بررسی نقش میانجی گروه‌های تسهیم تجربه بر رابطه ساختار سازمانی ارگانیک و مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه افسری امام علی(ع)،دانشکده مدیریت و علوم نظامی،گروه مدیریت، (نویسنده مسئول)؛ojaghi47@gmail.com

چکیده

در عصر کنونی که عصر اطلاعات یا عصر دانش نامیده می­شود، دیگر اهمیت دانش بر کسی پوشیده نیست بلکه آنچه دارای اهمیت است، مدیریت دانش است. این پژوهش به دنبال بررسی نحوه تأثیرگذاری ساختار ارگانیک، بر فرآیندهای مدیریت دانش و همچنین بررسی اثر میانجی گروه‌های تسهیم تجربه بر رابطه آن‌ها است. این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پیماشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش یک شرکت وابسته به صنایع دفاعی می­باشد. تعداد جامعه آماری کارکنان و کارشناسان300 نفر گزارش شد تعداد حجم نمونه، 90 نفر برآورد گردید برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و برای تعیین روایی از روش روایی واگرا و همگرا استفاده گردید. جهت سنجش روایی همگرا از شاخص متوسط واریانس استخراج شده با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS2.0 استفاده شد. همچنین روایی واگرا به دلیل اینکه مقدار AVE برای هر سازه بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازه‌های موجود در مدل بوده، روایی واگرای مدل تأیید می‌شود. و از معادلات ساختاری جهت سنجش مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می­دهد که تأثیر ساختار ارگانیک بر فرآیندهای مدیریت دانش، معنادار، مثبت می­باشد. ساختار ارگانیک بر گروه­های تسهیم تجربه دارای تأثیر معنادار و مثبت است. همچنین گروه­های تسهیم تجربه، به­نوبه­ی خود، بر فرآیندهای مدیریت دانش تأثیری معنادار و مثبت دارند و در نهایت، ساختار ارگانیک از طریق میانجی­گری گروه­های تسهیم تجربه، بر فرآیندهای مدیریت دانش دارای تأثیری معنادار، غیرمستقیم و مثبت می­باشد.

