ارائه الگوی انتخاب مدیران مراکز آموزش مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سردبیر فصلنامه و متخصص در حوزه روانشناسی تربیتیدانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 سردبیر فصلنامه و متخصص در حوزه روانشناسی تربیتی

3 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد اسلامشهر.

4 مدیر عملیات - نیروی انتظامی

10.22034/IAMU.2023.548376.2703

چکیده

این پژوهش  به ارائه الگوی انتخاب مدیران مراکز آموزش  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است. که با استفاده از کد گذاری باز به روش اشتروس و کوبین (1998) مقوله ها دسته بندی شد که در نهایت 6 شاخص اصلی و 39 مولفه استخراج شد که در مرحله اول برای 15 نفر از مدیران  و معاونان مرزیانی ها ارسال شد و سپس در مرحله دوم با استفاده از تکنیک دلفی  در دو مرحله برای 20 نفر از اعضای هیات علمی ها رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی  ارسال شد و در نهایت با استفاده از نرم افزار spss میزان توافق نهایی  با استفاده از آزمون ضریب توافق کندال مورد سنجش قرار گرفت. همه شاخص ها ی  استخراج شده  در بخش تکنیک دلفی و با  استفاده آزمون ضریب توافقی کندال بالاتر از 70/0 درصد به دست آمد که نشان از میزان توافق خبرگان در شاخص های انتخاب های مدیران آموزشی است. در نهایت، به ترتیب اولویت توانایی سازمانی، سبک رهبری، توانایی حرفه ای،  ویژگی های شخصیتی ، بعد فرهنگی اجتماعی، بعد اعتقادی شناسایی شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد ترتیب اولویت ابعاد شناسایی شده و مولفه شامل دینی، سیاسی، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، ارتباطات اثربخش،ا داری/ مدیریتی،مشارکتی ،تحولی ،توزیعی ،تعاملی، آزاد منشانه ، هیجانی،آموزش مدار، اخلاقی، اقتضایی، تعالی، فرهمندی ، ارزیابی، نظارت ، فرایندهای یادگیری/ یاددهی، رشد حرفه ای، گفتمان آموزشی،مدلسازی،نفوذ،بصیرت،چالش پذیری،روحیه بخشی،مصمم بودن ،حساسیت،تفکر واگرا، انگیزه داشتن،توانایی راهبردی، توانایی تحلیلی،توانایی هنجاری و برای الگوی مذکور نهایی شد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، خدیجه و عبدالهی، داود. (1399).ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزش مجازی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی در توانمند سازی روانشناختی کارکنان شهرداری تهران،اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی.
اسلام پناه، مریم و سبزیان پور،زهره (1398). بازگشت به مدیریت : طراحی و تبیین الگوی نوین صلاحیت‌های مدیران آموزشی با روش تحلیل مضمون،فصلنامه مدیریت مدرسه، دوره 7، شماره1 .ص251.
اسماعیلی، طاهره و موسوی، سیده وحیده،(1396) .آموزش منابع انسانی،کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21،رشت.
امیری، ایوب ؛ کسرایی، احمدرضا ( 1398).بررسی تاثیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سازمانی ، علوم و فنون مرزی ، شماره 29 . ص.27.
ایلانلو, پریسا, خورشیدی, عباس, برزگر, نادر, فقیه آرام, بتول, سلیمی, اکبر. (1399). ارا ئه الگوی جانشین پروری برای فرماندهان دانشگاه امین بارویکرد نظری داده بنیاد. پژوهش های مدیریت انتظامی, 15(4),  667-689
باغشاهی،فاطمه،رسولی،رضا،دارائی،محمد رضا(1399)سنتز پژوهی مولفه‌ها و شاخص‌های شایستگی‌های کلیدی منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی: یک مطالعه کیفی،فصلنامه رهیافت نودر مدیریت آموزشی،دوره 11، شماره 42، صفحه 73-88
بامری، محمد.(1400).اهمیت و ضرورت آموزش و بهسازی منابع انسانی،پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش،تهران
زاهدی, علیرضا, ملک اخلاق, اسماعیل, محتشمی, علی, دوستار, محمد(1399). طراحی الگوی نهادگرایی نظام مدیریت منابع انسانی آموزش‌وپرورش. فصلنامۀ علمی مطالعات منابع انسانی 10(4): 65-93.
