ارزیابی جامع مطلوبیت برنامه‌های تربیتی-آموزشی نظامی: بر اساس رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره آنتروپی شانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 دانشگاه امام علی

10.22034/IAMU.2022.545994.2685

چکیده

ارزیابی جامع مطلوبیت برنامه‌های تربیتی-آموزشی، یکی از راهکارهای اصلی در آسیب‌شناسی سیستماتیک و ارتقای کیفیت این برنامه‌هاست. نتایج بررسی‌های میدانی حاکی از وجود دو چالش عمده «شناسایی ذی‌نفعان اصلی» و «نحوه وزن‌دهی به تک‌تک ابعاد، عوامل و سنجه‌هایِ ارزیابی از منظر تک‌تک این ذی‌نفعان» در فرآیند ارزیابی جامع مطلوبیت برنامه‌های تربیتی-آموزشی است. این در حالیست که نتایج بررسی‌های علمی بیانگر کاربرد مناسب تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در حل این قبیل چالش‌هاست. هدف مقاله حاضر، شناسایی ذی‌نفعان اصلی و تعیین اوزان تک‌تک ابعاد، عوامل و سنجه‌های ارزیابی مطلوبیت اردو‌های تربیتی-آموزشی یک مرکز آموزش نظامی با بهره‌مندی از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیارۀ آنتروپی شانون است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی-مقطعی انجام شد. جامعۀ پژوهش شامل خبرگان علمی-نظامی هستند. نمونة آماری شامل 43 نفر از این خبرگان است که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و اطلاعات پرسش‌نامه شماره یک جمع‌آوری شد. برای وزن‌دهی شاخص‌ها از مدل میانگین وزنی و برای وزن‌دهی عوامل و ابعاد ارزیابی مطلوبیت، از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره آنتروپی شانون استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین نظرات آموزش‌گیرندگانی که اردو را با موفقیت به اتمام رسانده‌اند با وزن 28.1%، و میانگین نظرات فرماندهان گروهان‌ با وزن 12.8%، بترتیب دارای بیشترین و کمترین تأثیر نسبی در فرآیند ارزیابی مطلوبیت اردو‌های تابستانی در مقایسه با سایر ذی‌نفعان اصلی است. بر اساس دست‌آوردهای این پژوهش و اِعمال آن بر روی نتایج پرسش‌نامه شماره دو، امتیازات فعالیت‌های تربیتی-آموزشی نظامی دو اردوی‌ «رزم در کویر» و «رزم در کوهستان» و بر اساس میانگین نظرات تمامی ذی‌نفعان اصلی مقادیر 80.34%، و 94.84%، حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل؛ میرفخرالدینی، سیدحیدر؛ انواری رستمی، علی‌اصغر. (1387). بررسی مقایسه‌ای تحلیل داده‌ها در شش سیگما، با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیم‌گیری چندشاخصه. مدرس علوم انسانی، 12(4)، 1-35.
اصغرپور، محمدجواد؛ "تصمیم‌گیری‌های چند معیاره"، انتشارات دانشگاه تهران، 1387.
بختیاری، اسحاق؛ خاکستری، مرضیه. (1395). اولویت‌بندی سنجه‌های مورداستفاده در رتبه‌بندی بانک‌ها با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون. کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 5، 1-15.
بهادری، محمدکریم؛ ابوالقاسمی، کامران؛ تیمورزاده، احسان. (1395). ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی بخش‌های یک بیمارستان نظامی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و پرامسی. مجله طب نظامی، 18(4)، 325-334.
پهلوانی، پرهام؛ بادپا، میعاد. (1399). رتبه‌بندی مناطق مسکونی شهری در برابر مخاطرات زمین‌لرزه با استفاده از روش‌های آنتروپی شانون و تاپسیس (مطالعه موردی: شهر آمل). مدیریت مخاطرات محیطی، 7(3)، 225-239.
چهاردولی، عباس. (1397). مدل شکیبا-هادی: رویکردی نوین در تدوین راهبردهای دانشی، مبتنی ‌بر اقتضائات جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت دانش سازمانی، 1(3)، 11-41.
خیرگو، منصور؛ نوربخش؛ ایمان؛ محمدی، عبدالرضا (1395). ارزیابی و اولویت‌بندی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی مبتنی بر الگوی سروکوآل با بهره‌گیری از رویکرد ترکیبی AHP-VIKOR ، مدیریت نظامی، 6(61)،: 113-134.
روحانی، علیرضا. و بهرامی حمید. (1400). ارزیابی دانشجویان دوره کارشناسی یک دانشگاه نظامی از اجرای برنامه آموزشی تابستانه، پژوهش‌های مدیریت و فرماندهی نظامی. 15(49): 98-69.
رونقی، محمدحسین؛ زین‌الدین‌زاده، سارا؛ علم بلادی، سپهر. (1398). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 22(3)، 112-135.
شیرمحمدی، جواد.، عباسیان، محمد.، عزیزی، مهدی. و میلانی، امید. (1397). ارزیابی عملکرد دانشجویان یک دانشگاه نظامی از منظر کاربران، مدیریت نظامی. 18(70)؛ 146-180.
صیتی، حمیدرضا؛ خلج، مهران؛ شریفان، اسماعیل. (1400). بررسی تأثیرات بیماری کرونا بر نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد گراف R-تاپسیس. آینده‌پژوهی دفاعی، 6(21)، 36-7.
