ارزیابی شایستگی‌های دانش‌آموختگان یک دانشگاه نظامی در مراکز آموزشی- فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه افسری امام علی(ع) (نویسندۀ مسئول)؛ m.abbasian@modares.ac.ir

2 عضو هیئت علمی و مربی دانشگاه افسری امام علی(ع)

3 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

تحقیق حاضر با هدف «ارزیابی شایستگی‌های دانش‌آموختگان یک دانشگاه نظامی در مراکز آموزشی- فرهنگی» در قالب شناسایی شاخص‌ها و ارزیابی شایستگی‌های مورد انتظار از دانش‌آموختگان این دانشگاه در افق زمانی نزدیک به زمان‌ فارغ‌التحصیلی آن‌ها صورت پذیرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعۀ تحقیق موردنظر، شامل 300 نفر از کلیۀ مسئولین و دست‌اندرکاران مراکز آموزشی-فرهنگی یک نیروی نظامی کشور هستند که تماس کاری مستقیم با دانش‌آموختگان این دانشگاه نظامی داشته‌اند. نمونة آماری تحقیق به‌صورت تصادفی-طبقه‌ای انتخاب شدند که در طی آن تعداد 73 پرسشنامه تکمیل گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامۀ سنجش شایستگی‌های دانش‌آموختگان است. این پرسشنامه شامل ابعاد هشت‌گانۀ شایستگی‌های دانش‌آموختگان در حوزه‌های علمی، اطلاعاتی، سازمانی، مدیریتی، شخصیتی، اعتقادی، اخلاقی و ارزشی است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته است و همچنین پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ میزان 89/0 بدست آمد. برای تجزیه‌‌وتحلیل سؤالات از شاخص‌های آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و از شاخص‌های آمار استنباطی شامل آزمون t استودنت تک‌گروهی، با بهره‌مندی از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میزان عملکرد دانش‌آموختگان دانشگاه، به‌طور معنی‌داری بالاتر از میانگین و در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین رتبه‌بندی شایستگی‌های هشت‌گانۀ عملکردی نشان داد که «شایستگی‌های شخصیتی» دانش‌آموختگان دانشگاه در سال 96 در مراکز آموزشی-فرهنگی تخصصی رسته‌ای، دارای بالاترین رتبه و «شایستگی‌های علمی» آن‌ها دارای پایین‌ترین رتبه در میان سایر شایستگی‌های شاخص‌های عملکردی آن‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


