعلی, ابدالی؛ رقیه وحاتمی؛ سکینه.(1390). ارتقاء خلق دانش سازمانی:تبین نقش هوش سازمانی ویادگیری سازمانی (شرکت سایپا یدک).پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. دوره1 .شماره3
عباسی؛ رسول ، باباشاهی؛ جبار ، افخمی اردکانی؛ مهدی و فراهانی داوود .(1392). بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر کارآفرنی سازمانی: تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباق‌پذیری. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی.دوره یازدهم. شماره اول. صفحات 106 – 87
عصاریان نژاد؛ حسین و رزم خواه؛ محمدرضا.(1387). نقش جمع آوری اطلاعات پیشرفته در آمادگی رزمی. نگرش راهبردی. شماره89 و90. صفحات 131 تا150
فرزی؛ حامد، عباسی؛ همایون و زردتشتیان؛ شیرین.(1394). تبین رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان. مدیریت ورزشی. دوره 70. شماره5. صفحات 713-729
فضلی؛ صفر، درویشی؛ فرهاد، بوشهری؛ علیرضا و نظری زاده؛ فرهاد.(1394). شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی موثر بر نوآوری در صنعت دفاعی. مطالعات راهبردی بسیج. سال18. شماره69
کاویانی؛ حسن. فتح آبادی؛ حسین و فرجپور؛ عباس.(1396). بررسی رابطه هوش سازمانی و تفکر راهبردی در یک یگان اطلاعات نظامی. فصلنامه پژوهش های حفاظتی و امنیتی دانشگاه امام حسین(ع). شماره21
کاویانی؛ حسن،صالحی صدقیانی؛ جمشید و فتح آبادی؛ حسین.(1397). بررسی رابطه تفکر راهبردی و دوسوتوانی سازمانی در یگان‌های منتخب نظامی. پژوهش نامه مدیریت تحول. سال دهم. شماره 2( در دست چاپ)
کمیسیون امنیت ملی آمریکا .(1383). استراتژی‌های امنیت ملی آمریکا در قرن 21 مترجمان: جلال دهشگی، بابک راه چمنی و ابوالقاسم راه چمنی. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات
بین‌المللی ابرار معاصر.
گودرزی؛ علی.(1387). تاریخچه و تقسیم بندی اطلاعات. تهران: انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی
 شهید سپهبد صیاد شیرازی . چاپ اول
ماه پیشانیان؛ مهسا.(1390). فضای سایبر و شیوه های نوین درگیری ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران. پژوهش فرهنگی، شماره45. صفحات 95-122
مقام معظم رهبری .(مدظله العالی). مجموعه بیانات قابل دسترسی در www.leader.ir
مومنی؛ منصور، دشتی؛ مجتبی، بایرام‌زاده؛ سونا و سلطان محمدی؛ ندا .(1392).  مدل‌سازی معادلات ساختاری. ناشر: مؤلف، چاپ اول
میرسپاسی؛ ناصر. (1388). مدیریت استراتژیک منابع انسانی در روابط کار. تهران: انتشارات میر، چاپ بیست و چهارم.
ممبینی؛ یعقوب ، ابراهیم‌پور؛ مصطفی و مرادی؛ محمود .(1391). بررسی ابهامات و نوع شناسی دوسوتوانی سازمانی در سازمان‌های تکنولوژی محور. دو فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی. شماره بیست و سوم. صص 71 – 59
نظری‌پوری؛ امیرهوشنگ و رحیمی اقدم؛ صمد. (1394). بررسی رابطه بین هوش سازمانی و انعطاف‌پذیری منابع انسانی در سازمان‌های دانش بنیان. فصلنامه مدیریت دولتی. دوره 7. شماره 2. صص 392 – 373
Akgun;Ali, John; Byrne & Halit; Keskin.(2007). Organizational intelligence: a structuration view. Journal of Organizational Change Management. Vol. 20 No. 3,  pp. 272-289
Albrecht; Karl.(2003). The power of mind at work: organizational intelligence inaction. New York. Amancorn.
Albrecht;Karl.(2002).Organizational Intelligence & Knowledge Management: Thinking Outside the Silos. www.KarlAlbrecht.com
Ana, Carvalho& Carlos, Cabral-Cardoso. (2008). Flexibility through HRM in management consulting  firms. Personnel Review. Vol. 37. No. 3. 332-349
Bang, martin.(2017).  Military intelligence analysis:institutional influence. Doctoral dissertation for the degree of Doctor of Military Sciences. National  defence university. Helsinki
Bhattacharya; M, Donald; E. & Harold; Doty. (2005). The Effects of Flexibility in Employee Skills, Employee Behaviors, and Human Resource Practices on Firm Performance. Journal of Management, 31(4).
Bjørnstad; Anne &  Frederick; Lichacz. (2013). Organizational flexibility from a network organizational perspective: A study of central predictors and moderating factors in military contexts. Leadership & Organization Development Journal, 34( 8).
Brucetracey; J. (2008). Accounting for Human Resource Flexibility. Cornell Hospitality Quarterly. 49( 4).
