شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای یادگیری سیار در دانشگاه افسری امام علی (ع) در دوران کرونا و ارائه راهکار متناسب با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه افسری امام علی (ع) - مرکز نشر میدان حر

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزش از دور، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دکترای جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاه امام علی(ع)، تهران، ایران

10.22034/IAMU.2022.529618.2570

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه اساتید در خصوص شناسایی نقاط قوت‌، نقاط ضعف‌، فرصت‌ها و تهدیدهای یادگیری سیار در آموزش دانشگاه افسری امام علی (ع) انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده‌ها کمی است. جامعه آماری پژوهش حاضر ۴۰۰ نفر از اساتید مدعو و سازمانی دانشگاه افسری امام علی (ع) می‌باشند که با توجه به جدول مورگان ۱۹۶ نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته است که به‌منظور تعیین روایی محتوایی از قضاوت ۱۰ نفر از متخصصان آموزش الکترونیکی استفاده و میزان پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ معاد 94/0 درصد و برای ایجاد تعیین استراتژی از ماتریس SWOT استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد، افزایش زمان مطالعه به‌واسطه انعطاف‌پذیری بالایی که از لحاظ زمانی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد به‌عنوان مهم‌ترین قوت، هزینه‌بر بودن ابزارهای یادگیری سیار به‌عنوان مهم‌ترین ضعف، اطلاع‌رسانی به‌موقع دوره‌های آموزشی از طریق سیستم پیامک به‌عنوان مهم‌ترین فرصت، مخالفت نهادهای امنیتی سازمان جهت به‌کارگیری وسایل ارتباطی به‌عنوان مهم‌ترین تهدید آموزش سیار دانشگاه افسری امام علی (ع) مطرح‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


باقریان فر، م. جوادی‌پور، م (۱۳۹۴). بررسی میزان کاربرد یادگیری سیار در یادگیری دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه‌های یاسوج. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، ۷۴-۶۱.
توکلی احمد، وحدت کتایون، کشاورز محسن(1398). کرونا ویروس جدید 2019، بیماری های عفونی نوظهور در قرن 21، فصلنامه‌ی علمی پژوهشی طب جنوب، بهمن و اسفند 1398، دوره 22، شماره 6
حیدری, ن, حیدری, ع, حیدری, ف. (1400). تحلیل محتوای کیفی توصیفی کتاب‌های زبان انگلیسی دوره متوسطه دوم بر اساس تاثیر بر روند آمادگی برای آموزش سیار. رهبری آموزشی کاربردی2, ویژه نامه دومین همایش ملی مدرسه آینده: 1-6.
دهقانی، مرضیه. رحیمی، سیمیه. (۱۳۹۶) تعیین میزان شناخت دانشجویان از یادگیری سیار، نشریه علمی‌پژوهشی فناوری آموزش، جلد ۱۱، شماره ۴، تابستان ۱۳۹۶، ص ۳۰۱ تا ۳۱۳
رهنمایی، م؛ پوراحمد، ا؛ اشرفی، ی. (۱۳۹۰) ارزیابی قابلیت‌های توسعه شهری مراغه با استفاده از مدل ترکیبی سوات-ANP، مجله جغرافیا و توسعه، شماره ۷۹،۲-15
شیبانی فر ،ر.(1399)، آموزش به شیوه یادگیری سیار و تاثیر آن بر بی انگیزگی ناشی از دوره کرونا (چگونه سامان را به یادگیری علاقه مند کردم)، فصلنامه آموزش پژوهی دانشگاه فرهنگیان، (7)26: 74-86
عبدالهی، م (1386). یادگیری سیار و نقش آن در آینده یادگیری الکترونیکی، لوح فشرده دومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی 23 الی 25 آبان، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدی، ع (1398) سیر تاریخی دانشگاه افسری، جلد 1، تهران، انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع)، 79
وزارت علوم تحقیقات و فناوری. (۱۳۹۹). نکته‌های اساسی در حفظ کیفیت آموزشی دانشگاه‌های کشور در شرایط مقابله با کرونا، معاونت آموزشی، نشر دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی، ص 17
ولایتی، ا، موسی رمضانی، س (1389). تکنولوژی یادگیری سیار در آموزش از راه دور. دومین همایش ملی روش های نوین آموزشی. تهران. اردیبهشت 1389
 
