دوره و شماره: دوره 23، شماره 91 - شماره پیاپی 3، آذر 1402، صفحه 1-192