مقایسه‌ی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی - هیجانی و تاب‌آوری روان‌شناختی بر بهزیستی روان‌شناختی و کنترل خشم دانشجویان دانشگاه امام علی (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 مدیر گروه

10.22034/IAMU.2023.557651.2761

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری روان‌شناختی بر بهزیستی روان‌شناختی و کنترل خشم دانشجویان انجام شد. این پژوهش آزمایشی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانشجویان سال اول دانشگاه بوند. نمونه آماری شامل 21 نفر برای هر یک از گروه‌های آزمایشی و 20 نفر برای گروه کنترل بود که به روش تصادفی انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه‌های آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. آموزش‌های مهارت اجتماعی- هیجانی و تاب‌آوری روان‌شناختی به گروه‌های آزمایشی داده شد ولی به گروه کنترل هیچ‌گونه آموزشی داده نشد. ابزار گرداوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌ی 84 سؤالی بهزیستی روان‌شناختی ریف و پرسشنامه 57 سؤالی کنترل خشم اسپیلبرگر بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج حاکی از آن بود که هم آموزش مهارت‌های اجتماعی- هیجانی و هم آموزش مهارت تاب‌آوری روان‌شناختی باعث ارتقاء بهزیستی روان‌شناختی و بهبود کنترل خشم در دانشجویان شده و در مقایسه بین دو نوع مداخله نیز به غیر از دو مؤلفه تفاوت معنادار در بین مداخله‌ها مشاهده نشد. در پیگیری سه ماهه نیز نتایج تقریباً تکرار شد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که می‌توان از این مداخله‌ها در بهبود و ارتقاء بهزیستی روان‌شناختی و کنترل خشم بهره جست.

کلیدواژه‌ها


امینی، مهنوش؛ نوری، ابوالقاسم و سماواتیان، حسین. (1392). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سلامت عمومی پرستاران. مجله مدیریت اطلاعات سلامت، ۱۰ (۱)، 1-9.
برجعلی، محمود؛ برهانی، عرفان (1400). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی و خشم نوجوانان بد سرپرست و بی‌سرپرست شهرستان تهران. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی،11 (44)، 165- 182.
برقی ایرانی، زهرا؛ بختی، مجتبی و بگیان کوله مرز، محمدجواد (۱۳۹۴). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر پردازش شناختی بر بهزیستی اجتماعی، هیجانی، روان‌شناختی و کاهش نشانه‌های کودکان دارای اختلال سلوک. شناخت اجتماعی، ۴(۷)، ۱57-۱76.
بهزادپور، سمانه؛ مطهری، زهرا سادات؛ سهرابی، فرامرز  وکیلی، مریم (1394). اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 23 (5)، 131-142
جمشیدی عینی، آزاده و سادات رضوی، ویدا (1396). اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر استرس و بهزیستی روان‌شناختی پرستاران یک مرکز نظامی در شهر کرمان. فصلنامه علمی پژوهشی ابن‌سینا / اداره بهداشت، امداد و درمان نهاجا، 19 (4)، مسلسل 61‌‌.
حبیبی کلیبر، رامین؛ فرید، ابوالفضل؛ مصرآبادی، جواد و بهادری خسروشاهی، جعفر (1398). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی بر بهبود روابط بین فردی دانش‌آموزان. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی)، 12(1)، 8-15.
حجازی، الهه؛ باباخانی، نرگس و سادات احمدی، سیده نگین. (1397). اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بین فردی بر میزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی در میان دانش‌آموزان دبیرستانی. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12‌(40)، 25-38
ذبیحی حصاری، نرجس؛ حویزه، زینب؛ مختاری یوسف‌آباد، سیده الهام؛ حسینی، طیبه و بهادری جهرمی، ثمینه. (۱۳۹۸). تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهزیستی ذهنی، ناگویی هیجانی و کفایت اجتماعی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای. سلامت روان کودک، 6 (3)، ۱3۸-۱4۸.
شهنی ییلاق، منیجه؛ شجاعی، آمنه؛ بهروزی، ناصر و مکتبی غلامحسین (1390). رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی و هیجانی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران. مجله دست‌آوردهای روان‌شناختی (علوم تربیتی و روان‌شناسی)، 4(1)، 73-92
صدری دمیرچی، اسماعیل؛ اسدی شیشه‌گران، سارا و اسماعیلی قاضی ، فریبا (1396). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی-هیجانی بر کنترل خشم و توانایی حل مسئله اجتماعی در نوجوانان وابسته به مواد. مجله طب انتظامی، 6‌(1)، 67-76.
