دوره و شماره: دوره 22، شماره 88 - شماره پیاپی 4، اسفند 1401، صفحه 1-183 
ارائه الگوی انتخاب مدیران مراکز آموزش مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 45-74

10.22034/IAMU.2023.548376.2703

ابوافضل حاج امینی،؛ عباس خورشیدی؛ نادر برزگر؛ بتول فقیه اراک؛ اکبر سلیمی