ارائه راهبردهای برنامه‌ریزی شهر ایمن از منظر پدافند غیرعامل: مطالعه موردی: شهرک مسکونی امید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)، ایمیل: amini@iamu.ac.ir

10.22034/iamu.2024.1999170.2864

چکیده

زمینه و هدف: یکی از جنبه‌های مهم توسعه شهری، توجه به کیفیت و کمیت آسیب‌پذیری شهر در برابر آسیب‌های ناشی از حملات نظامی است و در یک شهر خوب و ایمن به کارگیری اصول پدافند غیرعامل، نقش مهمی را ایفا می‌کند.
روش:
تحقیق حاضر به لحاظ روش، توصیفی – تحلیلی و به لحاظ هدف، کاربردی است. مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی و همچنین برداشت‌های میدانی، روش‌های گردآوری اطلاعات این تحقیق بوده و ابزار گردآوری اطلاعات شامل مشاهده، فیش‌برداری و پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان و متخصصان در زمینه مسائل شهری، بوده که نمونه-گیری از میان آنها به شیوه خوشه‌ای انجام شده و 30 نفر از میان آنها به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک سوات استفاده شده است.
یافته‌ها:
نیاز است برای منطقه چهار که شهرک امید در آن واقع شده است، طرح جامع پدافند غیرعامل تهیه گردد و اصول پدافند غیرعامل در طرح‌ها و برنامه‌های شهری لحاظ شده و همچنین در راستای مدیریت کارآمدتر، برای مناطق آسیب‌پذیر، نقشه تهیه شود.
نتیجه‌گیری:
با تحلیل انجام شده، مشخص شده است مجموع امتیاز نهایی این عوامل نقاط قوت در شهرک امید برابر با 463/3 بوده که از میانگین مورد نظر (5/2) بیشتر است که در شرایط مناسبی قرار دارد. همچنین از نظر نقاط ضعف نیز مشخص شده است که مجموع امتیاز نهایی برابر با 618/2 بوده و نشان از آن دارد که شهرک امید در کنار نقاط قوت، با ضعف‌های متعددی در حیطه برنامه‌ریزی شهر ایمن روبرو است.

کلیدواژه‌ها