مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی هوش سازمانی و هوش هیجانی بر روی میزان تاب آوری در کارکنان نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

2 مدرس دانشکده مدیریت

10.22034/IAMU.2023.557062.2758

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی هوش سازمانی و هوش هیجانی برروی میزان تاب آوری در کارکنان نظامی انجام گرفت. روش پژوهش نیمه تجربی بود وازطرح پیش آزمون –پس آزمون با پیگیری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنانی که برابر فراخوان داده شده حاضر به شرکت در پژوهش شدند.نمونه شامل 90 نفر (30 نفر آموزش مولفه های هوش سازمانی، 30 نفر آموزش مولفه های هوش هیجانی ،30 نفر گروه کنترل)بودند که به روش نمونه گیری در دسترس با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند.گروه آموزش مولفه های هوش سازمانی 11جلسه،گروه آموزش مولفه های هوش هیجانی10جلسه در جلسات آموزش شرکت کردند.در حالی که گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفت.ابزار پژوهش،پرسشنامه تاب آوری سازمانی کانر و دیویدسون (۲۰۰۳)  بود که کارکنان هر سه گروه در سه مرحله پیش آزمون،پس آزمون وپیگیری ، آن را تکمیل کردند.داده های پژوهش حاضر با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. نتایج نشان داد هر دو شیوه آموزشی در کاهش  میزان تاب آوری کارکنان به‌صورت معنی‌داری اثربخش می­باشند. و بالاترین میزان اثربخشی به ترتیب متعلق به برنامه آموزشی هوش هیجانی با ضریب اتای 821/0 و برنامه آموزشی هوش سازمانی ضریب اتای 749/0 می‌باشد. ازیافته های پژوهش حاضر می توان  در راستای مداخلات آموزشی برای افزایش میزان تاب آوری  استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


الحسینی المدرسی، سید مهدی.، فیروز کوهی برنج آبادی، مجید.(1396). تحلیل رابطه تاب‌آوری  با ابعاد عجین شده با شغل. فصلنامه مطالعات مدیریت(بهبود تحول).25(83):1-24.
پزشکیان، منصوره؛ صفری، امید و شهیدی، نیما. (1397). تبین تابآوری سازمانی با ملاک های هوش هیجانی و سبک های تفکر در میان معلمان  تربیت بدنی شهرستان نورآباد ممسنی.فصلنامه علوم ورزشی،10(31)،56-66.
پناهی فر، سجاد؛کاکاوند، یونس. (1400). اثربخشی آموزش مولفه‌های هوش معنوی بر روی میزان انگیزش شغلی کارکنان نظامی.فصلنامه مدیریت نظامی.21(82)،179-193
خالقی، مجید. (1396).توسعه ظرفیت تاب‌آوری سازمانی از طریق مدیریت منابع انسانی استراتژیک مورد مطالعه:شرکت توزیع بهرسان دارو. پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی.
رحیمی، نسرین. (1397). نقش توسعه منابع انسانی در تاب‌آوری سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
سبک‌رو ، مهدی.، صفری شاد، فرانک ؛رحیمی ،ابراهیم ؛ عباسی رستمی، نجیبه. (1397). بررسی هوش تجاری بر ساختار نوآوری باز. فصلنامه آینده پژوهی مدیریت. 29(113):21-31
صالحی صدقیانی، جمشید؛ حسن‌مرادی، نرگس؛ مرادی پور، علیرضا. (1398). بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی. فصلنامه مطالعات منابع انسانی.1(2)،61-74
عربشاهی کریزی، احمد؛ سید باقر، احمد. (1400). هوش معنوی و دلبستگی شغلی کارکنان نیروی انتظامی. فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا.6(19)،105-132
عسگری، ناصر؛ خیراندیش، مهدی؛ هوشیار، اکبر و حامدی، اشکان. (1392). رابطه بین سبک رهبری فرماندهان نظامی و تعهد سازمانی کارکنان. فصلنامه مدیریت نظامی،13(52)،69-80.
قادرزاده، محمدحسن. (1399).بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر رضایت شغلی و قصد گردش مالی.فصلنامه نگرش های نوین بازرگانی.1(3)،1-27.  
قبادی، اعظم. (1400). بررسی تاثیر هوش سازمانی کارکنان بر ارتقای اثر بخشی شهرداری همدان. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. 5(83)،204-217
قنبری طلب، محمد و فولاد چنگ،محبوبه. (1394). رابطه بین تاب‌آوری  و نشاط ذهنی با استعداد اعتیاد دانشجویان. فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوء مصرف مواد،9(34)،.22-10
مدانلو، فاطمه. (1388). بررسی رابطه بین تاب‌آوری  ،راهبردهای مقابله و حمایت اجتماعی با وضعیت روانی زنان.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی.
میرزایی، ولی اله؛ عطایی، محمد؛ مقدسی، زهره. (1399). مدل تبین عملکرد فردی با رویکرد مدیریت منابع انسانی متعهدانه. فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه.33(1): 113-140
یزدانی، امیر حسین؛ نجفی، محمود؛ امین بیدختی، علی اکبر؛ محمدی فر، محمد علی؛ رحیمیان بوگر، اسحاق. (1400). اثربخشی برنامه آموزشی هوش سازمانی بر رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان. فصلنامه علوم روان شناختی،20(99):379-389.
Abbasi'khah, H, Ganjah, M. (2016). Investigating the Effect of Organizational Intelligence and Organizational Intelligence Components on Organizational Excellence, Ranking of Organizational Excellence Components Case Study: Iranian Industrial Development and Renovation Organization. International Management and Accounting Conference. (In Persian).
Averill, J.R, &Nunley, E. p, (2020), investigating the relationship between emotional  intelligence  and  human  resource  performance  in  the  Norwegian administrations, New York, Macmillan. PP: 12-45.
Albrecht,  K.  (2003).  The  power  of  minds  at  work: Organizational  intelligence  in  action.  New  York Amacom Books
Burnard,  K.,  Bhamra,  R.,  &  Tsinopoulos,  C.  (2018).  Building  organisationalresilience: four configurations. IEEE transactions on engineering management, 1-42.
Bustinza, O. F., Vendrell-Herrero, F., PerezArostegui,  M.,  &  Parry,  G.  (2019). Technological  capabilities,  resilience capabilities  and  organizational  effectiveness The  International  Journal  of  Human Resource Management,  30(8), 1370- 1392
Ichovich, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (2018).Investigating the relationship between emotional intelligence and creativity onhuman resource development in service organizations of the Czech Republic. The Academy of Management Journal 39(5), 11-18.
Ikiriko,  I.,  Jaja,  P.  S.  A.  &  Eketu,  C.  A .(2017).Performance  management  and  organizational  resilience:  A  study  of commercial  banks  in  Port  Harcourt International  Journal  of  Advanced Academic Research/ Social & Management Sciences, 3(11), 86-110
Ingram, A. Peake, O. Stewart,W. Watson, W(2019). (. Pages 780-800. AVAILABLE AT). Emotional Intelligence and VenturePerformance SRNhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jsbm.123332).
 