آقاملایی، تیمور؛ عابدینی، صدیقه (1386)، مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان توسط دانشجویان با خودارزیابی اساتید، مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دورۀ 7، شمارۀ 2.
افتخاری، حمید (1383). جایگاه و ضرورت خرده نظام ارزیابی در نظام برنامه‌ریزی ایران، مطالعۀ موردی برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور [پایان‌نامه]؛ استاد راهنما: فرشاد مومنی؛ استاد مشاور: علی اصغر بانویی، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
امیری، مهدی؛ پرتابیان، اکبر (1393)، ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز لامرد، فصلنامۀ مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، دورۀ 4، شمارۀ 8.
بازرگان، عباس (1380)؛ ارزشیابی آموزشی؛ تهران، سمت.
بایزیدی (فربد)، ابراهیم؛ اولادی، بهنام و عباسی، نرگس (1393). تحلیل داده‌های پرسش‌نامه‌ای به‌کمک نرم‌افزار SPSS، تهران، عابد: مهرگان قلم.
بروجردی علوی، مهدخت؛ فرقانی، محمدمهدی؛ رنجبر، محبوبه (1395). الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی با بهره‌مندی از رویکردهای نظری علم مدیریت و ارتباطات؛ فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره نهم، شماره 1، 146-129.
بهادری، محمدکریم؛ ابوالقاسمی، کامران؛ تیمورزاده، احسان (1395). ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی بخش‌های یک بیمارستان نظامی با استفاده از الگو تحلیل پوششی داده‌ها و پرامسی، مجلۀ طب نظامی، دورۀ 18، شمارۀ 4.
حیدری، علی‌اصغر (1392). آسیب‌شناسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان هتل‌های پنج ستارۀ تهران [پایان‌نامه]؛ استاد راهنما: مجتبی محمود زاده؛ استاد مشاور: اکبر پورفرج، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
حلاج‌یوسفی، محمدرضا؛ نیکی‌اسفهلان، حکیمه (1390). کارآفرینی، معیاری نوین برای ارزشیابی دانشگاه ها، اولین همایش بین‌المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، سنندج، دانشگاه کردستان.
خطیبی‌عقدا، عمیدالدین؛ سبحانی، وحید؛ عرب‌زاده، احسان؛ عشقی‌صابر، محمدعلی؛ حسینی، سیدمرتضی؛ دیواندری، حسن؛ سالاری، محمدمهدی (1397). ارزیابی آزمون عملکرد مطلوب نظامی در دانشجویان نظامی یک مرکز آموزشی، مجلۀ طب نظامی، دوره 20 ، شمارۀ 2.
دهقان، عبدالمجید؛ مهرام، بهروز؛ کرمی، مرتضی (1395). ارزشیابی برنامۀ درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس‌های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد)، دوفصلنامۀ مطالعات برنامۀ درسی آموزش عالی، دورۀ 7، شمارۀ 13.
دیانتی، محمد؛ عرفانی، مریم (1388). شایستگی؛ مفاهیم و کاربردها، ماهنامه تدبیر، شماره 206، 14-19.
رشیدزاده، فتح‌اله (1391). ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع)، فصلنامۀ مدیریت نظامی، شمارۀ 45.
رضاپور میرصالح، یاسر؛ عطری اردکانی، سید ابوالفضل؛ بهجتی اردکانی، فاطمه (1395). ارزیابی عملکرد آموزشی دانشگاه اردکان بر اساس الگوی سیپ (CIPP)، نامۀ آموزش عالی، دورۀ 9، شمارۀ 36.
سیدنقوی، میرعلی؛ صحت، سعید؛ دهقانیان، حامد؛ فرهادی علی (1395). ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی و بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه‌های افسری)، فصلنامۀ مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، سال ششم، شمارة 15.
عباسیان، محمد؛ شیرمحمدی، جواد؛ عزیزی، مهدی؛ میلانی، امید (1397). ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان یک دانشگاه نظامی از منظر کاربران. فصلنامه مدیریت نظامی, 18(70)، 146-180.
عزیزیان، محمد (۱۳۹۳). بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب، کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21، تهران.
کیامنش، علیرضا (1388). روش‌های ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور (رشتۀ علوم تربیتی).
هومن، حیدرعلی (1374). شناخت روش علمی در علوم رفتاری. چاپ دوم. تهران، پارسا.
هومن، حیدرعلی (1378). استنباط آماری در پژوهش رفتاری، نشر پارسا.
لطفی پورسبزی، پیمان؛ قورچیان، نادرعلی؛ آراسته، حمیدرضا؛ سیاری، حبیب‌ا.. (1395). ارائه‌ ملاک‌های ارزیابی دانشگاه‌ علوم دریایی امام خمینی، نشریۀ آموزش علوم دریایی، دورۀ 3، شمارۀ 4.
یارمحمدیان، محمدحسین؛ شاه طالبی، سمیه؛ فولادوند، مریم؛ شاه طالبی، بدری (1394). ارایه الگوی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها؛ مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دورۀ 6، شمارۀ 22.
ناصحی‌فر، وحید؛ اسماعیلی‌فر؛ بهنام؛ شایگان؛ طلایه (۱۳۹۳). استفاده از کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد بانک کارآفرین، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز، دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی.
نیکوکار، غلامحسین؛ سجادی‌پناه، علی؛ رایج، حمزه؛ سجادی‌پناه، مجید (1388). طراحی الگوی سنجش کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نظامی، نشریۀ مدیریت دولتی، دورۀ 1، شمارۀ 3.
هادی‌نژاد، فرهاد؛ احمدی، محمد؛ قاسمی، مهدی (1395). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد دانشجویان با رویکرد بازخورد 360 درجه (مورد مطالعه: ارزیابی عملکرد دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع))، فصلنامۀ مدیریت نظامی، شمارۀ 3.
هماینی‌دمیرچی، امین؛ محجوب‌عشرت‌آبادی، حسن؛ مهری، داریوش؛ وثوقی‌نیری، عبدا.. (1395). ارزیابی وضعیت بالندگی اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهای مطلوب برای ارتقای آن (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی)، فصلنامۀ مدیریت نظامی، شمارۀ 1
 Brumm, T.J., Mickelson, S.K., Steward, B.L., & Kaleita, A.L. (2006). Competency-based outcomes assessment for agricultural engineering programs, International Journal of Engineering Education, 22(6), 1163- 1172.
Coll, R.K., & Zegwaard, K.E. (2006). Perceptions of desirable graduate competencies for science and technology new graduates. Research in Science & Technological Education, 24(1), 29-58.
Matei, Ani and Matei, Lucica (2007) .Meritocratic Aspects Concerning Performance Evaluation in the Public Sector: A Case Study for Romania, MPRA Paper No. 18940.
Hozler, Marc & Patina de Lancer Julnes; “Promoting the utilization of performance measures in public organizations: An empirical study of factor affecting adoption and implementation” ;public administration review ; Vol 61; issue 6.
Stufflebeam. D.L, and Shinkfield, A.J. (1985), Systematic Evaluation, A Self Instrucational Guide to Theory and Practice. Kluwer. Nijhoff Pub.
www.leader.ir.