تأثیر آموزش‌های مجازی بر عملکرد تحصیلی با نقش تعدیل کنندگی استرس روانی در طول دوره بیماری کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه مدیریت

10.22034/IAMU.2022.541642.2666

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آموزش‌های مجازی بر عملکرد تحصیلی با نقش متغیر تعدیل کننده استرس روانی در طول دوره بیماری کرونا انجام شد. از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری،مشتمل بر 130 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مهر 1399 الی خرداد 1400 بود که به صورت مجازی در کلاس‌های آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) شرکت داشتند. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی و  حجم نمونه بر مبنای  جدول مورگان تعداد 97 نفر بود ابزار گردآوری داد‌ها  مشتمل بر سه پرسشنامه است که بر اساس طیف لیکرت تنظیم‌شده بودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق رگرسیون خطی تحلیل مسیر و روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم‌افزا و PLS انجام گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که آموزش مجازی بر عملکرد تحصیلی تأثیر مثبت و معناداری دارد و علاوه بر این نقش تعدیل کننده استرس روانی بر رابطه بین آموزش مجازی و عملکرد تحصیلی  نیز معنادار بود بطوریکه با افزایش استرس میزان تأثیر آموزش مجازی بر عملکرد تحصیلی کاهش و با کاهش استرس میزان این تاثیرگذاری افزایش داشت.