شاطری, بهزاد, محمد داوودی, امیرحسین. (1400). تحلیل روابط بین سبک رهبری تعامل‌آفرین با مسئولیت‌پذیری و اشتیاق به کار. فصلنامه مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی, 1(2).
شاهیده ،فرهاد؛ شاملو ،باقر (1400). رویکرد پیش بینانه به جرایم تروریستی. پژوهش های دانش انتظامی، 113-146
صالحی خلف بادام، زینب ؛ محمدیان روشن، ابراهیم ؛ رحیمی، مجید ؛ پناهی، مریم(1400) .جایگاه آموزش تخصصی در بهسازی منابع انسانی سازمانها در رسیدن به اهداف بلند مدت سازمانی،چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران،تهران.
صدیقی، علی ؛ کریم پور، نگین ؛ سلیمانی، کبری ؛ ابراهیمی، لیلا ؛ حسینی؛ تالاری، سیدعلیرضا (1400). نقش مدیریت و آموزش ضمن خدمت در تحول توسعه منابع انسانی،چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران،تهران.
صفری, محمد. (1400). بررسی رفتارهای فرانقش میان فردی در نظام آموزشی: تبیین نقش انگیزه خدمت عمومی، حمایت همکاران، ظرفیت ماموریت و تعهد (مورد مطالعه: اداره آموزش و پرورش جیرفت). دوماهنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 12(4),
عترت‌دوست ،محمد ؛ لباف ،فریبا (1400).الگوی پلیس جوان مؤمن و انقلابی بر اساس بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی). نشریه پژوهش های دانش انتظامی،صفحه 1-52
علی اکبری, فرشاد, حسنی, فریبا. (1400). پیش‌بینی فرسودگی شغلی مشاورین املاک براساس مهارت‌های ارتباطی و راهکار‌های مقابله با استرس. فصلنامه مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی, 1(2)
غلامی ، حسین ؛ امامی صدر ، شیده ( 1400). مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تاکید بر نقش پلیس جامعه محور)، فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، سال بیست و سوم شماره ۳ (پیاپی ۹۲، پاییز ۱۴۰۰)، صص ۶۳ -۹۲
فدائی کیوانی، رضا و حوری سرایی، عالیه (1400). تحلیل نقش آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان ها،دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،دامغان.
فدائی کیوانی، رضا و حوری سرایی، عالیه.(1400).تحلیل نقش آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان ها،دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،دامغان
کرمی، مرتضی ؛ فرح بخش، کیومرث ؛ عباس پور، عباس ؛رضایت، غلامحسین(1397).کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر توانایی های شناختی و انگیزشی- هیجانی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی). نشریه آموزش علوم دریایی.
محمد اسمعیلی، فائزه ؛برزویان، صمد؛سیفی، علی (1400).برنامه ریزی و چالشهای منابع انسانی نظام آموزش و پرورش (مورد مطالعه:آموزش و پرورش شهرستان خراسان جنوبی)،سومین همایش تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی ،مشهد.
محمدپور, احمد, تورانی, حیدر, عبداللهی, بیژن. (1400). اعتبارسنجی ارائه الگوی مفهومی تربیت دانشجو معلم کارآفرین در دانشگاه فرهنگیان. فصلنامه مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی, 1(1).
معظمی, مجتبی, کاظمی, نورالدین, کاووسی, اسماعیل, بنی اسدی, نازنین. (1400).ارایه مدل شایستگی های حرفه ای مدرسان دانشگاه علمی کاربردی کشور. فصلنامه مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی, 1(2):
موسوی, فرانک. (1400). بازشناسی مولفه ها و ابعاد توسعه فرهنگی مدارس به منظور دستیابی به مدل مناسب. فصلنامه مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی 1(1).
میر، فهیمه و جهان‌دیده، مرضیه (1397) . ضرورت و جایگاه آموزش منابع انسانی در سازمان‌ها ،پژوهش ملل شماره 39.125 تا 140.
ولی پور, احمد, خلخالی, علی, حقانی, محمود. (1400). الگوسازی روابط ساختاری بایسته‌های راهبردی مدیریت آموزش بانک کشاورزی ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی, 1(1).
