مدل تعیین هزینه براساس پارامترهای معین برای افزایش توان عملیاتی بالگردهای ترابری و نظامی (مورد مطالعه یک سازمان پروازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی کاشان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/IAMU.2023.563415.2789

چکیده

مقاله حاضر، با هدف مدل پیشنهادی جهت تعیین هزینه های فنی،پروازی، و... برای آمادگی عملیاتی انجام یک پرواز ایمن بالگرد، به منظور ارتقاء توان عملیاتی بالگردهای نظامی با استفاده از اجرای برنامه‌ریزی پروازی، نگهداری و تعمیرات فنی، بر اساس سه مؤلفه اصلی: در دسترس بودن، قابلیت سرویس دهی، پایدار بودن صورت گرفته است. نظر به این اهمیت،پژوهش حاضر بر آن است تا با مطالعه موردى در یک سازمان پروازی به عنوان برجسته ترین یگان فعال ایفای نقش می نماید. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مبانی نظری، تجربیات گذشته و مطالعه بر روی عملکرد چند سایت پروازی یک بالگرد ترابری و احصاء پارامترهای فوق برای تعیین هزینه ها، براساس الگوی مدل F.M.P و ریاضی صورت گرفته است. نتایج عملکرد سه ساله چند سایت مختلف پروازی بالگردهای ترابری موجود کشور از سازمانهای نظامی و غیر نظامی جمعیت هلال احمر کشور با نگاه تعیین هزینه و محاسبه یک ساعت پرواز و مقایسه وضعیت سود دهی منطقی بصورت نمودار، همراه با تجزیه،تحلیل، ارائه راهکارها و پیشنهاد برای اقدامات اصلاحی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. به منظور حفظ و ارتقاء توان عملیات بالگردی، با استفاده از نتایج فوق می توان با برنامه ریزی مناسب، مدیریت هزینه ها و برآورد اعتباری دقیق و صحیح در شرایط امنیت اقتصادی حال جهان، یک سازمان فعال پروازی راه اندازی و هر سال تجهیزات پروازی را به روز و کارکنان پروازی، فنی و اداری از توان و انگیزه خدمتی بهتری برخوردار و آن سازمان منظور بصورت مداوم سود دهی اقتصادی بهتری داشته و برای دیگر شرکت های پروازی نیزتعمیم داد 

کلیدواژه‌ها


 1. سیدمهدى الوانى.(1397) . مدیریت راهبردىمنابع انسانى. تهران: نشرسمیر.

  سید مهدى الوانى ،ماندان مومنى، داریوش غلامزاده، مرتضى خیرخو، احمد ودادى. (1399) مدل راهبردى مدیریت منابع انسانى صنعت هوانوردى کشور. فصلنامةپژوهشهاىمدیریت انتظامى. .576-553(صص415) . http://pmsq.jrl.police.ir

  پورکیانى، مسعودوثنایى،سلیم. (1399). ارائه مدل مدیریت منابع انسانى دوسوتوان درنیروى انتظامى. پژوهش هاى مدیریت قابل بازیابى از. 52-29 صص(15)1 ،انتظام http://pmsq.jrl.police.ir /issue_3864_12896.html:   

  منوچهر انصاری.داتیس خواجه ئیان.سید محمد حسین شکری.(1400).مدیریت شناسایی عوامل موفقیت نوآوری محصول در صنایع تولیدی. فصلنامۀ مدیریت نوآوری درسازمانهای دفاعی شاپای انتشار7112-2676 دوره 4 شماره 14زمستان1400. http://www.qjimdo.ir /

  محمود غلامی.احسان الهی فرد. محمد رحمدل.عادل ایرانشاهی.(1400).عوامل مؤثربرارتقاءچابکی سامانه های آماد وپشتیبانی دفاعی. فصلنامۀ مدیریت نوآوری درسازمانهای دفاعی شاپای انتشار7112-2676 دوره 4 شماره12 زمستان 1400.  http://www.qjimdo.ir /

  عباس روز بهانی.حسین شکوهی.نیک بخش حبیبی.لطفعلی خرسندی. (1399)طراحی سازه های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند غیر عامل. فصلنامۀ مدیریت نوآوری درسازمانهای دفاعی شاپای انتشار7112-2676 سال سوم.شماره7 .1399. http://www.qjimdo.ir /

   

  Amir Bastaminia, Mohammad Reza Rezaei, Mohammad Hossein Saraei(Fall 2018) The explanation and analysis of social resilience in coping with natural disasters. Disaster Prevention and Management Knowledge (DPMK) iran Quarterly, Vol. 8, No.3, Serial 29. https://www.dpmk.ir 

  Afzal Husain Khan, Mufeed Sharholy, Pervez Alam, Abdullah I. Al-Mansour, Kafeel Ahmad, Mohab Amin Kamal, Shamshad Alam, Md. Nahid Pervez, Vincenzo Naddeo.(2022). Evaluation of cost benefit analysis of municipal solid waste management Systems. www.sciencedirect.com Science 34 (2022) 101997.

  Busamas Dangprok, Korrakot Y. Tippayawong, Nakorn Tippayawong. (2023) Development of a cost optimization model for power generation fromagricultural residual biomass in Thailand www.sciencedirect.comEnergy Reports 9 (2023) 55–62

  Chamila H., Dasanayaka David F. Murphy, Padmi Nagirikandalage, Chamil Abeykoon )2021(The application of management accounting practices towards the sustainable development of family businesses.A critical review. www.journals.elsevier.com/cleaner-environmental-systems         https://doi.org/10.1016/j.cesys.2021.100064.

