شناسایی ملاحظات اثر گذار بر آماد و پشتیبانی نزاجا در محیط تهدیدات ناهمتراز با رویکرد پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

10.22034/IAMU.2022.550352.2717

چکیده

ارتقای عملکرد و کارآیی سامانه آماد و پشتیبانی نزاجا برای تامین نیازمندی یگانها در محیط تهدیدات ناهمتراز و پشتیبانی موثر و بهینه از نیروهای زمینی، نیازمند شناخت ویژگی ها و ملاحظات اثر بخش بر آماد و پشتیبانی در این محیط است. این مقاله با هدف شناسایی ملاحظات اثر گذار بر آماد و پشتیبانی نزاجا در محیط تهدیدات ناهمتراز و با رویکرد پدافند غیرعامل انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی، با روش کیفی توصیفی و کمی موردی- زمینه‌ای انجام گرفته است. برای انجام این پژوهش ابتدا با استفاده از روش های گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به مطالعه کتب، مقالات و اسناد مرتبط با موضوع پرداخته و ضمن فیش برداری، اطلاعات مورد نظر گردآوری گردیده است. سپس با استفاده از روش توصیفی و با بهره گیری از اطلاعات گردآوری شده تلاش شده است با بررسی دقیق ادبیات موضوع، ویژگی ها و شاخصه های تهدیدات ناهمتراز و عناصر آماد و پشتیبانی نیروهای زمینی احصاء گردد. در ادامه داده های جمع آوری شده در قالب پرسشنامه به روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از رایانه و برنامه نرم افزاری spss  مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ساختار و سازمان، آسیب پذیری هوایی، آمایش سرزمینی و فناوری اطلاعات به عنوان مهم ترین ملاحظات اثر گذار بر آماد و پشتیبانی نزاجا در محیط تهدیدات ناهمتراز  با رویکرد پدافند غیرعامل محسوب می گردند.

کلیدواژه‌ها


آیین نامه مرجع لجستیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، (1399)، معاونت آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهران، چاپ اول.
اشنایدر باری آر (1382)، اصول جنگ برای میدان های آینده، ترجمه صالح رضایی، مجله نگاه، شماره91، تیرماه.
افشردی، محمد حسین(1393)، تدوین رهنامه های عملیاتی نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همتراز و ناهمتراز و بررسی شباهت ها و تفاوت های آن، تهران، دانشکده دفاع ملی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی.
باقری، محمدحسین، (1387)، طرح‌ریزی راهبردی نظامی در صحنه جنگ و صحنه عملیات، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
بهمنی، محمد مسعود، (1393)، آینده پژوهی در جنگ نرم و جنگ سخت، تهران: انتشارات طلیعه ظهور.
حسنلو، خسرو (1396)، اصول جنگ در عصر ناهمگونی ها، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال پانزدهم، شماره 70.
دفتر واژه گزینی ستاد کل نیروهای مسلح (1395)، فرهنگ آموزش نظامی، انتشارات روناس، تهران.
راعی، جلال (1393)، الگوی بازطراحی سامانه‌ی آماد و پشتیبانی در جنگ ناهمتراز با تأکید بر تداوم آماد، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 56.
رستمی، محمود، (1386)، فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران، انتشارات ایران سبز.
سازمان پدافند غیرعامل، (1392)، سند راهبردی پدافند غیرعامل، تهران: انتشارات سازمان پدافند غیرعامل.
سلامی، حسین، (1387)، مدیریت راهبردی صحنه جنگ، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
شهلایی، ناصر و دیگران، (1395)، مدل مناسب آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه ای در فضای نبرد آینده، فصلنامه آینده پژوهی دفاعی، شماره سوم.
عمید، حسن(1393)، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ پانزدهم.
عیسایی حسین،(1391) تدوین، ارزیابی و انتخاب راهبردهای آماد و پشتیبانی معکوس در نیروهای مسلح، فصلنامه مطالعات استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی، سال دوازدهم شماره 50.
کرباسی، منصور و دیگران (1395)، تدوین راهبردهای کلان نزاجا در حوزه آماد، کارگروه مطالعاتی نوشوندگی در حوزه آماد و پشتیبانی، طرح پژوهشی سازمانی، مرکز مطالعات راهبردی نزاجا.
گروه مطالعاتی امنیت، (1387)، تهدیدات قدرت ملی شاخص‌ها و ابعاد، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
منشادی، محمدعلی، (1391)، تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل نزاجا در برابر تهدیدهای ناهمتراز با تأکید بر سامانه‌ی پشتیبانی خدمات رزمی، رساله دکترا، تهران، دانشگاه دفاع ملی.
 
Eric Peltz, John Halliday, Steven Hartman, (2003), Emerging Strategies for Making the Power Projection Army a Reality, RAND Corporation, 108p.