علاماتی، غلامرضا؛ بلخی، محمد؛ امینی، مصطفی؛ محمدی، علی. (1399). تأثیر تاکتیک‌ها و تجهیزات در برگزاری مناسب اردوی رزمی کویر در شرایط نبرد ناهمگون. پژوهش‌های علوم نظامی، 1(1)، 51-72.
عزیزی، فرامرز؛ ایجابی، ابراهیم. (1396). انتخاب مطلوب‌ترین سامانه موشکی و توپخانه صحرایی توسط فرماندهان در نبردهای آینده با استفاده از الگوریتم فازی. علوم و فنون نظامی، 13(39)، 157-174.
قهرمانی، مریم؛ پورجعفر، محمدرضا؛ سعیدی، نوید. (1399). توسعة مدل آنتروپی شانون-وینر بر مبنای پارادایم‌های توسعة شهری مبتنی بر اختلاط کاربری زمین شهری. فصلنامه علمی پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 11(43)، 179-192.
مانیان، امیر؛ رونقی، محمدحسین. (1394). ارائه چارچوب جامع پیاده‌سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت بازرگانی، 7(4)، 901-920.
محمدی، علی؛ مولایی؛ نبی. (1389). کاربرد تصمیم‌گیری چندمعیاره خاکستری در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، مدیریت صنعتی، 2(4)، 125-145.
مرادیان، محسن؛ آقامحمدی، داود؛ بابائی، حامد؛ مرادیان، بهزاد. (1397). سنجش تهدیدات نظامی ج.ا.ا. با استفاده از مدل مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدات (ETMSSC AJA) و مقایسه آن با نتایج حاصله از روش ترکیبی آنتروپی شانون و مدل مجموع ساده وزنی. مطالعات دفاعی استراتژیک، 16(71)، 95-120.
موسوی سیدعلیرضا، الوانی جمال‌الدین، قاسمی پناه میترا. (1400). تعیین رابطه بین سازگاری هیجانی و تنظیم شناختی هیجان با تاب‌آوری در پرستاران نظامی. مجله طب دریا. ۳ (۱)، ۳۹-۴۵.
نصیرپور، غلامرضا؛ شاملو، رضا. (1398). ارتقاء توان رزمی گردان‌های زمین به هوای قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) آجا. علوم و فنون نظامی، 15 (50)، 87-106.
Ardil, C. (2021). A Comparative Analysis of Multiple Criteria Decision Making Analysis Methods for Strategic, Tactical, and Operational Decisions in Military Fighter Aircraft Selection. Int. J. of Aerospace and Mechanical Engineering, 14(7), 275-288.
Fox, W. P., Spence, G., Kitchen, R., & Powell, S. (2020). Using the entropy weighting scheme in military decision making. The Journal of Defense Modeling and Simulation, 17(4), 409-418.
Greer, J., Colonel, U.S. Army (2018). Training: The foundation for success in combat. Avillable at: https://www.heritage.org/military-strength-topical-essays/2019-essays/training-the-foundation-success-combat.
Mowshowitz, A., & Dehmer, M. (2012). Entropy and the complexity of graphs revisited. Entropy, 14(3), 559-570.
Navas, R. E., Cuppens, F., Cuppens, N. B., Toutain, L., & Papadopoulos, G. Z. (2020). Mtd, where art thou? a systematic review of moving target defense techniques for iot. IEEE internet of things journal.
Raza, A., & Ulansky, V. (2019). Optimization of Condition Monitoring Decision Making by the Criterion of Minimum Entropy. Entropy, 21(12), 1193.
Rodrigues, F. C. (1989). A proposed entropy measure for assessing combat degradation. Journal of the Operational Research Society, 40(8), 789-793.
Straathof, Sebastiaan, 2012, A note on Shannon’s entropy as an index of product variety, No 31, Research Memorandum from Maastricht University, Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT), 2012
Steele, R. (2019). Army Reserve Officer Training Summer Camp: Examining the Relationship between Leader Development Activities and Leadership Evaluations.
Touš, M., Máša, V., & Vondra, M. (2021). Energy and water savings in military base camps. Energy Systems, 12(2), 545-562.
Ujjan, R. M. A., Pervez, Z., Dahal, K., Khan, W. A., & Hayat, B. (2021). Entropy Based Features Distribution for Anti-DDoS Model in SDN. Sustainability, 13(3), 15-22.
Warren, L. (2015). A new interpretation of the Shannon entropy measure. DEFENCE SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP EDINBURGH (AUSTRALIA).
Zhou, Y., Tang, Y., & Zhao, X. (2019). A novel uncertainty management approach for air combat situation assessment based on improved belief entropy. Entropy, 21(5), 495.
Zhou, W., Chen, J., & Ding, B. (2018). Optimal flow distribution of military supply transportation based on network analysis and entropy. Entropy, 20(6), 446.