  Cho, P. Y. (2011). Optimal Scheduling of Fighter Aircraft Maintenance. M.Sc. thesis, Mass schusses Institute of Technology

  Ching-Cheng Chao, Ching-Wen Hsu. (2014). Cost analysis of air cargo transport and effects of fluctuations in fuel price. Journal of Air Transport Management 35 (2014) 51e56. journal homepage: www.elsevier.com/locate/jairtraman

  Fatemeh Kheildar & Parvaneh Samouei. (Winter 2022) Designing multi-objective supply chain design relief services with considering to equipment, screening and fuzzy demand in earthquake using the LP-metric method. Disaster Prevention and Management Knowledge (DPMK) iran Quarterly, Vol. 11, No.4, Serial 42.      https://www.dpmk.ir 

  Francesco Tedesco, Waseem Akram and Alessandro Casavola .(2022).  Model-Based Control Allocation Strategies IFAC PapersOnLine 55-6 (2022) 187–192

  Gurobi Optimization Inc. (2015). Gurobi Optimizer - State of the Art Mathematical Programming Solver. Available from http://www.gurobi.com/products/gurobi-optimizer/gurobi-overview.

  Hao Sun, Ming Yang, Haiqing Wang. (2022). Resilience-based approach to maintenance asset and operational cost planning. journal homepage: www.elsevier.com/locate/psep  Process Safety and Environmental Protection 162 (2022) 987–997.

  Hessam Sarvahed , Kiumars Farahbakhsh , Mohammad Asgari. )2021(Investigating the effective factors in evaluating the job readiness of passenger pilots for flight. Journal of Psychological Science. Iran, Vol. 20, Issue 98, p 247-258, Spring(May) 2021.

  IBM. 2014. IBM ILOG CPLEX Optimizer. (2009). Available from http://www-  1.ibm.com/software/commerce/optimization/cplex-optimizer/ 

  Jamshid Nikzad, Hamidreza Motamed, Pari Mashayekh& Alireza Ghasemi Zad(Summer 2022). Mechanisms of Role-playing NGOs in Crisis Management.Disaster Prevention and Management Knowledge (DPMK) iran Quarterly, Vol. 12, No.2, Serial 44  https://www.dpmk.ir 

  Kozanidis, G. (2008). A Multi objective Model for Maximizing Fleet Availability under the Presence of Flight and Maintenance Requirements Journal of Advanced Transportation, 43, 155-182

  Kluwer Academic Publishers, Boston. (2012). An exact solution algorithm for maximizing the fleet availability of a unit of aircraft subject to flight and   maintenance requirements. European Journal of Operational Research, 242, 631-643

  Katerina Vichova, Martin Hromada, David Rehak. (2017). The use of crisis management information systems in rescue operations of Fire Rescue Service of the Czech Republic. www.sciencedirect.com Procedia Engineering 192 (2017) 947 – 952.

  Kristofer Odolinski, Andrew Smith, Phill Wheat, Jan-Eric Nilsson, Clement Dheilly. (2023). Damage or no damage from traffic: Re-examining marginal cost pricing for rail signalling maintenance. www.elsevier.com/locate/tranpol Transport Policy 131 (2023) 13–21.

  Kamran Gholamizadeh, Esmaeil Zarei, Saman Poursiahbidi, Omid Kalatpour. (2022). A hybrid framework to analyze crisis management system maturity in sociotechnical systems Journal of Safety Science and Resilience 3 (2022) 302–320.

  Martin C. Terblanche, Kenneth R. Uren, George van Schoor. Flight Controller and Low-Cost Test Environment for a Simulated Helicopter. Proceedings of the 19th World Congress the International Federation of Automatic Control Cape Town, South Africa. August 24-29, 2014.

  1. Verhoeffa, W.J.C. Verhagenb, R. Curranb (2015). Maximizing operational readiness in military aviation by optimizing flight and maintenance planning. Available online at http://www.sciencedirect.com.

  Pippin, B. (1998). Allocating Flight Hours to Army Helicopters. M.Sc. thesis, Naval Postgraduate School.

  Raju, V. R. S., Gandhi, O. P., & Deshmukh, S. G.2015. Gavranis, A. & Kozanidis, G. (2015). Flight scheduling and maintenance base planning. Management Science, 35, 1415-1432.

  Skipis, A & Kozanidis, G. (2014). Proceedings of International Conference on Multiple Criteria Decision Making, 18.

  Steuer, R. E. (1986) Multiple Criteria Optimization: theory, computation and application, New York: Wiley.

  Shahin Shahkarami, Irwan Masoodi Asl, Somayeh Hassam. (Summer 2021). Identifying factors affecting coordination factors among disaster management organizations in earthquake-stricken areas of Kermanshah.Disaster Prevention and Management Knowledge (DPMK) iran Quarterly, Vol. 11, No.2, Serial 40.       https://www.dpmk.ir 

  Verhagenb, R. Curranb (2012) Maintenance, Repair, and Overhaul Performance Indicators for Military Aircraft. Defence Science Journal, 62, 83–89