Gopinath,  R.  (2020).  Reduction  Of  Executive  Stress  By  Development  Of Emotional  Intelligence-  A  Study  With  Reference  To  Cmts,  Bsnl,  Tn  Circle. International  Journal  Of  Management  Research  And  Development(Ijmrd),(Online)  Volume 4, Number 2, April-June.  Available At Ssrn. Khan,  Z.,  Rao-Nicholson,  R.,  Akhtar,  P Tarba,  S.  Y.,  Ahammad,  M.  F Vorley,  T.  (2019).  The  role  of  HR practices  in  developing  employee resilience:  A  case  study  from  the Pakistani  telecommunications  sector. The  International  Journal  of  HumanResource Management,  30(8), 1342- 1369.
Masten AS. (2018). Resilience theory and research on children and families: Past, present, and promise. Journal of Family Theory & Review;10(1):12-31. https://doi.org/10.1111/jftr.12255
Manzano-García, G., & Ayala Calvo, J. C. (2013). Psychometric properties of Connor-Davidson Resilience Scale in a Spanish sample of entrepreneurs. Psicothema. 25(2): 245-251.
McDowell R. W Schallenberg. M &Larned. S.(2018).A strategy for optimizing catchment management actions to stressor–response relationships in freshwaters.Ecosphere journal.9(10)-1-12.
Mirzaie, H., Gholipour, A., Seyed Javadin, S.R. & Hasangholipour, T. (2019). Identification of Critical and key Jobs' Criteria for Talent Attraction and Retention in National Iranian Tanker Company. Public management reserches,
 
Mussa,  E.  C.,  Mirzabaev,  A.,  Admassie,  A.,  Nshakira-Rukundo,  E.,  &  von Braun,  J.  (2019).  Does  childhood  work  impede  long-term  human  capital accumulation? Empirical evidence from ruralEthiopia. International Journal of Educational Development, 66, 234-246.
Naswell,K.,Malinen,S.,Kuntz,J.,&Hodliffe,M.(2019).Employee resilience:development and validation of a measure. Journal of Managerial Psychology.34(5),353-367.
Okuwa,  J.  A.,  Nwuche,  C.  A.,  &  Anyanwu,  S.  A.  C.  (2016).  Human  CapitalDevelopment  and  Organizational  Resilience  in  Selected  Manufacturing  Firms  in Rivers  State.  International  Journal  of  Novel  Research  in  Humanity  and  Social Sciences, 3(2), 43–50.
Sharon, D., & Grinberg, K. (2018). Does the level  of  emotional intelligence  affect  the  degree  of  success  in  nursing studies?. Nurse  education today, 64, 21-26.  [DOI:10.1016j.nedt.2018.01.030] [PMid:29454875].
Sawalha,  I.  H.  S.  (2015).  Managing  adversity:  understanding  some  dimensions  of organizational resilience. Management Research Review Journal, 38(4), 1-15
Supriadi,  S.,  &  Sefnedi,  S.  (2017).  The  effect  of emotional ıntelligence and organizational cynicism on  job  performance:  The  role  of  motivation  as mediator.  IOSR  Journal  of  Business  and Management (IOSR-JBM), 19(3), 101-107.
Trifoglio,  V.  (2018).  Connections  between resilience,  work-related  factors  and perceived  organisational  practicesFocus on older Finnish nurses (Master's thesis Vaughan, Y., & Koh, Y. (2019). Role of resource slack in rapid international expansion of restaurant companies. International Journal of Contemporary Hospitality Management 31(1).211-224.
The  Effectiveness  of  Organizational(2020).  22- Zamiri,  A.,  Heidari,  A.,  Asgari,  P.,  &  Makvandi,  B Intelligence, Workplace-Life Skills, and Employee Empowerment  Training  on  Job  Satisfaction  and Organizational  Culture  of  Employees  with  Job Stress.  International  Journal  of  Behavioral Sciences, 14(1), 13-19