دوره و شماره: دوره 22، شماره 86 - شماره پیاپی 2، شهریور 1401، صفحه 1-174