Ahire ,Laxman Maharu & Venkatesan, Purushothaman (2020).Feedback Analysis of the Human Resource Training Programme Feedback Analysis of the Human Resource Training Programme,Training and development ,National Academy of Agricultural Research Management.
Allui,Alwiya  & Sahni,Jolly (2016).Strategic Human Resource Management in Higher Education وInstitutions: Empirical Evidence from Saudi.ocedia - Social and Behavioral Sciences 235 ( 2016 ) 361 – 371.
Bagheri,   Jalil (2016).Overlaps between Human Resources’ Strategic Planning and Strategic Management Tools in Public Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 230, 12 September 2016, Pages 430-438
Day, Christopher. Sammons, Pamela. (2016). Successful school leadership. Education Development Trust. The University of Nottingham.
Erina ,Inga & Ozolina-Ozola,Iveta &Elina Gaile-Sarkane(2015).The Importance of Stakeholders in Human Resource Training Projects ,Procedia - Social and Behavioral Sciences1 December 2015
Hong E. N., Hao L. Z., Kumar R., Ramendran C., Kadiresan V. (2012). An Effectiveness of Human Resource Management Practices on Employee Retention in Institute of Higher learning: - Regression Analysis, International Journal of Business Research and
Janjua B. H., Gulzar A. (2014). The Impact of Human Resource Practices on Employee Commitment and Employee Retention in Telecom Sector of Pakistan: Exploring the Mediating Role of Employee Loyalty. IOSR Journal of Business and Management. 16(1).
Johnson, Michael (2021).Teaching excellence in the context of business and management education: Perspectives from Australian, British and Canadian universities, The International Journal of Management EducationVolume 19, Issue 3, November 2021, 100508
Laamanen,Tarja-Kaarina(2017),Design Learning in Textiles Teacher Education–Main Challenges, Procedia - Social and Behavioral Sciences
Langer, M. & König, C. J. (2021). Introducing a Multi-Stakeholder Perspective on Opacity, Transparency and Strategies to Reduce Opacity in Algorithm-Based Human Resource Management. Human Resource Management Review.
Matsuo, Makoto, Tsukube, Takuro(2020).A review on cognitive apprenticeship in educational research: Application for management education .The International Journal of Management Education 2020 / 11 Vol. 18; Iss. 3
Mauro Marianna& Maresso ,Anna & Guglielmo Annamaria (2017). Health decentralization at a dead-end: towards new recovery plans for Italian hospitals.Health Policy, Volume 121, Issue 6, June 2017, Pages 582-587.
Paillé ,Pascal &Patrick Valéau&Douglas W. Renwick(2020).Leveraging green human resource practices to achieve environmental sustainability. Journal of Cleaner Production17 March 2020....
Turner, Michael J. Sean A. Way, Demian Hodari, Wiarda Witteman)2017)Hotel property performance: The role of strategic management accountin ,International Journal of Hospitality Management, Volume 63, May 2017, Pages 33-43
Van ,Vu Hong & Ho, Duc (2019).Innovating Teaching and Learning Methods to Improve the Quality of Human Resource Training in Vietnam Today,Indian Research Journal of Extension Education,10.21275/ART2020713 Education and University teaching method for theoretical subjects