شناسایی چالش‌های جانشین پروری برای افسران مدیریت و کمیسر دریایی (نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس تحصیلات تکمیلی، دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر

2 نداجا

10.22034/IAMU.2023.1987921.2829

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش­های جانشین پروری برای افسران مدیریت و کمیسر دریایی دانش آموخته دانشگاه علوم دریایی امام خمنی(ره) نوشهر در سال 1401انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی بوده که از نظر هدف پژوهش توسعه ای – کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از فرماندهان، اساتید دانش آموخته دانشگاه علوم دریایی در رشته تحصیلی مدیریت و کمیسر دریایی بودند که در فرایند مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. داده­های جمع آوری شده به روش داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA کدگذاری و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش با استفاده از قضایای نظری و  بر اساس مفاهیم مستخرج از ادبیات جانشین پروری، به صورت مدل پارادایمی ارائه گردید. که عدم توجه جدی سازمان به آموزش­های یگانی(ضمن خدمت)، بی توجهی نسبی به اصول مدیریت استعداد، ضعف برنامه­ریزی منابع انسانی(­شرایط علّی)؛ ضعف در مدیریت دانش سازمانی، ضعف در ویژگی­های فردی افسران، توجه ناکافی به شایسته سالاری(شرایط پدیده محوری)؛ عدم پذیرش سازمان، نتایج منفی جانشین پروری، فقدان رویکرد توسعه شغلی و ارزیابی آن(شرایط مداخله گر)؛ عدم تمایل و انگیزه مدیریت، میل به تصدی­گری پست در فرماندهان و مدیران­، فقدان ساز و کارهای گردش شغلی(شرایط حاکم)؛ باور فرماندهان ارشد، مشوق­های انگیزشی در سازمان، حمایت سازمانی ادارک شده(راهبردها)، شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


جلیلیان، امیر منصوری؛ صوفی، علیرضا.(1392). جانشین پروری مدیران و فرماندهان ناجا، ابعاد و اعتبار سنجی بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، فصلنامه نظارت و بازرسی، 7(23): 57-32.
جان احمدی، مهدی؛ رضایی فر، حمید؛ حکیم پور، حسین.(1401). شناسایی مهمترین عوامل موثر بر جانشین پروری در سازمان­ها با رویکرد فراتحلیل، فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان­ها، 11(3): 205- 179.
خاشعی وحید؛  محمدی دیانی، مریم؛ دهقانان، حامد؛ سیدنقوی، میرعلی.(1396).  شناسایی معیارهای طرد و شمول در تحلیل گفتمان مدیران یک دستگاه دولتی پیرامون موضوع جانشین پروری، نشریه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 11(4):  185- 154.
خیرگو، منصور؛ عباس زاده، ناصر.(1400). ارائه الگوی جانشین پروری فرماندهان و مدیران راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی،  5(19): 342- 321.
داودی، سید علی؛ یعقوبی، نورمحمد.(1396). چهارچوبی برای استعدادیابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی، فصلنامۀ پژوهش­های مدیریت منابع انسانی: 10(1): 185-161.
فیضی، عمار، الحسینی، علی؛ خسروی، زهرا.(1400). طراحی مدل جانشین پروری مدیران منابع انسانی در چارچوب نظام ارزشی اسلامی، 5(53): 101- 87.
قلی پور، آ، پورعزت، ع.الف. و سبک رو، م. (1390). کاربست مدل میدان نیرو در برنامه ریزی برای جانشین پروری. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین )ع)، 1(3): 119 تا 139.
کولیوند، علیرضا؛ هزارجریبی، جعفر.(1397). جانشین پروری مدیران با تأکید بر استعدادیابی و شایستگی، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 6(3): 55-31.
کوزه­گران، سعید؛ بهشتی فر، ملیکه؛ ضیالدینی، محمد.(1401). طراحی الگوی جانشین پروری در سازمان حج و زیارت با رویکرد توسعه منابع انسانی، مجله آموزش و توسعه منابع انسانی؛ 9(32): 27-1.
ناظمی،  مهدی؛  سلطانی، محمدرضا؛ طالبی، محمدحسین؛ قویدل، علیرضا.(1396). طراحی و تبیین الگوی جانشین پروری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع( 9(3): 24-1.
نجفی، محسن؛ حق شناس، فریده؛ امیرکبیری، علیرضا.(1400). طراحی و تبیین مدل جانشین پروری با رویکرد مدیریت استعداد در ارتش جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مدیریت نظامی، 21(4): 154- 115.
وثوقی نیری، عبدالله؛ خزایی، سعید.(1400). تأثیر همتاپروری بر بهره­وری سرمایه­های انسانی در یک نیروی نظامی، فصلنامه علمی مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، 11(45): 180- 149.
Ali, Z. and Aksa, A. (2019), "Understanding succession planning as a combating strategy for turnover intentions", Journal of Advances in Management Research, Vol. 16 No. 2, pp. 216-233. https://doi.org/10.1108/JAMR-09-2018-0076.
Anamege, A; Umar, I; Umar, Z.(2021).Succession Planning as a critical management imperative: a systematic review, 26(4), 69-72.
Bano,Y; Omar, S; Ismail, F.(2022) Succession Planning Best Practices for Organizations: A Systematic Literature Review Approach, International Journal of Global Optimization and Its Application, 1(1): 39-48.
Butterill W. C. (2002). A new look at succession managemen Ivey Business Journal, May/June 2002, 6665
Conger, J, and Fulmer, R. (2003). Developing your leadership pipeline. Harvard Business Review, 81(12): 76.
Department of Commerce .(2022). Succession Planning and Management Guide, https://www.commerce.gov.
Francis, E; Wilfred, I; Emmanuel, K; Solomon, O; , Lovlyn, I; Happiness, O.(2021). The Impact of Succession Management on Small and Medium Enterprises’ Sustainability in Lagos State, Nigeria, Sustainability, 13(13489): 12-12.
Kim, Y., Measuring the value of succession planning and management: A qualitative study of multinational companies. Performance Improvement Quarterly, 2010. 23: p. 5-31.
Kasper, Scott Michael, (2011), Preparing for leadership transition: an examination of the impact of organizational communication in theadministration of succession planning, dissertation submitted in partialfulfillment of the requirements for the degree of doctoral psychology of The Marshall Goldsmith School of Management.
Mahapatro, B. B. (2010). Human Resource Management (1st ed). New Age International.
Private Higher Education. Leadership & Organizational Studies, 20(3), 335–345.