کشف و ساخت شبکه و نقشه مضامین هم‌راستایی راهبرد دانش و راهبرد کسب‌وکار بر مبنای نظریه دامنه فعالیت در یک دانشگاه سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، ایران

2 . استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قم، دانشکده مهندسی صنایع و پژوهشگر میهمان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه افسری امام علی (ع) و پژوهشگر میهمان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، ایران

10.22034/IAMU.2023.553819.2738

چکیده

هم‌راستایی راهبرد دانش و راهبرد کسب‌وکار در عصر جهانی‌شدن و به دلیل افزایش روزافزون میزان آشفتگی، بی‌ثباتی و پیچیدگی روزافزون محیط جهانی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سازمان به شمار می‌رود. توجه به فرایند هم‌راستایی گام بسیار مهمی در جهت اجرای موفقیت‌آمیز راهبردها و دستیابی به اهداف به شمار می­رود. هدف این پژوهش کشف و ساخت شبکه و نقشه مضامین هم‌راستایی راهبرد دانش و راهبرد کسب‌وکار بر مبنای نظریه دامنه فعالیت در یک دانشگاه سازمانی ایرانی است. پژوهش پیش‌رو به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه می‌توان هم‌راستایی راهبردهای یادشده را در دانشگاه‌های سازمانی‌ عملیاتی کرد. به منظور پاسخ به پرسش‌های پژوهش از رویکرد پژوهشی تحلیل محتوای کیفی هدایت‌شده استفاده گردید. در این مطالعه تحلیل محتوای هدایت‌شونده طی ۱۲ گام صورت گرفته است. تحلیل انجام‌شده نشان می‌دهد که در دانشگاه مدنظر چهار قابلیت دانشگاهی، جسمانی، شخصیتی و خاص برای رفع نیازهای فکری راهبردی دانشگاه موردنیاز است. با استفاده از شش وجه فعالیت (مدالیته) در دامنه فعالیت با عناوین فضاسازی، زمان‌بندی، تثبیت، میانجیگری، زمینه‌سازی و انتقال، درک یا معنای مشترکی در مورد منابع و قابلیت­های دانشی و نیازهای فکری راهبردی سازمان ایجاد می‌گردد و درنتیجه هم‌راستایی عملیاتی می­گردد. در این پژوهش نتیجه گرفته‌شده است که ‌هم‌راستایی راهبرد دانش و راهبرد کسب‌وکار در دانشگاه‌های سازمانی می‌تواند بر مبنای یک سطح و چارچوب مشترک با عنوان دامنه‌ فعالیت عملیاتی گردد. برای دستیابی به اهداف سازمانی اتخاذ رویکردی مناسب برای هم‌راستایی از اهمیت بسزایی برخوردار است و می‌تواند موفقیت و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار را برای سازمان به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


رضاییان، ع. (1381). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: سمت.
قمی، ح. (1397). طراحی چارچوب ارزیابی عملکرد یک دانشگاه سازمانی مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای. پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی.
تبریزی، منصوره. (1393). تحلیل محتوی کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی. فصلنامه علوم اجتماعی, (64), 105–138.
 