صدری دمیرچی، اسماعیل و اسدی شیشه‌گران، سارا (1395). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی- هیجانی بر کنترل خشم و توانایی حل مسئله اجتماعی در فرزندان جانبازان. فصلنامه علمی - پژوهشی طب جانباز، 8‌(4)، 209-215.
مکرم، فاطمه؛ کاظمی، رضا و تکلوی، سمیه. (1400). اثربخشی آموزش مهارت‌های هیجانی- اجتماعی بر شایستگی هیجانی، اجتماعی و بهزیستی روان‌شناختی دختران تک والد. مجله رویش روان‌شناسی، 10‌(۱)، ۱45-۱54.
Adler, A. B., Saboe, C. D. K. N. (2017). Managing for Resilience How organisations and leaders can build resilience. (pp: 171-189). Work & Organizational Psychology
Bar-On, R. E., Parker, J. D. (Ed). (2000). The Handbook of Emotional Intelligence: Theory, development, assessment, and application at home, school, and in the workplace. Wiley, 2000.
Bartels, M. (2015). Genetics of wellbeing and its components satisfaction with life, happiness, and quality of life: A review and meta-analysis of heritability studies. Behavior Genetics, 45 (2), 137–156.
Bartowski, J. P., Xu, X., & Levin, M. L. (2008). Religion and child development: evidence from the early childhood longitudinal study. Social Science Research, 37(1), 18-36.
Bilge, Y., & Bilge, Y. (2020). Investigation of the effects of coronavirus and social isolation on psychological symptoms in terms of psychological resilience and coping styles. Turkish Journal of Clinical Psychiatry, 23(1) 38-51
Bozdag, F. (2020). Psychological resilience during pandemic. Electronic Turkish Studies, 15(6), 247-257.
Bradley, C.,  Daniel, C., Billing., bJace.R.,  Andrew., J.YoungiKarl., E. (2018). Perspectives on resilience for military readiness and preparedness: Report of an international military physiology roundtable. Journal of Science and Medicine in Sport  21 (11),  1116-1124.
Burke, J., & Miller, A. R .(2018). The eFFects oF job relocation on spousal careers: Evidence From military change oF station moves. Economic Inquiry, 56(2), 1261-77.
Chernyshenko, O. S., Kankaraˇs, M., and Drasgow, F. (2018). Social and emotional skills for student success and well-being. RePEc:oec: eduaab:173-en. doi.org/10.1787/db1d8e59-en.
Chow, K. M., Tang,. K. F., Chan, W, H, C., Wing Hung Janet SIT, W, H, J., CHOI, K, CH., and Sally CHAN, S. (2018). Resilience and well-being of university nursing students in Hong Kong: a cross-sectional study. BMC Medical Education,18(13) 1-13. DOI 10.1186/s12909-018-1119-0.
Delgado-Casas, C., Navarro, J.I., Garcia-Gonzalez-Gordon, R., and Marchena, E.
     (2013). Functional analysis of challenging behavior in people with severe    intellectual disabilities. Psychological Report, 115(3), 655-69.
Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S.(2009). Assessing well-being: The collected works of ed diener. Social Indicators Research.
Di Fabio, A., and Saklofske, D. H. (2018). The contributions of personality and emotional intelligence to resiliency. Personality and Individual Differences, 123, 140–144.
Dyess, S.M., Prestia, A.S., Smith, M.C. (2015). Support for caring and resiliency among successful nurse leaders. Nurs Adm Q,39 (2), 104-116.
Ellis, A., and  Lange., A. (2017). Anger: How to Live with and Without It. Citadel Press, New York.
Fraser, M., Galinsky, E., Smokowski, P., Day Tevzian, A., Rose, A. & Guo, S. (2006). Social information – processing skills training to promote competence and prevent aggressive behavior in the third grads. Conselling and clinical psychology, 73(6), 1045- 1055
Gao, J. L., Wang, L. H., Yin, X. Q., Hsieh, H. F., Rost, D. H., Zimmerman, M. A., and Wang, J. L. (2019). The promotive effects of peer support and active coping in relation to negative life events and depression in Chinese adolescents at boarding schools. Current Psychology,40, (12), 2251-2260.
Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York, Banton.
Hall, S.P. (2009). Anger, Rage and Relationship: An Empathic Approach to Anger Management. Taylor and Françis Group, New York.
Jayawickreme, E., and Blackie, L. E. (2014). Post-traumatic growth as positive personality change: Evidence, controversies and future directions. European Journal of Personality, 28, 312–331.
Jones, M. I., & Lavallee, D. (2009). Exploring the life skills needs of British adolescent athletes. Psychology of sport and Exercise, 10(1), 159 –167.
