بررسی رابطة بین هوش هیجانی و وظیفه‌شناسی در بین دانشجویان دانشگاه امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نتایج تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که هوش هیجانی کارکنان در موفقیت و کارآمدی سازمان‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. از طرفی مشخص شده است که وظیفه‌شناسی یکی از متغیرهای دخیل در (چگونگی) مدیریت و فرماندهی است. با بررسی‌های اولیه مشخص شده که هوش هیجانی در افراد وظیفه‌شناس به میزان قابل توجهی بالا است. با توجه به این که دانشجویان دانشگاه افسری امام‌ علی(ع) پس از فارغ‌التحصیلی مسئولیت‌های مدیریتی را به عهده می‌گیرند، مطالعة اندازه و چگونگی رابطة هوش هیجانی و وظیفه‌شناسی در دانشجویان مذکور می‌تواند نتایج کاربردی و مؤثری را در ارتقای سطح کیفیت فرماندهی آنان به دنبال داشته باشد.
در این پژوهش که از نوع همبستگی است، پرسشنامة هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامة شخصیتی NEOPI -R  بر روی 507 نفر از دانشجویان دانشگاه امام علی(ع) که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند، توزیع گردید. داده‌ها به وسیلة نرم‌افزار SPSS و به کمک روش‌های آماری همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و روش رگرسیون خطی  تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان دادند که بین تمامی ابعاد مختلف هوش هیجانی و وظیفه‌شناسی همبستگی قوی (معنی‌داری در سطح 01/0) وجود دارد. همچنین برابر نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه، میانگین نمرات هوش هیجانی و وظیفه‌شناسی دانشجویان، با افزایش سال تحصیلی کاهش می‌یابد.
 تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که هوش هیجانی، به تنهایی حدود 42 درصد از کل تغییرات متغیر وظیفه‌شناسی را توجیه می‌کند. آموزش ابعاد مختلف هوش هیجانی سبب افزایش میزان وظیفه‌شناسی می‌گردد، به گونه‌ای که دانشجوی دارای هوش هیجانی بالا، دارای قدرت طرح‌ریزی خیلی فعال، فردی هدفمند، با اراده و مصمم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها