اهمیت تربیت بدنی در سلامت و سبک زندگی کارکنان آجا از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 دکتری فیزیولوژی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)،(نویسنده مسئول)؛ mohammadyari.s@gmail.com

3 فارغ التحصیل مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری

چکیده

مقاله باهدف بررسی اهمیت تربیت بدنی در سلامت و سبک زندگی کارکنان آجا از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) انجام پذیرفت. از روش پژوهش کیفی با راهبرد داده بنیاد استفاده شد. با توجه به قلمروی موضوعی، ابزار گردآوری داده، مطالبه مستندات است که بر اساس آن بیانات مقام معظم رهبری کدگذاری و از طریق کدگذاری محوری مقوله‌ها استخراج و بر اساس آن مؤلفه‌های اهمیت تربیت بدنی در سلامت و سبک زندگی احصاء و در سه حوزه سلامت جسمانی، سلامت روحی - روانی و سلامت معنوی تبیین شد. در شاخصه‌های مورد بررسی از منظر رهبری 17 شاخص کلیدی احصاء گردید که عبارت‌اند از: سلامت جسمی، تقویت جسم، تندرستی، شادابی، طراوت و نشاط جامعه، نردبانی برای تکامل، رشد جسمی و روحی، تقوی، شأنی از شئون زندگی، روحیه جمع‌گرایی، رشد شخصیت، اعتماد به نفس، اراده‌ی قوی، ارزش فردی و اجتماعی، نیروی معنوی و معنویت و ارزش‌های متعالی. سپس نقاط اشتراک این مؤلفه‌ها شناسایی و در قالب 6 مفهوم دسته بندی شدند که شامل: توانایی جسمانی، تندرستی، سلامت روحی، تعالی شخصیت، اراده متعالی و تعالی روحیه معنوی. سرانجام این مفاهیم در قالب 3 در سه حوزه سلامت جسمانی، سلامت روحی - روانی و سلامت معنوی، متجلی و الگوی مفهومی استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


افضلپور، محمداسماعیل، خامسان، احمد و علی فاضل (1389)، «مقایسه‌ی کیفیت زندگی، ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی اعضای هیئت علمی مرد فعال و غیرفعال دانشگاه بیرجند»، پژوهش‌نامه علوم ورزشی. 6(12)، 105-118.
الهی، طاهره، فتحی آشتیانی، علی و الیاس بیگدلی (1391)، «رابطه آمادگی جسمانی و سلامت روانی در کارکنان یک دانشگاه نظامی»، مجله طب نظامی، 14(3)، 192-199.
خان محمدی، هادی و مصباح الهدی باقری (1389)، «طراحی مدل مفهومی نظام علمی جمهوری اسلامی مبتنی بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری»، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، 4(1)، 5-40.
درخشان مبارکه، محمد، باران چشمه، مهرعلی، آشتیانی، محمدرضا و حسین اکبری یزدی (1391)، «تدوین هدف‌های کلان، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه تربیت بدنی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران»، راهبرد دفاعی، 10(40)، 169-198.
علوی، سلمان، احمدی، محمدامین، زر، عبدالصالح. (1396). اثربخشی ورزش بر میزان فرسودگی شغلی، سلامت عمومی و امید به زندگی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی جهرم. مجله مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، 4(3)، 156-165.
مجلسی، محمدحسن، سپهری فر، سعید و محسن متشکر آرانی (1394)، «مروری بر نقش ورزش و آمادگی جسمانی در سلامتی و توانمندی نیروهای نظامی»، فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، 10(4)، 63-71.
نقیب زاده، سیده مریم، ملکشاهی، حسین و جبار رشنوادی نژاد (1393)، «ارتباط آمادگی جسمانی و سلامت عمومی دانشجویان دختر دانشگاه ایلام»، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22(3)، 59-66.
Aurelio, M. M; Silvieira, G. L(2005), Physical activity and mental health, SileoBrasil, 60(1), 70-87.
Hoyt, L. T., Chase-Lansdale, P. L., McDade, T. W., & Adam, E. K(2012), Positive youth, healthy adults: Does positive well-being in adolescence predict better perceived health and fewer risky health behaviors in young adulthood?. Journal of Adolescent Health, 50(1), 66-73.
Holt, NL., Neely, KC., Slater, LG., Camiré, M., Côté, J., Fraser-Thomas, J., MacDonald, D., Strachan, L., & Tamminen, KA. (2017). A grounded theory of positive youth development through sport based on results from a qualitative metastudy. International Review of Sport and Exercise Psychology, 10(1), 1–49.
Schuch, F. B., & Stubbs, B. (2019). The role of exercise in preventing and treating depression. Current sports medicine reports, 18(8), 299-304.
www.khamenei.ir