Coleman; N.(2016). An exploration of the leadership behaviors and ambidexterity in online learning units. Doctor of Education thesis, Gorge Washington  University
Datta ; Avimanyu.(2011). Review and Extension on Ambidexterity: A Theoretical Model Integrating Networks and Absorptive Capacity. Journal of Management and Strategy. 2(1), 1-21.
De Angelis ;Cristiano .(2013). A Knowledge Management and Organizational Intelligence Model for Public Administration. International Journal of Public Administration. 36:11. 807-819
Dreyer; Bent &  Kjell; Grønhaug. (2004). Uncertainty, flexibility, and sustained competitive advantage. Journal of Business Research, 57.
Eisenhardt; K,Nathan; R & Christopher; Bingham. (2010), Microfoundations of Performance: Balancing Efficiency and Flexibility in Dynamic Environments.Organization Science. Vol. 21, No. 6, 1263-1273
Eversole;, B, Donald; Venneberg & Cindy; Crowder. (2012). Creating a Flexible Organizational Culture to Attract and Retain Talented Workers Across Generations. Advances in Developing Human Resources, 14(4), 607-625.
Ersi.(2016).Intelligence Support for Military Operations Using the ArcGIS Platform. On line: www. Ersi.com
Glaister ;Keith W, Mohammad; F & Paulina; Junni. (2015). Special issue
of International Journal of Human Resource Management: Organizational ambidexterity and human resource practices. The International Journal of Human Resource Management. 26:13. 1785-1789
Hao; Fu & Kelvin.(2015). Globalisation and Its Impact on Military Intelligence. Journal of the Singapore armed forces. Vol.41. No.2
Halal ;William.(2006).organizational intelligence :What is it?and how can manager use it? . Retrieved 2006,from WWW.Strategy-Bussiness.Com
Headquarters department of the army.(2004). Intelligence. Field  manual. No.2-0
He; Zin-Li & Wong. (2004).Exploration vs. Exploitation: An Empirical Test of the Ambidexterity Hypothesis. Organization Science. Vol. 15, No. 4, 481-494
Hughes; Mathew .(2018). Organisational ambidexterity and firm performance: burning research questions for marketing scholars. Journal of Marketing Management
Keravuori;Rose.(2018). Expansibility and Army Intelligence. Parameters 47(4) .
Kunle; Akingbola. (2013). Contingency, fit and flexibility of HRM in nonprofit organizations. Employee Relations, 35( 5).
Lepak; D, Riki; Takeuchi& Snell. (2003). Employment Flexibility and Firm Performance: Examining the Interaction Effects of Employment Mode, Environmental Dynamism, and Technological Intensity. Journal of Management. 29(5).
Ling-Wu; Shu.(2010). Impact of environmental uncertainty on human resource flexibility. International conference on business and economic research, Kuala Lumpur, Malaysia
María José; Vela, Jiménez; Ángel; Martínez-Sánchez, Manuela; Pérez-Pérez, Silvia & Abella-Garcés. (2014). How environmental changes and cooperation moderate labour flexibility and firm performance?. Personnel Review, 43( 6).
Martín; Inmaculada, Beltrán; Inmaculada, Beltrán; Ana, Escrig-Tena, Juan; Carlos & Bou-Llusar. (2008). Human Resource Flexibility as a Mediating Variable Between High Performance Work Systems and Performance .Journal of Management, 34(5).
Mc Master;D.(1996).The intelligence advantage:organizing for  complexity .Butterworth . Heinemann,Boston
Mercedes; Úbeda, García1; Enrique, Claver; Bartolome, Marco-Lajara1 & Patrocinio, Z. (2016). Toward Organizational Ambidexterity in the Hotel Industry: The Role of Human Resources. Cornell Hospitality Quarterly, 57(4).
Paliokaitė; Agnė &  Pačėsa, Nerijus. (2015). The relationship between organisational foresight and organisational ambidexterity. Technological Forecasting & Social Change. 101, 165–181.
Pecht ;Eyal & Asher ;Tishler .(2015). The value of military intelligence. Defence and Peace Economics. 26:2, 179-211
Qing; Cao, Eric; Gedajlovic & Hongping; Zhang. (2009). Unpacking Organizational Ambidexterity: Dimensions, Contingencies, and Synergistic  Effects. Organization Science, 20(4),  781-796
Rudner; Martin.(2002). The Future of Canada’s Defence Intelligence. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 15: 540±564.
Salvador; Parrado. (1997). Human resource flexibilities in the Spanish public service. Rev. of public personnel Administration
Suzuki;Osamu. (2018). Uncovering moderators of organizational ambidexterity: evidence from the pharmaceutical industry. Industry and Innovation.
Úbeda-García;Mercedes, Enrique; Claver-Cortés, Bartolomé;Marco-Lajara,Patrocinio ;Zaragoza-Sáez & Francisco García-Lillo.(2018). High performance work system and performance: Opening the black box through the organizational ambidexterity and human resource flexibility. Journal of Business Research. 88 .397–406
Valverde; Olga, & Chris; B.(2000).Labor flexibility and firm performance. Iaer,6( 4).
Van den berg; Peter & Van der Velde ;Mandy. (2005). Relationship of functional  flexibility with individual and work factors. Journal of Business and Psychology, 20( 1).
Zabiegalski; Eric.(2015). Learning ambidexterity in organization. Doctor of Education thesis, Gorge Washington  University