کلیدواژه‌ها


اسفیجانی،اعظم.(1397). بررسی تأثیر آموزش ترکیبی بر عملکرد تحصیلی و رضایت دانشجویان. رویکردهای نوین آموزشی،دوره 13، ش 1،صص45-66.
دولتیف حسن. مطلبی، ابوطالب. (1396). تبیین راهبردها، الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش عالی. نشریه پژوهش در نظام های آموزشی، دوره 11، ش 39،صص 135-153.
رحمانی، جهانبخش، موحدی نیا، ناصر، سلیمی، قربانعلی.(1385). الگوی مفهومی نقش‌های آموزشی تربیتی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ش دهم و یازدهم، صص 65-50.
رزمی، شهریار. نعمتی سوگلی تپه،فاطمه.(1390). نقش تعدیل کننده خودکارآمدی در رابطه بین استرس شغلی با سلامت روانی و رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات تبریز. سلامت کار ایران،دوره 8، ش2،صص57-62.
رنج دوست، شهرام. (1398). بررسی نقش آزمون‌های مجازی درکاهش استرس از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور. فناوری آموزش،دوره 13، ش 3، صص 519-527.
سعیدی، زهرا. فرحبخش کیومرث.(1395). رابطه کیفیت زندگی، سبک زندگی، عملکرد تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه اصفهان. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.دوره 9، ش 3، صص ۱۷۶-۱۸۵.
عزیزی، امیر. محمدی، جواد. (1395). اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر استرس ادراک شده و افسردگی بیماران سندرم روده تحریک‌پذیر. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دوره 16، ش  1، صص104-95.
عطاران، محمدرضا.(1386). دانشگاه مجازی: باز‌خوانی روایت‌های موجود. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ش 43، صص 74-53.
محمدی کرکانی، آذر. درتاج، فریبرز. کیامنش، علیرضا. (1398). اثربخشی آموزش مهارت‎های اجتماعی - عاطفی بر روی مؤلفه‎های عملکرد تحصیلی دانش‎آموزان دختر، نشریه علمی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)،دوره 12،ش 45، صص 133-150.
A.Patricia Aguilera-Hermida.(2020).College students’ use and acceptance of emergency online learning due to COVID-19,International Journal of Educational Research Open,Volume, 1
Achimugu, Philip& Oluwagbemi, Oluwatolani& Oluwaranty, Adeniran.(2010). An evaluation of the impact of ICT in Nigerias higher education. Journal of information technology impact, vol.1,No 1,pp 25-34.
Antičević, V., Kardum, G., Klarin, M., Sindik, J. i Barač, I. (2018). Academic Achievement and Study Satisfaction: The Contribution of High School Success and Personality. Društvena istraživanja, 27 (2), 243-260. https://doi.org/10.5559/di.27.2.03
Asikainen, H., Hailikari, T., & Mattsoon, M. (2018).The interplay between academic emotions, psychological flexibility and self-regulation as predictors of academic achievement. Journal of further and Higher Education, 42(4), 439–453. doi:10.1080/0309877x.2017.1281889
Chandra, Y. (2021).Online education during Covid-19: perception of academic stress and emotional intelligence coping strategies among college students., Asian Education and Development Studies, Vol. 10 No. 2, pp. 229-238. https://doi.org/10.1108/AEDS-05-2020-0097
charles Dziuban, Patsy Moskal, Thomas B. Cavanagh, Andre Watt(2016). Analytics that Inform the University: Using Data You Already Have.the official journal of olc. Vol 20, No 3 . http://dx.doi.org/10.24059/olj.v16i3.276
Davison, KP; Pennebaker, JW; Dickerson, SS. (2008). Who talks? The social psychology of illness support groups. The American psychologist, 55(2):205-217.
Galy Edith, Downey Clara, and Johnson Jenni.(2011). The Effect of Using E-Learning Tools in Online and Campus-based Classrooms on Student Performance, Journal of Information Technology Education.vol 10,209-230.
Halpenny D, Cadoo K, Halpenny M, Burke J, Torreggiani WC. (2010). The Health Professions Admission Test (HPAT) score and leaving certificate results can independently predict academic performance in medical school: Do we need both tests? Iran Med J. 103(10):300-2.
Hijazi, S. T., & Naqvi, S. M. M. (2006). Factors affecting students' performance.Bangladesh.e-Journal of Sociology, 3(1), 1–10.
Karademas, E.C. & Kalantzi-Azizi, A. (2004). The Stress Process, Self-Efficacy Expectations, and Psychological Health. Personality and Individual Differences, 37: 1033-1043.
Klimova, Blanka, and Petra Polakova. (2020). Students’ Perceptions of an EFL Vocabulary Learning Mobile Application. Education Sciences 10, no. 2: 37. https://doi.org/10.3390/educsci10020037
Kord, Mojgan, & Hatami, Mohammad. (2015). The role of Meta-cognitive beliefs on stress in the volleyball players of Iran National team. New York Science Journal, 8(9):92-98.
Pandey, Digvijay. Gul, Rani. Canete, Jonathan James. Rocha, Ian Christopher, Gowwrii, Gadee. Pandey, Binay. S.D., Peter. Syamsuddin, Rohana.)2021(. Mental Stress in Online Learning during the Pandemic: An Assessment of Learners' Perception.ASIAN Journal Of Advances In Research.6(3)37-49.
Pham, L. B., & Taylor, S. E. (1999). From Thought to Action: Effects of Process- Versus Outcome-Based Mental Simulations on Performance. Society for Personality and Social Psychology, 25(2): 250-260.
Pinto, J. C., Faria, L., & Taveira, M. D. C. (2014). Social intelligence in Portuguese students: Differences according to the school grade. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116(1), 56–62. doi:10.1016/j.sbspro.
Reddy, K. J., Menon, K. R., & Thattil, A. (2018).Academic stress and its sources among University students. Biomedical and Pharmacology Journal, 11(1), 531–537.doi:10.13005/bpj/1404
Ruiz, J.G., Mintzer, M.J. and Leipzig, R.M. (2006).The impact of e-learning in medical education.,Academic Medicine, Vol. 81, pp. 207-12.
S.M. Didar-Ul Islam, Md. Bodrud-Doza, Rafid Mahmud Khan, Md. Abidul Haque, Mohammed A. Mamun.(2020).Exploring Covid-19 stress and its factors in Bangladesh: A perception-based study. Heliyon,Volume6,Issue7, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020312433
T.muthuprasad, S. Aiswarya, K.S. Aditya, Girish K. Jha.(2021). Students’ perception and preference for online education in India during COVID -19 pandemic. Social Sciences & Humanities Open. 10 (2). 37.
Wasan Ahmed Ali, Rana Jassim Mohammed, Rajaa Ahmed Ali, Widyan Salman Abdulmahdy.(2021). E-learning using Robust Information Technology.  Vol. 12 No. 13. 6517-6523.
Zamira Hyseni Duraku, Linda Hoxha.(2020). The impact of COVID-19 on higher education: A study of interaction among Kosovar students’ mental health,attitudes toward online learning, study skills, and lifestyle changes. Journal Of Theoretical And Applied Electronic Commerce Research.16.pp1404-1414