Kyron, M. J., Podlogar, M. C., Joiner, T. E., McEvoy, P. M., Page, A. C., & Lawrence, D. (2020). Allowing nondisclosure in surveys with suicide content: Characteristics of nondisclosure in a national survey of emergency services personnel. Psychological Assessment, 32(12), 1106–1117. 
 Li, Z-Sh., and Hasson, F. (2020). Resilience, stress, and psychological well-being in nursing students: A systematic review study. Nurse Education Today 90.
Loannis, A., & Efrosini, K. (2008). Nonverbal social interaction skills of children with learning disadilities. Research in Developmental Disabilities , 29(1), 1-10.
 Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., and Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of General Psychology, 9 (2), 111–131.
Lyubomirsky, S., and Layous, K. (2013). How do simple positive activities increase well-being? Current Directions in Psychological Science, 22 (1), 57–62.
MacManus, D., Rona, R.,  Dickson, H., Somaini, G ., Fear, N.,  and Wessely, S. (2015)  Aggressive and Violent Behavior Among Military Personnel Deployed to Iraq and Afghanistan: Prevalence and Link With Deployment and Combat Exposure. Epidemiol Rev, 37,196-212. doi: 10.1093/epirev/mxu006.
Merrell, K. W., & Gueldner, B. A. (2010). Social and Emotional Learning inYork: Guilford Press. The Classroom: Promoting Mental Health and Academic Success, NewYork: Guilford Press.
Mobbs, M. C., Bonanno, G. A. (2017). Beyond war and PTSD: The crucial role of transition stress in the lives of military veterans. Clin. Psychol. Rev. 59 (2), 137-144. doi.org/10.1016/j.cpr.2017.11.007.
Moradikia, H., Sattarpour Iranaghi, F., Emamgholian, S.(2017). Compare The Effectiveness of Emotion Regulation and Resilience Training on Psychological Well-Being of Mothers of Students with Intellectual Disability. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion, 5 (3), 213-223. [Persian]
Nasery Fadafan, M., Noohi, S., & Aghaei, H. (2018). Effectiveness of Anger Management Training with Cognitive Behavioral Approach on quality of marital relationship and moral anxiety substance abuse men, Journal of Applied Psychology, 12 (1), 63-82.
One, S.J. Hastings. R.P.(2009). Building psychological resilience in support staff caring for people with intellectual disabilities pilot avaluation of an acceptance based intervention. Joirnal Intellect Disabil, 1 (13), 43-51.
Oconnor, M., Batcheller, J. (2015). The resilient nurse leader reinvention after experiencing job loss. Nurs Adm, 39 (2), 123-31.
Oprins, E. A., Bosch, K. V. D., & Venrooij, W. (2018). Measuring adaptability demands oF jobs and the adaptability oF military and civilians. Military Psychology, 30(6), 576-89.
Roothman, B., Kirsten, DK., & Wissing, MP. (2003).Gender differences in aspects of psychological wellbeing. South African Journal of Psychology, 33(1), 212-218.
Ryff, C. D., and Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. personality and social psychology, 69 (4), 719-727.
Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. personality and social psychology, 57(6), 1069–1081.
Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and Psychosomatics, 83(1), 10–28.
Sadri Damirchi, S., Navidi, A., and Porshneh, K. (2009). Social emotional skills teaching. Tehran: Mahabad Islamic Azad University. [Persian].
Sadri Damirchi, E., Bashardust, S., Ramezani, Sh., and  Karimiyanpur Gh. (2018). The effectiveness of resilience training on anger control and psychological well-being in impulsive students. Journal of School Psychology, 6, 4, 120-139.  
Sorella,S., Vellani,V., Siugzdaite,R.,  Feraco, P., and Alessandro Grecucci. (2021). Structural and functional brain networks of individual differences in trait anger and anger control: An unsupervised machine learning study. Journal of Federation of European Neuroscience Societies,55 (2), 510-527.  
Spielberger, C. D. (1999). Manual for the State Trait Anger Expression Inventory-2. Odessa, FL: Psychlogical Assessment Resources.
Weir ,B., Cunningham,M., Abraham,L., and Allanson-Oddy, CH. (2017). Military veteran engagement with mental health and well-being services: a qualitative study of the role of the peer support worker. Journal of Mental Health, 28(6) 647-653.
Williams, R., 2017. Anger as a basic emotion and its role in personality building and pathological growth: the neuroscientific, developmental and clinical perspectives. Front. Psychol. 8, 1950. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01950.
Zins, J. E., Bloodworth, M. R., Wissberg, R. P., and Walberg, H. J. (2004). The scientific base linking social and emotional learning to school success.