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS Quarterly, 25(1), 107. https://doi.org/10.2307/3250961
Asoh, D. A. (2004). Business and knowledge strategies: Alignment and performance impact analysis. Retrieved from https://search.proquest.com/openview/aacd44a5b4998c3465555502d4c12997/1?pq-origsite=gscholar%5C&cbl=18750%5C&diss=y
Assarroudi, A., Heshmati Nabavi, F., Armat, M. R., Ebadi, A., & Vaismoradi, M. (2018). Directed qualitative content analysis: the description and elaboration of its underpinning methods and data analysis process. Journal of Research in Nursing, 23(1), 42–55. https://doi.org/10.1177/1744987117741667
Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage.pdf. JOURNAL OF MANAGEMENT, 17(1), 99–120.
Bendy, G., & Meister, D. (1997). The Russian Theory of Activity Current Applications To Design and Learning. New York: Psychology Press.
Bratianu, C. (2020). Designing Knowledge Strategies for Universities in Crazy Times. Management Dynamics in the Knowledge Economy Journal, 8(3), 209–223. https://doi.org/10.2478/MDKE-2020-0014
Bratianu, C. & Bolisani,e.(2015). Knowledge Strategy: An Integrated Approach for Managing Uncertainty. The 16th European Conference on Knowledge Management, University of Udine, Italy, 3-4 September 2015 At: Udine, Italy Volume: 1
Carlson, R. L. (1998). Seismic velocities in the uppermost oceanic crust: Age dependence and the fate of layer 2A. Journal of Geophysical Research B: Solid Earth, 103(4), 7069–7077. https://doi.org/10.1029/97jb03577
Cavanagh, S. (1997). Content analysis: concepts, methods and applications. Nurse Researcher, 4(3), 5–13. https://doi.org/10.7748/nr1997.04.4.3.5.c5869
Chandler, A. D. (1962). Structure and Strategy: Chapters in the history of the American Industrial Enterprise. In Structure and Strategy: Chapters in the history of the American Industrial Enterprise. Retrieved from http://www.google.com/patents/US1642653
Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107–115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x
Engeström, Y. (1999). Activity theory and individual and social transformation. In Y. Engeström, R. Miettinen, & R. L. Punamäki (Eds.), The Academy of Management Review (pp. 19–38). https://doi.org/10.2307/259146
Goldkuhl, G., & Rostlinger, A. (2003). The significance of workpractice diagnosis: Socio-pragmatic ontology and epistemology of change analysis. Organisations and Information Systems: An International Workshop, 27–50. Retrieved from papers3://publication/uuid/6908F487-D4A8-445D-9095-D9FA56B7CF44
Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687
Israel, J. (1979). The Language of Dialectics and the Dialectics of Language. NEW YORK: Published by Humanities Press.
Jones, P.H. (2000). Knowledge Strategy: Aligning Knowledge Programs to Business Strategy.
Jung-Yu Lai, Juite Wang, Khire Rushikesh Ulhas & Cheng-Han Chang (2022) Aligning strategy with knowledge management system for improving innovation and business performance, Technology Analysis & Strategic Management, 34:4, 474-487, DOI: 10.1080/09537325.2021.1907328
Kamasak, R. (2017). The contribution of tangible and intangible resources, and capabilities to a firm’s profitability and market performance. European Journal of Management and Business Economics, 26(2), 252-275.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2006). Alignment: using the balanced scorecard to create corporate synergies-Harvard Business Press.
Kosík, K. (1976). Dialectics of the concrete: a study on problems of man and world. DORDRECHT: D. REIDEL PUBLISHING COMPANY.
Mintzberg, H. (1983). Structure in Fives: Designing effective organizations. New Jersey: Prentice Hall.
Noor, N., Rahim, S., & Nordin, R. (2020). The Role of Strategic Knowledge towards Formulating Business Strategy in MSC Status Companies: A Preliminary Outlook. Academic Journal Of Business And Social Sciences, 4(1), 1-16
Shujahat, M., Hussain, S., Javed, S., Malik, M. I., Thurasamy, R., & Ali, J. (2017). Strategic management model with lens of knowledge management and competitive intelligence: A review approach. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 47(1), 55-93.
Snyman, R and   Kruger, C.J. (2004) "the interdependency between strategic Management and strategic knowledge management", Journal of knowledge Management, Vol. 8, No.1, p. 1.
Taxén, L. (2003). A Framework for the Coordination of Complex Systems’ Development.
Taxén, L. (2007). Actvity Modalities - A multi-dimensional Perspective on Coordination, Business Processes and Communication. International Journal on Communication, Information Technology and Work, 16(2), 91–98. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600830701531938
Taxén, L. (2008). The Activity Domain Theory: Informing the Alignment of Business and Knowledge Management Strategies. … and Business Strategies: Theoretical Frameworks and …. Retrieved from https://www.igi-global.com/chapter/activity-domain-theory/24959
Taxén, L. (2009). A practical approach for aligning business and knowledge strategies. Knowledge Management Strategies for Business Development, 277–308. https://doi.org/10.4018/978-1-60566-348-7.ch013
Taxén, L. (2012). The Activity Domain Theory – A Framework for Investigating Enterprise Systems. Samos Summit on Open Data and Interoperability for Governance, Industry and Society, 1–12.
Taxén, L. (2014). A Coordination Approach Towards Alignment. Business, (May).
Taxén, L. (2020). A Practical Approach for Aligning Business and Enterprise Systems. 1(January 2011). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17684.12160
The American Heritage Dictionary of the English Language. (2000). In A. . Soukhanov (Ed.), Antimicrobial Agents and Chemotherapy (3rd ed.). Houghton Mifflin Harcourt.
Thompson,  james d. (1967). organizations in action: social science bases of administrative theory. NEW YORK: mc graw-hill book company.
Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing and Health Sciences, 15(3), 398–405. https://doi.org/10.1111/nhs.12048
Verweire, K. (2020). Implementing a Winning Strategy Through Strategic Alignment. (June).
Zack, M. H. (2009). Knowledge and strategy. Retrieved from https://content.taylorfrancis.com/books/download?dac=C2011-0-10503-7&isbn=9781136390319&format=googlePreviewPdf