Ali, W. (2020). Online and Remote Learning in Higher Education Institutes: A Necessity in light of COVID-19 Pandemic. Higher education studies. 103.
Akbulut,  M;  Sahin,  U  and  Esen  A.  C. (2020).  More  than  a  virus:  How  Covid-19  infected education in Turkey?. Journal of social science education. Vol19. Si (2020). Pp 30-42
Basole. R. C. (2006). Modeling and analysis of complex technology Adoption decisions: An investigation in the domain of mobile ICT, PhD dissertation, Georgia Institute of Technology, pp 47
Cigerci, f. m. (2020).  Slowmation experiences of pre-service teachers via distance education during the covid-19 pandemic disease.  International online journal of primary education. 9-1. 111-127
Crompton, H. & Burke, D. (2018). The use of mobile learning in higher education: A systematic review. Computers & Education, Volume 123, 12 -13
Dehghani, M, Amraleh, O. & Rahimi, S. (2017). “Determining Students' Understanding of Mobile.    Learning: A Case Study”. Journal of Educational Technology, 11 (4), 301-313
Eckert, A and Higgins, D. (2020).  File: SARS-CoV-2 without background. png. Date: January 30, 2020. License: This work is from the Centers for Disease Control and Prevention. It is in the public domain, pp 63-77
Ehsani, H. (2017); Paper on the Impact and Efficiency of ICT on English Language Teaching and Learning, Elite Journal of Science and Engineering. (In persian).
Eftekhari, Z., Ziaei, A., Zamani, B., & Mansouri, R. (2013). Investigating the effect of mobile phone use on self-regulation and students progress in memorizing the Qur'an. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(3)
Hosseinilorgani M, Mirarabrezi R, Rezai S(2008). [Investigation Challenges Development of e-learning in the educational system in Iran]. Journal of Management and planning in educational systems. 2008; 1(1); 4759. [Persian]
Johnson, N; Veletsianos, G and Seaman, J. (2020). U. S. Faculty administrators' experiences and approaches in the early weeks of the Covid-19 pandemic. Online learning journal. 24-2
Jacob S M, Issac B. Mobile learning culture and effects in higher education. Ieee Multidisciplinary Engineering Education Magazine, 2 (2). 2007
Kon. C. L. (2007). Mobile learning: different technologies aspects, designing usable systems, Computer and Internet Technologies University of strathclyde.
Mahmoudi, F., Habibi Ramani, E. & Babasadeh, R. (2017). “Factors Affecting the Acceptance of Mobile Learning by Students of Tabriz University and Tabriz University of Medical Sciences”. Bimonthly Scientific Journal of Medical Education Strategies, 10 (6), 446-438.
Murphy, R and G Wyness (2020), “Minority Report: the impact of predicted grades on university admissions of disadvantaged groups”, CEPEO Working Paper Series No 20-07 Centre for Education Policy and Equalising Opportunitites, UCL Institute of Education.
Parsons, D.(2016). Mobile and blended learning innovationa for improvwd  learning Out Comes . Avolume in the in format ion science refer ence .lssw: 2327-1892: el ssn: 23-27-19060
Qiu, J., Shen, B., Zhao, M., Wang, Z., Xie, B., & Xu, Y. (2020). A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations. General psychiatry, 33(2)
Sirvastava, P. (2005). Singh, Stakhobler- Based SWOT a hahgsistor successful municipal solid waste management in lucknow. India Waste Management,25:34
Stewart, R. Moamed, S. Daet, R. (2002). Strategic implementation of IT/IS projects in construction: A case study. Automation in Construction, 11, 681–694.
Surjanti, J. & Soejoto, A. (2018). The Impact of Procedural Justice (Pj), Distributive Justice (Dj) And Ethical Climate (Ec) On Continuous Professional Development (Cpd): The Role of Work Related Stress (Wrs) Mediation, Journal of Entrepreneurship Education, 21(1), p. 1-9.
Wang Y S, Wu M C ,Wang H Y.(2009) Investigating the determinants and age and gender differences in the acceptance of mobile learning .British Journal of Educational Technology , 92-118. 2009