کلیدواژه‌ها


محزونیه، شیوا؛ محمدشفیعی، مجید و تیموری، هادی (1395). تأثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش میانجی نوآوری در صنعت هتل­داری (مطالعه موردی: هتل­های سه و چهار ستاره شهر اصفهان)، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت اجرایی، دانشگاه اصفهان.
حیدری، فرزانه؛ مقتدایی، لیلا و سیادت، سیدعلی (1396). رابطه­ی بین اهمال­کاری سازمانی و دلبستگی شغلی دبیران با نقش میانجی ساختار سازمانی در دبیرستان­های دخترانه شهرستان خمینی­شهر، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان.
بابایی خلجی، معصومه؛ احمدی، سیدعلی­اکبر و شهبازی، مهدی (1392). بررسی عوامل مؤثر در تعلق­خاطر کاری پرستاری در بیمارستان چشم­پزشکی فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیریت دولتی، دوره­ی 5، شماره­ی، 4، 39-56.
رهنما، محمدرحیم؛ خوارزمی، امیدعلی و بیگی­نصرآبادی، فاطمه (1394). تأثیر تقاضاهای شغلی بر تعلق خاطر شغلی کارکنان، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، شماره 78، 89-108.
Aiken, M., & Hage, J. (1966). Organizational alienation: A comparative analysis. American Sociological Review, 497-507.
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS quarterly, 107-136.
Archer-Brown, C., & Kietzmann, J. (2018). Strategic knowledge management and enterprise social media. Journal of Knowledge Management.
Ariely, G. (2011). Operational knowledge management in the military. In Encyclopedia of Knowledge Management, Second Edition (pp. 1250-1260). IGI Global.
Bergkvist, L., & Rossiter, J. R. (2007). The predictive validity of multiple-item versus single-item measures of the same constructs. Journal of marketing research, 44(2), 175-184.
Bontis, N. (2011). Information bombardment: Rising above the digital onslaught. Institute for Intellectual Capital Research.
Caimo, A., & Lomi, A. (2015). Knowledge sharing in organizations: A Bayesian analysis of the role of reciprocity and formal structure. Journal of Management, 41(2), 665-691.
Chen, C. J., & Huang, J. W. (2007). How organizational climate and structure affect knowledge management—The social interaction perspective. International journal of information management, 27(2), 104-118.
Chen, C. J., & Lin, B. W. (2004). The effects of environment, knowledge attribute, organizational climate, and firm characteristics on knowledge sourcing decisions. R&D Management, 34(2), 137-146.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-336.
Chyi Lee, C., & Yang, J. (2000). Knowledge value chain. Journal of management development, 19(9), 783-794.
Coleman, J. S. (1990). Foundation of Social Theory.  Cambridge, MA: Belknap.
Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1988). The influence of organization structure on the utility of an entrepreneurial top management style. Journal of management studies, 25(3), 217-234.
Dokko, G., Kane, A. A., & Tortoriello, M. (2014). One of us or one of my friends: How social identity and tie strength shape the creative generativity of boundary-spanning ties. Organization Studies, 35(5), 703-726.
Dröge, C., Claycomb, C., & Germain, R. (2003). Does knowledge mediate the effect of context on performance? Some initial evidence. Decision Sciences, 34(3), 541-568.
du Plessis, M. (2008). The strategic drivers and objectives of communities of practice as vehicles for knowledge management in small and medium enterprises. International Journal of Information Management, 28(1), 61-67.
Duffy, J. (2000). Something funny is happening on the way to knowledge management... Information Management, 34(4), 64.
Dust, S. B., Resick, C. J., & Mawritz, M. B. (2014). Transformational leadership, psychological empowerment, and the moderating role of mechanistic–organic contexts. Journal of Organizational Behavior, 35(3), 413-433.
Fiol, C. M., & Lyles, M. A. (1985). Organizational learning. Academy of management review, 10(4), 803-813.
Giampaoli, D., Ciambotti, M., & Bontis, N. (2017). Knowledge management, problem solving and performance in top Italian firms. Journal of Knowledge Management, 21(2), 355-375.
Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001). Knowledge management: An organizational capabilities perspective. Journal of management information systems, 18(1), 185-214.
Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001). Knowledge management: An organizational capabilities perspective. Journal of management information systems, 18(1), 185-214.
Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge‐based theory of the firm. Strategic management journal, 17(S2), 109-122.
Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge‐based theory of the firm. Strategic management journal, 17(S2), 109-122.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing (pp. 277-319). Emerald Group Publishing Limited.
Hislop, D. (2005). Knowledge management in organizations: A critical introduction. Oxford University Press.
Janz, B. D., Colquitt, J. A., & Noe, R. A. (1997). Knowledge worker team effectiveness: The role of autonomy, interdependence, team development, and contextual support variables. Personnel psychology, 50(4), 877-904.
Liao, C., Chuang, S. H., & To, P. L. (2011). How knowledge management mediates the relationship between environment and organizational structure. Journal of business research, 64(7), 728-736.
Lin, Y. C., & Lee, H. Y. (2012). Developing project communities of practice-based knowledge management system in construction. Automation in Construction, 22, 422-432.
María Martínez-León, I., & Martínez-García, J. A. (2011). The influence of organizational structure on organizational learning. International Journal of Manpower, 32(5/6), 537-566.
Massingham, P. R., & Massingham, R. K. (2014). Does knowledge management produce practical outcomes?. Journal of Knowledge Management, 18(2), 221-254.
McEvily, B., Soda, G., & Tortoriello, M. (2014). More formally: Rediscovering the missing link between formal organization and informal social structure. The Academy of Management Annals, 8(1), 299-345.
Mintzberg, H. (1979). The structuring of organization: A synthesis of the research. Prentice-Hall.
Mládková, L. (2015). Dysfunctional communities of practice–thread for organization. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 210, 440-448.
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. The Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford university press.
O'dell, C., & Grayson, C. J. (1998). If only we knew what we know: Identification and transfer of internal best practices. California management review, 40(3), 154-174.
Pan, Y., Xu, Y. C., Wang, X., Zhang, C., Ling, H., & Lin, J. (2015). Integrating social networking support for dyadic knowledge exchange: a study in a virtual community of practice. Information & Management, 52(1), 61-70.
Pirkkalainen, H., Pawlowski, J. M., Bick, M., & Tannhäuser, A. C. (2018). Engaging in knowledge exchange: The instrumental psychological ownership in open innovation communities. International Journal of Information Management, 38(1), 277-287.
Poh-Kam, W. (2000). Knowledge Creation Management: Issues and Challenges. Asia Pacific Journal of Management, 2(17), 193-200.
Probst, G., & Borzillo, S. (2008). Why communities of practice succeed and why they fail. European Management Journal, 26(5), 335-347.
Ramezan, M. (2011). Intellectual capital and organizational organic structure in knowledge society: How are these concepts related?. International Journal of Information Management, 31(1), 88-95.
Robbin, S. P., DeCenzo, D. A., & Coulter, M. (2005). Fundamentals of management: essential concepts and applications. Prentince Hall, Upper Saddle River.
Sallis, E., & Jones, G. (2002). Knowledge Management in Education: Enhancing Learning & Education. Psychology Press.
Serenko, A., & Bontis, N. (2013). Global ranking of knowledge management and intellectual capital academic journals: 2013 update. Journal of Knowledge Management, 17(2), 307-326.
Sivadas, E., & Dwyer, F. R. (2000). An examination of organizational factors influencing new product success in internal and alliance-based processes. Journal of marketing, 64(1), 31-49.
Spender, J. C. (1996). Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm. Strategic management journal, 17(S2), 45-62.
Teece, D. J. (2000). Strategies for managing knowledge assets: the role of firm structure and industrial context. Long range planning, 33(1), 35-54.
Von Krogh, G. (1998). Care in knowledge creation. California management review, 40(3), 133-153.
Wenger, E., McDermott, R. A., & Snyder, W. (2002). Cultivating communities of practice: A guide to managing knowledge. Harvard Business Press.